Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2018 väliseltä ajalta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001093
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 638 §

V 24.10.2018, Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2018 väliseltä ajalta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee nuorten aloitteet ajalta 1.1.-30.6.2018 tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto merkitsee nuoren aloitteet ajalta 1.1.-30.6.2018 tiedoksi.

Sulje

Nuorten aloitteilla tarkoitetaan helsinkiläisten 13-17 -vuotiaiden nuorten tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisovaltuustoa vastaavan toimielimen lausunto, eli Helsingissä nuorisoneuvoston lausunto.

Nuorten aloitteita käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa ja tukea nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Nämä lähtökohdat heijastuvat myös nuorten aloitteiden käsittelyssä, jonka prosessit ja vastaamisen tavat poikkeavat jonkin verran hallintosäännössä tarkoitettujen kunnan jäsenten aloitteiden käsittelytavoista.

Nuoret ovat tehneet kevätkaudella 2018 yhteensä 18 aloitetta. Aloitteet on tehty Ruuti.net -verkkosivun kautta ja ne ovat kohdistuneet kaikille neljälle toimialalle. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle on tehty seitsemän aloitetta, kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialoille viisi aloitetta kummallekin ja sosiaali- ja terveystoimialalle yksi aloite. Suuri osa aloitteista liittyi nuorisotyöhön, kuten aloite nuorisotyön saamiseksi Oodiin, nuorisotalojen aukioloja koskeva aloite tai aloite auttavista chatti-palveluista. Liikuntaolosuhteiden parantamisesta tehtiin myös useita aloitteita. Muut aloitteet koskivat laajaa joukkoa asioita alkaen metrojen aikatauluista ilmaiseen ehkäisyyn. Parannusehdotukset olivat täsmällisiä, ja useimpiin aloitteisiin oli kirjattu myös perustelut aloitteen tueksi. Koonti nuorten tekemistä aloitteista ja niihin annetuista vastauksista on liitteenä 1.

Helsingin nuorisoneuvosto kiinnittää nuorten aloitteista antamassaan lausunnossa huomiota pitkiin vastausaikoihin, ja siihen, että vastauksista puuttuu konkretiaa. Nuorisoneuvosto toivoo myös, että nuorten aloitemahdollisuudesta tiedotetaan kouluissa nykyistä paremmin. Nuorisoneuvosto katsoo, että pienillä, mutta merkittävillä muutoksilla aloitekanavasta voi tulla toimiva ja nuorten arvostama vaikutuskanava. Nuorisoneuvoston lausunto on liitteenä 2.

Kaupunginhallitus toteaa, että nuorten vaikuttamisjärjestelmää, Ruutia, on kehitetty voimakkaasti yhdessä nuorten kanssa. Nuorten aloitteisiin vastaamisessa on kuitenkin vielä suurta epätasaisuutta. Kehittämistyössä on syytä kiinnittää huomiota niin kielen selkeyteen kuin vastaamisaikoihin. Aloitteiden käsittely antaa myös hyvän pohjan kaupungin työntekijöiden ja nuorten tapaamisille, ja tähän tulee kannustaa.

Nuorisopalvelut on ilmoittanut valmistelevansa syyskauden aikana ohjeen aloitteisiin vastaamisesta. Ohje tullaan laatimaan yhteistyössä nuorten kanssa. Tämän kehittämistyön rinnalla käynnistetään 1.1.2019 alkaen määräaikainen kokeilu, jossa nuorten edustajille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien toimialojen lautakunnissa. Kokeilun valmistelu on käynnistynyt.

Kun kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita, on kolmella nuorten vaikuttamistoimielimen valitsemalla jäsenellä läsnä- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi