Valtuutettu Otto Meren aloite Lotta Svärd -patsaan hankkimisesta Helsinkiin

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000639
Asialla on uudempia käsittelyjä
27. / 248 §

V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite Lotta Svärd -patsaan hankkimisesta Helsinkiin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki ryhtyy toimenpiteisiin Lotta Svärd -patsaan hankkimiseksi Helsinkiin, ja osoittaa patsaalle sopivan sijoituspaikan. Aloitteessa tarkoitettu Lotta Svärd -patsas oli alun perin suunniteltu sijoitettavaksi muualle, mutta on nyt jäämässä vaille arvoistaan paikkaa. Aloitteentekijät katsovat, että Helsinki olisi luonteva sijoituspaikka patsaalle. Lotat toimivat aktiivisesti Helsingissä, ja lottaperintöä vaalimaan perustetun Lotta Svärd -säätiön kotipaikka on Helsingissä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan antamaan lausuntoon. Lausunnossa todetaan, että lautakunta ei puolla aloitteessa tarkoitetun patsaan hankkimista Helsinkiin, vaikkakin lautakunta näkee yleisesti kannatettavana Lotta Svärd -järjestön piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kunnioittavan muistomerkin saamisen kaupunkiin.

Lautakunnan lausunnossa toistetaan Helsingin kaupungin vakiintunut käytäntö, jonka mukaan kaupunki ei tilaa, kustanna tai hanki omina hankkeinaan kaupunkiin henkilömuistomerkkejä. Näihin rinnastuvat myös erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja vastaavat muistomerkit. Kaupunki voi kuitenkin vastaanottaa henkilö- tai järjestömuistomerkin, jos se annetaan kaupungille lahjoituksena. Lahjoitusmenettelyssä selvitetään niin taidemuseon kuin kaupunkiympäristön toimialan kanta, ja myönteisessä tapauksessa lähdetään yhteistyössä selvittämään sijaintipaikkaa. Vastaanotettavan teoksen on oltava taiteellisesti korkeatasoinen ja sijaintipaikkaansa sopiva. Arviointiin vaikuttaa se, että teosten ylläpito sitoo kaupungin resursseja tulevina vuosikymmeninä.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 49

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla valmistumassa olevan Tiina Torkkelin Lotta Svärd -aiheisen patsaan hankkimista sen sijoittamiseksi Helsinkiin. Lautakunta kuitenkin näkee yleisesti kannatettavana Lotta Svärd -järjestön piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kunnioittavan muistomerkin saamisen kaupunkiin.

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua ehdottavat valtuustoaloitteessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin valmistumassa olevan Lotta Svärd -patsaan hankkimiseksi ja sille soveltuvan sijoituspaikan osoittamiseksi kaupungin alueelta.

Aloitteessa todetaan, että kuvanveistäjä Tiina Torkkelin Lotta Svärd -aiheinen patsas valmistuu kevään 2018 aikana. Alun perin muualle sijoitettavaksi suunniteltu teos on yllättävien käänteiden vuoksi jäämässä vaille arvoistaan paikkaa. Valtuustoaloitteen tekijät pitävät Helsinkiä patsaalle luontevana sijoituspaikkana: lotat toimivat aktiivisesti Helsingissä osallistuen muun muassa pääkaupungin ilmapuolustukseen. Järjestön lakkauttamisen jälkeen lottaperintöä vaalimaan perustetun Lotta Svärd -säätiön kotipaikka on Helsingissä. Aloitteessa ehdotetaan yhteistyötä Lotta Svärd -säätiön ja Taidekeskus Salmelan kanssa.

Helsingin kaupungin vakiintunut käytäntö ja linjaus on, että kaupunki ei tilaa, kustanna eikä hanki omina hankkeinaan kaupunkiin henkilömuistomerkkejä. Näihin rinnastuvat myös erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja vastaavat muistomerkit. Linjaus on tehty, koska ehdotuksia erilaisten muistomerkkien hankinnasta tehdään huomattavan paljon ja tämän takia ehdotusten tasapuolinen arviointi olisi haastavaa. Lotta Svärd -järjestölle on pystytetty muistomerkkejä useisiin kuntiin eri puolilla Suomea.

Sen sijaan kaupunki voi vastaanottaa henkilö- tai järjestömuistomerkin lahjoituksena. Tällainen prosessi vaatii lahjoittajalta pitkäaikaista sitoutumista ja resursseja. Tehtyään aloitteen lahjoittaja selvittää taidemuseon sekä kaupunkiympäristön toimialan kannan. Mikäli se on myönteinen, teoksen paikkaa selvitetään yhteistyössä. Hanke lähetetään lausuntokierrokselle, jonka jälkeen kaupunginhallitus tekee päätöksen.

Jotta taideteoksenomainen muistomerkki päätyisi kaupungin taidemuseo HAMin kokoelmiin, tulee se olla taiteellisesti korkeatasoinen ja sopia sijaintipaikkaansa. HAMin kantaan vaikuttaa myös se, että lahjoitetun teoksen ylläpito sitoo kaupungin resursseja vuosikymmeniksi eteenpäin: teoksia puhdistetaan, kunnostetaan, konservoidaan, valaistaan ja esim. joudutaan siirtämään katutöiden tieltä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otto Meri: Lisätään lausunnon toisen kappaleen perään virke: Lautakunta kuitenkin näkee yleisesti kannatettavana Lotta Svärd -järjestön piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kunnioittavan muistomerkin saamisen kaupunkiin.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Otto Meren vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto@hel.fi

Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi