Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite liikennevaloista Turunlinnantielle

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000641
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 243 §

V 16.5.2018, Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite liikennevaloista Turunlinnantielle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Abdirahim Mohamed ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Turunlinnantien liikenneturvallisuutta parannettaisiin esimerkiksi asentamalla liikennevalot, nopeusrajoituksin tai muilla keinoilla.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien määrissä Turunlinnantiellä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia kymmenen viime vuoden aikana. Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut aikaisempaa vähemmän.

Turunlinnantien liikennejärjestelyistä on vuonna 2007 laadittu liikennesuunnitelma, joka on länsipään osuudelta toteutettu. Marjaniementien liittymästä itään olevan osuuden toteutus jäi odottamaan Östersundomiin suuntautuvaksi kaavaillun raideratkaisun selkeytymistä.

Vuonna 2007 hyväksyttyä liikennesuunnitelmaa on tarpeen päivittää huomioon ottaen mm. tilavaraukset uuden maankäytön ja joukkoliikenteen tarpeisiin. Suunnitelman tarkistuksessa arvioidaan myös mm. valo-ohjauksen tarve. Itäkeskukseen päättyvän Raide-Jokerin liikennejärjestelyjen yhteydessä toteutetaan Turunlinnantien pohjoisreunan levennetty ja pyöräilystä eroteltu jalkakäytävä sekä kaista- ja keskikorokemuutoksia Raaseporintien ja Olavinlinnantien välisellä osuudella.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 13.03.2018 § 138

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Turunlinnantien liikennesuunnitelman 27.9.2007 (Liikennesuunnitteluosaston piirustus 5591-44). Suunnitelmassa esitettiin muun muassa Marjaniementien risteykseen kiertoliittymää sekä Turunlinnantien kaventamista pääosin 1 + 1 kaistaiseksi Marjaniementien ja Stoan liittymän välisellä osuudella. Turunlinnantien länsipäähän esitetyt muutokset eli kiertoliittymän kohta on toteutettu, mutta kadun jatkosuunnittelu ja toteuttaminen kiertoliittymästä itään on jäänyt odottamaan lähialueen maankäytön muutoksia ja Itäkeskukseen kaavaitujen uusien joukkoliikenneratkaisujen tarkentumista. Turunlinnantie on yksi vaihtoehto Itäkeskuksesta itään kaavaillulle pikaraitiotielinjalle.

Turunlinnantie on merkittävä bussiliikennereitti, jota käyttää suuri osa idän liityntälinjoista. Porvoon suunnan pikavuorot siirtyivät jo pois Turunlinnantieltä, koska kadun ajoittaiset ruuhkat aiheuttivat liikaa vaihtelua ajoaikaan. Joukkoliikenteen sujuvuus onkin tärkeä lähtökohta toimenpiteitä suunniteltaessa.

Raidejokeriin liittyvien liikennejärjestelyjen yhteydessä Turunlinnantien liikennejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa Olavinlinnantielle saakka liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6639-2 mukaisesti, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.04.2017.

Turunlinnantiellä ei ole poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärässä tapahtunut muutosta viimeisen kymmenen vuoden aikana edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna, mutta henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia on sattunut tilastojen perusteella aikaisempaa vähemmän.

Turunlinnantien liikenneturvallisuutta on tarkoitus parantaa hyväksytyn liikennesuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Päätöksestä on kuitenkin jo kulunut niin kauan, että liikennesuunnitelma on syytä päivittää ja varmistaa riittävät tilavaraukset mahdollisen uuden maankäytön sekä joukkoliikenteen tarpeisiin. Myös pyöräliikenteen suunnitteluperiaatteet ovat muuttuneet ja suunnitellut järjestelyt täytyy tältä osin tarkistaa. Suunnitelma päivitetään, kun raideliikenteen varauksista on saatu ainakin periaatepäätös. Kadun itäisen osuuden rakentaminen ajoittunee ensi vuosikymmenen puolelle.

Liittymien rakentaminen korotettuina liittyminä on mahdollista. Tämä edellyttää huolellista arviointia, sillä Turunlinnantiellä on tulvareitti, jonka tehtävä on johtaa pohjoispuolisen alueen rankkasadetulvan vedet Itäkeskuksen kauppakeskuksen ali kauppakeskuksen eteläpuolelle ja edelleen mereen. Toisaalta runsas linja-autoliikenne aiheuttaa varsin suuren kuormituksen hidasteille, joten niiden kestävyys saattaa muodostua ongelmaksi. Nämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Stoan ja Olavinlinnantien liittymien muuttaminen valo-ohjatuiksi on myös mahdollista. Tällöin pohdittavaksi tulee valo-ohjaamattomien välisuojateiden poistaminen. Suojateiden poisto pidentää jalankulkijan matkoja eri puolilla olevien toimintojen välillä. Näin ollen on todennäköistä, että jalankulkijoiden ylitykset suojateiden ulkopuolelta lisääntyvät.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi