Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi kokemusasiantuntijoiden ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneiden osaamisen hyödyntämisestä kaupungin päihdetyössä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000865
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 407 §

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi kokemusasiantuntijoiden ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneiden osaamisen hyödyntämisestä kaupungin päihdetyössä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.1.2018 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 17.1.2018 aloitetta päihdetyön ammattitutkinnosta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen vastaukseksi valtuutettu Jukka Järvisen ja 40 muun valtuutetun aloitteeseen päihdetyön ammattitutkinnosta valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta selvittämään, hyödyntääkö kaupunki päihdetyössään parhaalla mahdollisella tavalla kokemusasiantuntijoiden ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneiden osaamista (Thomas Wallgren).

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto.

Sosiaali- ja terveystoimiala on järjestänyt Stadin aikuisopiston kanssa päihdetyön ammattitutkinnon oppisopimuskoulutusta. Tähän mennessä koulutuksesta on valmistunut 74 sosiaali- ja terveystoimialan työntekijää. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto vaaditaan psykiatria- ja päihdepalveluissa työskenteleviltä ja päihdetyön ammattitutkinto on täydentävä lisätutkinto. Päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneet työntekijät ovat sosiaali- ja terveystoimialan eri palveluissa, mm. psykiatria- ja päihdekeskuksissa, nuorisoasemalla, vieroitushoito-osastoilla, Tervalammen kuntoutuskeskuksessa, Auroran sairaalassa ja päihdepotilaiden kuntoutusosastolla Suursuon sairaalassa.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa kokemusasiantuntijat ovat aktiivisesti mukana mm. potilaiden hoitoryhmissä, päihdeavokuntoutuksessa, päivätoiminnassa, kouluttajina, yksiköiden kehittämistilaisuuksissa sekä opiskelijainfoissa ja viestinnän suunnittelussa.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen Pilke-toiminnan ohjaajiksi kouluttautuneet työntekijät kutsuvat kokemusasiantuntijoita Pilke-ryhmiin vierailuille. Pilke-ryhmät ovat päihteitä käyttävien ja elämäntavan vuoksi syrjäytyneiden yli 60-vuotiaiden vertaistuellisia päivätoiminnan pienryhmiä, joiden tavoitteena on auttaa ryhmiin osallistujia löytämään päihteiden käytön tilalle yhdessäoloa ja mielekästä tekemistä. Vertaisohjaajakoulutusta on järjestetty yhdessä potilas- ja omaisjärjestöjen kanssa.

Kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat ovat olennainen osa Helsingin toipumisorientoitunutta hoitojärjestelmää. Kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä edellytetään omassa toiminnassa ja ostopalveluissa.

Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.05.2018 § 129

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponnesta koskien kokemusasiantuntijoiden ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneiden osaamisen hyödyntämisestä Helsingin kaupungin päihdetyössä:

”Sosiaali- ja terveystoimiala on järjestänyt Stadin aikuisopiston kanssa päihdetyön ammattitutkintoon tähtäävää oppisopimuskoulutusta ja siitä on valmistunut tähän mennessä 74 sosiaali- ja terveystoimialan työntekijää. Sosiaali- ja terveystoimialan psykiatria- ja päihdepalveluissa työskentelevillä työntekijöillä, jotka ovat suorittaneet päihdetyön ammattitutkinnon, on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto vaaditaan psykiatria- ja päihdepalveluissa työskenteleviltä, ja päihdetyön ammattitutkinto voi täydentää sitä lisätutkintona. Päihdetyön ammattitutkintoon valmistuneet työntekijät työskentelevät sosiaali- ja terveystoimialan eri palveluissa, mm. psykiatria- ja päihdekeskuksissa, Nuorisoasemalla, vieroitushoito-osastoilla, Tervalammen kuntoutuskeskuksessa, Auroran sairaalassa ja päihdepotilaiden kuntoutusosastolla Suursuon sairaalassa. Henkilöstön lisäkoulutusohjelma jatkuu edelleen.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa kokemusasiantuntijat ovat aktiivisesti mukana mm. potilaiden hoitoryhmissä, päihdeavokuntoutuksessa, päivätoiminnassa, yksikköjen kehittämistilaisuuksissa sekä opiskelijainfoissa ja viestinnän suunnittelussa (esitteet, verkkosivut). Esim. Auroran sairaalassa heidät on kutsuttu mukaan sairaalan johtoryhmään. Psykiatria- ja päihdepalvelut on myös järjestänyt vertaisohjaajakoulutusta yhdessä potilas- ja omaisjärjestöjen kanssa. Tervalammen kuntoutuskeskuksessa työskentelee tällä hetkellä 16 vertaista. Uusina avauksina kokemusasiantuntijat on otettu mukaan mm. päihdepoliklinikoiden liikkuvaan työhön ja korvaushoitoasiakkaiden hoitoon. A-killan kokemusasiantuntija toimii myös terveysasemalla.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen Pilke-toiminnan ohjaajiksi kouluttautuneet työntekijät kutsuvat kokemusasiantuntijoita Pilke-ryhmiin vierailuille. Pilke-ryhmät ovat päihteitä käyttävien ja elämäntapansa syrjäyttämien yli 60-vuotiaiden vertaistuellisia päivätoiminnan pienryhmiä, joiden tavoitteena on auttaa ryhmiin osallistujia löytämään päihteiden käytön tilalle yhdessäoloa ja mielekästä tekemistä, joka parantaa toimintakykyä, lievittää yksinäisyyttä ja tukee kotona asumista. Myös kokemusasiantuntijat etsivät uusia ryhmäläisiä ja sitouttavat heitä. Vuosaaren Pilke-ryhmää ohjaa kokemusasiantuntija yhdessä koulutetun ammattilaisen kanssa. Suursuon sairaalan päihdepotilaiden kuntoutusosastolla työskentelee kokemusasiantuntija.

Kokemusasiantuntijat toimivat myös sosiaali- ja terveystoimialan päihde- ja mielenterveyskoulutuksissa kouluttajina.

Kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat ovat olennainen osa Helsingin toipumisorientoitunutta hoitojärjestelmää. Kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä ei edellytetä pelkästään omassa toiminnassa, vaan myös ostopalveluissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Päihdetyö ja ehkäisevä päihdetyö toteutuu kaupungin toimialojen perustyönä sekä alueellisena yhteistyönä ja se nojaa mm. vahvaan järjestö- ja sidosryhmäyhteistyöhön. Kokemustiedon ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisellä lisätään asiakkaiden ja potilaiden osallisuutta omien palveluidensa ja hoitonsa suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä sekä vähennetään heihin kohdistuvaa stigmaa."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen@hel.fi

Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi