Veturitori välillä Ratapihantie−Junailijankuja, katusuunnitelman hyväksyminen, Pasila

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000780
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 358 §

Veturitori välillä Ratapihantie−Junailijankuja, katusuunnitelman hyväksyminen, Pasila

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan Veturitori välillä Ratapihantie−Junailijankuja katusuunnitelman nro 30756/1.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Veturitori on nykyinen olemassa oleva toriaukio välillä Ratapihantie-Junailijankuja. Se muodostuu varsinaisesta torialueesta, joka sijoittuu alueen länsipäähän sekä torilla sijaitsevasta Rauhanasemasta sekä sen pihamaisesta ympäristöstä. Torin etelä- ja pohjoisreunalla kulkevat yhdistetyt jalankulku- ja pyöräliikenteen väylät. Jalankulun- ja pyöräliikenteen väylät rajoittuvat eteläpuolella Senaattikiinteistöjen virastotaloihin ja pohjoispuolella liike- ja virastotaloon sekä Rauhanaseman kohdalla Veturipuistikkoon. Katusuunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan 10824 (tullut voimaan 2.11.2011).

Alueen pinnoitteet, kalusteet ja puiset tukimuurirakennelmat ovat huonokuntoisia, samoin osa alueen puustosta. Muu alueen kasvillisuus on kärsinyt lähialueen rakennusprojektien väliaikaisratkaisuista kuten väliaikaisista kulkuyhteysjärjestelyistä asemalle

Suunnitelman tavoitteena on Veturitorin käytettävyyden parantaminen sekä puistoakselin yleisilmeen parantaminen niin, että kohde säilyttää luonteensa ja aikakaudelle tyypilliset piirteet, joita ovat mm. geometrinen muotokieli, suoraviivaiset kulkuväylät ja pitkät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytössä olevat aukioista ja puistoista muodostuvat akselit, joiden pääasiallinen pinnoite on harmaa betonilaatoitus.

Suunnitelma

Veturitori välillä Ratapihantie−Junailijankuja piirustus nro 30756/1, jota on 15.3.2023 muutettu nähtävillä olon jälkeen (liite 2)

Veturitorin etelä- ja pohjoisreunalla säilyvät nykyiset itä-länsisuuntaiset jalankulku- ja pyöräliikenteen väylät. Torin poikki kulkevaa huoltoliikennettä ohjataan reunakivin selkeämmin rajatuille huoltoväylille.

Rauhanasemalle on lisätty 2 autopaikkaa. Liikennöinti niihin kulkee pohjoista jalankulku- ja pyöräliikenteen raittia pitkin. Pysäköintiä torialueella pyritään hillitsemään estämällä ajo torialueelle pohjoisesta reunakivillä ja kivipollareilla.

Puusto on rajallisten kasvuolosuhteiden vuoksi osittain huonokuntoista. Huonokuntoisia puita poistetaan ja uusia korvaavia puita istutetaan istutusalueille, jossa niille voidaan järjestää paremmat kasvuolosuhteet.

Katusuunnitelmaehdotuksen kantakartta päivitettiin nähtävillä olon jälkeen, jolloin poistettavaksi esitettyjen puiden sijainnit ja lukumäärätieto täsmentyi.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksesta nro 30756/1 (liite 1).

Raitit ja torialue on suunniteltu niin, että ne sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus ja yhteistyösopimus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus asukkaille pidettiin 8.6.2017.

Suunnitelman esittelytilaisuudesta ei vähäisten palautteiden vuoksi ole laadittu vuorovaikutusmuistiota.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut sähköisesti nähtävillä 31.1−13.2.2018. Nähtävillä olosta ei ole saatu muistutuksia. Suunnitelman nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutuksen antamiseen ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, sekä muille osallisille yleistiedoksiantona. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut uudestaan sähköisesti nähtävillä Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 15.−28.3.2023 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutuksen antamiseen ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, sekä muille osallisille yleistiedoksiantona. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla.

Muistutusten käsittely

Suunnitelmasta jätettiin 2 muistutusta.

Muistutukset on käsitelty ja niihin annetut vastineet löytyvät liitteenä 3 olevasta muistiosta.

Muistutuksessakin todettu vanhentunut suunnitelman pohjakartta on vaihdettu. Muistutukset eivät muuten aiheuta muutoksia laadittuun katusuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 1,2 milj. euroa, 211 euroa/m² (alv. 0 %).

Kadun vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 33 000 euroa (alv.0 %). Ylläpitokustannukset eivät muutu oleellisesti nykyisestä.

Rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2023 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 08 02 05, Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi - Kadut, Pasila.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Kankkunen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21351

ville.kankkunen@hel.fi