Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi joukkohaudan vainajien nimien esille saamisesta osana muistovuoden toteutusta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000847
Asialla on uudempia käsittelyjä
35. / 727 §

Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi joukkohaudan vainajien nimien esille saamisesta osana muistovuoden toteutusta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginvaltuuston 17.1.2018 hyväksymän toivomusponnen (Veronika Honkasalo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Käsitellessään 17.1.2018 valtuutettu Yrjö Hakasen aloitetta punavankileirien historian muistamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet edistää aloitteessa esitettyä joukkohaudan vainajien nimien esille saamista yhteistyössä puolustusvoimien, Santahamina-seuran ja mahdollisten muiden kumppaneiden kanssa osana muistovuoden toteutusta. Esimerkiksi kaupunginmuseo, kaupungin historiatoimikunta ja tietokeskus voisivat olla kaupungin puolelta mukana tällaisen yhteistyöhankkeen selvittämisessä. (Veronika Honkasalo)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Valtuutettu Honkasalon toivomusponsi toimitettiin kaupungin historiatoimikunnalle. Historiatoimikunta teetti asiassa hankesuunnitelman "Santahaminan vankileireillä kuolleiden muistaminen ja muut sisällissodan paikat Helsingissä". Suunnitelman mukainen hanke pohjaa visuaalisesti kiinnostavaan nettisivuun ja siihen integroituvaan karttasovellukseen. Mainittu nettisivu linkitetään muihin relevantteihin nettisivuihin kuten Helsingin kaupungin ja kaupunginmuseon nettisivuihin. Sivuille kootaan keskitetysti Santahaminaan haudattujen nimet. Hankkeessa on myös virtuaalitodellisuusosio. Tämä osio hyödyntää 360-asteista valokuvaa, jolla tuotetaan uhrien muistoa kunnioittava virtuaalinen muistomerkki. Lisäksi kokonaisuus sisältää äänimaiseman. Koko hankkeen tavoitteena on herättää historian kokemukset eloon niin, että ne nivoutuvat helsinkiläisten arkeen.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 3.10.2018 myöntänyt historiatoimikunnalle määrärahan hankkeen toteuttamiseksi hankesuunnitelman mukaisesti. Historiatoimikunnalta saadun tiedon perusteella hankkeen toteuttaminen on käynnistynyt ja hankesuunnitelman mukainen nettisivu ja virtuaalinen muistomerkki on tarkoitus julkaista 16.1.2019.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi