Etelä-Haagan ja Kivihaan asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000659
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 195 §

Etelä-Haagan ja Kivihaan asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä piirustuksen 6834 mukaisen asukas- ja yrityspysäköintivyöhykkeen M (Etelä-Haaga ja Kivihaka) ja piirustusten nro 6808, 6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6814, 6815 mukaiset pysäköintisuunnitelmat.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat liikenneinsinööri Eeva Väistö, liikenneinsinööri Taina Toivanen ja liikenneinsinööri Juha Hietanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asukas- ja yrityspysäköinti on päätetty Etelä-Haagaan radan eteläpuoliselle alueelle kaupunginhallituksessa 7.1.1992. Alueen laajentamisesta päätettiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11.4.2017 pysäköintipolitiikan mukaisesti. Nyt hyväksyttävinä olevissa pysäköintisuunnitelmissa esitetään yksityiskohtaiset liikennemerkkijärjestelyt.

Sulje

Lähtökohdat

Asukaspysäköinnin laajennus ja pysäköintipolitiikka

Helsingin pysäköintipolitiikka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.2.2014. Pysäköintipolitiikassa on 12 kärkitoimenpidettä, joista yksi on Asukaspysäköinnin laajentaminen ja hinnoittelu. Asukaspysäköintijärjestelmää laajennetaan vaiheittain ja hallitusti koskien kadunvarsipysäköintiä ja yleisiä pysäköintialueita. Järjestelmän käyttöönotto vähentää autojen pitkäaikaista säilyttämistä katujen varsilla. Tämä helpottaa pysäköintipaikan löytämistä ja katujen kunnossapitoa sekä lisää asumisviihtyvyyttä. Alueen ulkopuolisten autoilijoiden pitkäaikainen pysäköinti vähenee. Näin uusi järjestelmä myös hyödyttää alueen asukkaita ja yrityksiä.

Asukaspysäköintijärjestelmää laajennettiin Lauttasaareen ja Munkkiniemeen vuonna 2015. Vuoden 2018 aikana järjestelmä laajenee Etelä-Haagaan, Kivihakaan, Munkkivuoreen ja Niemenmäkeen. Seuraavia laajennettavia alueita ovat Käpylä, Kumpula ja Toukola. Tulevista laajennuksista tehdään omat päätökset.

Pitkällä tähtäimellä Helsingillä on tavoitteena laajentaa asukaspysäköintijärjestelmää kaikkialle, missä kadunvarsipysäköinti on rajoittamatonta perustuen lähinnä talvikunnossapidon tehostamiseen ja asukkaiden tasapuoliseen kohteluun kaupungin eri osissa sekä kustannusvastaavaan hinnoitteluun.

Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmän käyttöönotto Munkkivuoressa, Niemenmäessä, Etelä-Haagassa ja Kivihaassa on päätetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11.4.2017. Nyt vuorovaikutettavina olivat pysäköintisuunnitelmat. Järjestelmä on mahdollista ottaa käyttöön syksyllä 2018.

Lähtökohdat Etelä-Haagassa ja Kivihaassa

Etelä-Haagassa radan eteläpuolinen osuus on ollut asukaspysäköintivyöhykettä jo vuodesta 1992 alkaen, mutta asukaspysäköintimerkit on päätetty vain aivan Vihdintien lähikaduille. Nykyinen asukaspysäköintivyöhyke M ja sillä sijaitsevat asukaspysäköintipaikat on esitetty liitteessä 12.

Suunnitelma

Pysäköintisuunnitelman perusperiaatteena on, että pysäköinti katu- ja yleisillä alueilla on rajoittamatonta vain asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella arkisin maanantaista perjantaihin klo 8-20. Muu pysäköinti on tuona aikana rajoitettu neljään tuntiin pysäköintikiekolla. Muina aikoina pysäköinti on kaikille rajoittamatonta. Osalla kaduista pysäköinti on kokonaan kiellettyä liikenteellisin perustein koko vuorokauden tai osan vuorokaudesta joko molemmilla tai toisella puolella ajorataa. Nämä tapaukset perustuvat liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden sekä asumisviihtyisyyden edistämiseen.

Liikkeiden asiointipysäköinnille ja yritysten asiakaspysäköinnille tärkeissä kohteissa pysäköintiaikaa on rajoitettu, ja asukas- ja yrityspysäköintitunnuksille ei ole erioikeuksia. Tällaisia kohteita on esimerkiksi Vihdintien rinnakkaiskadulla, Haagan torilla ja Palokaivon aukion ympäristössä. Arkisin maanantaista perjantaihin 24 tuntiin rajoitettua pysäköintiä on Kivihaantien pohjoisosassa. Sen lähistöllä ei ole asuntoja, joten paikat eivät häiritse asukaspysäköintijärjestelmän toimivuutta.

Raskaan liikenteen pysäköintipaikkoja on lisätty Vihdintien rinnakkaiskadulle ja Kivihaantien pohjoispäähän nykyisten Nuijamiestentielle sijaitsevien paikkojen lisäksi. Asukkaiden kuorma-autoille tulee asuintonttien autopaikkamäärien laskentaohjeen mukaan järjestää pysäköintipaikkoja vähintään 1 ap/15 000 k-m2. Valitut paikat ovat kohtuullisen etäällä asunnoista ja niistä on sujuvat ajoyhteydet ulos Haagasta. Kuorma-autojen pysäköintiin lisätään arkisin maanantaista perjantaihin 24 tunnin aikarajoitus.

Kustannusennuste

Liikennemerkkien asettamisesta aiheutuvien kustannusten on arvioitu olevan noin 120 000 € (ei sisällä alv).

Vuorovaikutus

Etelä-Haagan ja Kivihaan asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmän pysäköintisuunnitelmat olivat nähtävillä 5.2 – 26.2.2018 Etelä-Haagan kirjastossa ja Helsingin kaupungin internetsivuilla. Samaan aikaan suunnitelmia pystyi kommentoimaan Kerro kantasi -verkkopalvelussa. Pysäköintisuunnitelmat on lähetetty kommenteille myös kaupungin ylläpitoon ja pysäköinninvalvontaan. Nähtävillä oloaikana (14.2.2018) järjestettiin kirjastopäivystys Etelä-Haagan kirjastossa, jossa liikenneinsinöörit vastasivat asukkaiden kysymyksiin. Tilaisuudessa kävi noin 30 henkilöä. Tilaisuuden aikana nousi esille paljon samoja teemoja kuin Kerro kantasi -kyselyssä.

Kerro kantasi -verkkopalvelussa Etelä-Haagan pysäköintisuunnitelmia koskevia kommentteja tuli 117. Sähköpostitse tuli 13 kommenttia ja puhelimitse 2. Tämän lisäksi mielipiteitä esitettiin suullisesti asukastilaisuudessa. Kerro kantasi -verkkopalvelun ja sähköpostitse saapuneista kommenteista noin 77% oli kielteisiä, 12% neutraaleja ja 11% myönteisiä.

Suurin osa mielipiteistä ei koskenut nähtävillä olevia pysäköintisuunnitelmia vaan ylipäätään asukaspysäköintijärjestelmään siirtymistä.

Saaduista palautteista laadittiin vuorovaikutusraportti, joka on liitteenä 11.

Toteutus

Tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön syksyllä 2018, kun tarvittavat liikennemerkkien asennustyöt on tehty.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37433

taina.toivanen@hel.fi