Kirsikkapuiston puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5724/1, Herttoniemi

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000922
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 479 §

Kirsikkapuiston puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5724/1, Herttoniemi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Kirsikkapuiston puistosuunnitelman nro VIO 5724/1.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kirsikkapuisto sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa, Abraham Wetterin tien ja Sahaajankadun kulmauksessa. Puiston itäreunalla sijaitsee Porolahden peruskoulu ja pohjoispuolella Roihuvuoren vesitorni.

Alue on merkitty voimassaolevassa asemakaavassa puisto- ja lähivirkistysalueeksi (P ja VL). Suunnittelualueen pinta-ala on 5,8 hehtaaria.

Puiston kunnostuksen tavoitteena on kohentaa puiston ulkoasua sekä parantaa puiston toimintaedellytyksiä Hanami-juhlaa sekä myös muita tapahtumia ajatellen. Lisäksi puiston läpi virtaavaa hulevesiuomaa ja Abraham Wetterin tien alitse johdettavia hulevesilinjoja kehitetään siten, että hulevedet eivät tulvi katualueelle.

Suunnitelman sisältö

Kirsikkapuistoa kehitetään koko alaltaan japanilaistyyliseksi sekä edustavaksi osaksi Japanilaistyyliseen puutarhaan johtavaa reittiä. Uusi pääsisäänkäynti ja sisääntuloaukio rakennetaan Abraham Wetterin tien ja Sahaajankadun kulmaukseen. Tärkeän näkymälinjan ja luontevan pääsisäänkäynnin paikalla nyt oleva koirapuisto siirretään nykyiseltä paikaltaan n. 250 metriä itään Abraham Wetterin tien varteen Porolahdenpuistoon. Puiston kaikkia sisäänkäyntejä kohennetaan.

Puiston käytävät säilyvät pääosin ennallaan ja vanha tykkitieosuus kunnostetaan. Kulkuyhteyksiä sisälle puistoon ja puiston läpi parannetaan. Puiston halki diagonaalisesti lounaasta luoteeseen sekä Abraham Wetterin tieltä pohjoiseen linjataan uudet käytävät. Hulevesiaiheen ympäri rakennetaan oleskelureitti. Puiston keskellä oleva hiekkakenttä säilytetään, mutta sen muoto muuttuu.

Kirsikkapuiston etelään avautuvalla rinteellä kasvaa kaarimuodostelmassa säilytettäviä kirsikkapuita. Myös puiston eteläosassa kasvillisuutta kehitetään japanilaistyyliseksi: vesiaiheen ympäristöön lisätään kirsikkapuita ja japaninjalopähkinöitä. Vesiuoman reunoille perustetaan Iiristarha. Kirsikkapuita lisätään myös sisäänkäyntien yhteyteen.

Puiston japanilaishenkisyyttä korostetaan myös uusilla puistorakenteilla. Sisääntuloaukiolle rakennetaan porttiaihe, vesiaiheen ylle puusilta ja sen rannalle oleskelulaituri. Muiden sisäänkäyntien yhteyteen tehdään japanilaistyylisiä kiveys- ja kiviaiheita.

Nykyistä hulevesiuomaa laajennetaan ja padotaan siten, että puistoon muodostuu yhtenäinen ja pysyvä vesipinta. Padotuksen ansiosta mereen valuvan veden laatu paranee, kun irtoaines jää viivytysaltaan pohjalle. Abraham Wetterin tien alitse tehdään nykyisen rummun lisäksi uusi rumpu johtamaan hulevesiä puistosta mereen. Näiden hulevesiaiheen muutostöiden avulla vältetään hulevesien tulviminen Abraham Wetterin tielle.

Vuorovaikutus

Kirsikkapuiston puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta.

Suunnitelmaluonnos on ollut nähtävillä 4.−18.10.2016 Roihuvuoren kirjastossa sekä rakennusviraston internetsivuilla. Suunnitelmista annettu palaute koski yksinomaan koira-aitauksen siirtoa Porolahdenpuistoon. Palautteet on käsitelty ohjausryhmässä ja ne on otettu huomioon jatkosuunnittelussa.

Kustannukset ja aikataulu

Kirsikkapuiston kokonaispinta-ala on n. 58 500 m².

Puiston yhteenlasketut ympäristörakentamisen kustannukset ovat noin 2 172 000 euroa, 37 euroa/m² (alv. 0 %).

Vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat n. 80 000 euroa (alv. 0 %).

Puiston pohjoisosa sekä Abraham Wetterin tietä reunustava itäinen puiston pääty säilyy nykyisessä hoitoluokassa A3 / C1. Hulevesiuoman, lounaiskulman uuden sisääntuloalueen sekä hiekkakentän ympäristössä hoitoluokka nousee.

Puiston rakentaminen alkaa vuonna 2019.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Raija Holopainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 38639

raija.holopainen@hel.fi