Valtuutettu Seija Muurisen aloite frisbeegolfrata Laajasaloon

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000640
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 235 §

V 16.5.2018, Valtuutettu Seija Muurisen aloite frisbeegolfrata Laajasaloon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Seija Muurinen ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuutta perustaa frisbeegolfrata Laajasalon alueelle, esim. Laajasalon liikuntapuiston läheisyyteen tai Sarvaston venesataman viereiselle niittyalueelle.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoon ja toteaa, ettei Laajasalon alue sovellu frisbeegolfradan rakentamiseen rajallisen maa-alueen, vilkkaan muun käytön ja käynnissä olevien asemakaavamuutosten takia.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityksen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mahdollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Selvityksessä tutkittiin 14 eri kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen perustamisalueina. Ainoastaan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren liikuntapuistot ympäristöineen todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alueiksi. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan.

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole Helsingin kaupungin alueella hallinnassaan riittävän suuria vapaita, yhtenäisiä ja lajiin soveltuvia maa-alueita, jonne täysimittaisen frisbeegolfradan voisi perustaa. Ainoa suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima maa-alue Helsingissä, joka voisi soveltua radan rakentamiseen on Paloheinän ulkoilualue.

Uuden täysimittaisen frisbeegolfradan löytäminen Helsingin yleisiltä viheralueilta on vaikeaa tilatarpeen ja turvallisuuteen liittyvien rajoitusten vuoksi. Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita kuten, sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, turvallisuus ja maaston kulutuskestävyys.

Frisbeegolfin pelaaminen edellyttää aluetta, jossa on mahdollisimman vähän muita käyttäjiä lentävien kiekkojen aiheuttaman häiriön ja mahdollisen tapaturmavaaran vuoksi. Parhaiten radan sijaintipaikaksi soveltuu laaja, yhtenäinen viheralue.

Laajasalossa liikunnan hallinnassa olevalla liikuntapuiston alueelle sijaitsee useita eri lajien suorituspaikkaoja, kenttiä sekä uimaranta. Liikuntapuiston alueella on useita vilkkaasti käytettyjä ulkoilureittejä ja alueen läpi kulkee alueellinen kevyenliikenteenreitti. Näillä runsaasti käytetyillä reiteillä liikkuu päivittäin useita satoja ihmisiä ympäri vuoden ja kesäkauden aikana määrä nousee vieläkin suuremmaksi.

Laajasalon liikuntapuiston alueen kehittämiseen vaikuttavat myös käynnissä olevat asemakaavamuutokset.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.04.2018 § 80

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, ettei Laajasalon alue sovellu frisbeegolfradan rakentamiseen rajallisen maa-alueen, vilkkaan muun käytön ja käynnissä olevien asemakaavamuutosten takia.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityksen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mahdollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Liikuntavirasto osallistui aktiivisesti selvitystyöhön. Työhön osallistui myös monia lajin edustajia.

Selvityksessä tutkittiin 14 eri kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen perustamisalueina. Ainoastaan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren liikuntapuistot ympäristöineen todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alueiksi. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan.

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole Helsingin kaupungin alueella hallinnassaan riittävän suuria vapaita, yhtenäisiä ja lajiin soveltuvia maa-alueita, jonne täysimittaisen frisbeegolfradan voisi perustaa. Ainoa suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima maa-alue Helsingissä joka voisi soveltua radan rakentamiseen on Paloheinän ulkoilualue. Aluetta on tutkittu yhdessä seurojen kanssa ja radan suunnittelulle sekä mahdolliselle toteutukselle esitetään määrärahaa vuoden 2019 talousarvioon.

Uuden täysimittaisen frisbeegolfradan löytäminen Helsingin yleisiltä viheralueilta on vaikeaa tilatarpeen ja turvallisuuteen liittyvien rajoitusten vuoksi. Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita kuten, sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, turvallisuus ja maaston kulutuskestävyys.

Frisbeegolfin pelaaminen edellyttää aluetta, jossa on mahdollisimman vähän muita käyttäjiä lentävien kiekkojen aiheuttaman häiriön ja mahdollisen tapaturmavaaran vuoksi. Parhaiten radan sijaintipaikaksi soveltuu laaja, yhtenäinen viheralue. Sopivia sijaintipaikkoja voivat olla esimerkiksi laajat puistokokonaisuudet, taajamametsien soveltuvat osat, peltojen reuna-alueet sekä jotkin suojaviheralueet.

Laajasalossa liikunnan hallinnassa olevalla liikuntapuiston alueelle sijaitsee useita eri lajien suorituspaikkaoja, kenttiä sekä uimaranta. Liikuntapuiston alueella on useita vilkkaasti käytettyjä ulkoilureittejä ja alueen läpi kulkee alueellinen kevyenliikenteenreitti. Näillä runsaasti käytetyillä reiteillä liikkuu päivittäin useita satoja ihmisiä ympäri vuoden ja kesäkauden aikana määrä nousee vieläkin suuremmaksi.

Laajasalon liikuntapuiston alueen kehittämiseen vaikuttavat myös käynnissä olevat asemakaavamuutokset. Repossalmentien varteen, nykyisen liikuntapuiston pohjoisosan alueelle, on käynnissä kaavamuutos, jossa sinne suunnitellaan sijoitettavaksi asuntorakentamista, palvelutiloja sekä raitiotievaunuvarikkoa. Tämä rakentaminen tulee todennäköisesti pienentämään liikuntapuiston aluetta selvästi, sekä rajoittamaan uusien lajien tarvitsemien alueiden ja suorituspaikkojen sijoittamista liikuntapuiston alueelle. Myöskään asemakaavamuutoksen alueeseen kuuluvan Karpinselän ranta-alueen alueelle ei uimarannan läheisyyden, vilkkaiden ulkoilureittien sekä maisemallisesti merkittävän ja arvokkaan metsäalueen takia ole riittävästi tilaa frisbeegolfradan sijoittumiseksi. Alueen kaavoitustyön ollessa kesken ei näin ollen ole kannatettavaa aloittaa frisbeegolfradan suunnittelua liikuntapuiston alueelle.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi