Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 31 §

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001158
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 557 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 31 §

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 14.2.2018 28 § tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö on hylännyt hakijan Oulunkylässä Metsäläntiellä 25.1.2018 tapahtuneeseen auton vaurioitumiseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on oikaisuvaatimuksessaan toistanut vahingonkorvausvaatimuksensa Metsäläntiellä tapahtuneeseen ajoneuvovahinkoon liittyen. Vahingonkorvaus- ja oikaisuvaatimuksen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin kunnossapitotoimenpiteiden laiminlyönnistä.

Hakija on 25.1.2018 klo 21.00 ajanut Metsäläntiellä ajoradalla olleeseen syvään kuoppaan, jonka johdosta hänen autonsa oikea eturengas on mennyt rikki. Hakija hakee muutosta saamaansa lakipalvelut-yksikön päällikön hylkäävään päätökseen, koska hän katsoo olevansa oikeutettu korvaukseen sillä perusteella, että vahingon aiheuttanutta kuoppaa on ollut mahdotonta havaita siinä olleesta vedestä johtuen ja vahinkotilanne on näin tullut hänelle täysin yllättäen.

Hakijan mukaan päätös perustuu myös osittain virheellisiin tietoihin. Päätöksen mukaan kaista, jossa vahingon aiheuttanut kuoppa sijaitsee, on suljettu 25.1.2018 klo 21.05. Hakija on esittänyt 25.1.2018 klo 21.09 otetun valokuvan, jossa kaista näkyy olevan yhä avoinna.

Hakija vaatii kaupunkia korvaamaan 149,00 euroa uuden renkaan hankinnasta aiheutuneita kuluja.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaan kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Kaupunki on saanut yhteensä seitsemän korvausvaatimusta koskien tämän Metsäläntiellä olleen kuopan aiheuttamia vahinkoja. Ensimmäiset neljä vahinkoa ovat tapahtuneet 16.12.2017 noin klo 16-17.15 eli hyvin lyhyen ajan sisällä. Seuraavat kaksi vahinkoa ovat tapahtuneet 22.12.2017 noin klo 9-10.30 ja viimeinen vahinko on tapahtunut 25.1.2018 klo 21.

Vahinkoalueen kunnossapidosta vastaavalta yksityiseltä urakoitsijalta saadun selvityksen mukaan ensimmäinen ilmoitus Metsäläntiellä olevasta kuopasta on tullut katupäivystyksestä 16.12.2017 klo 17.58, minkä johdosta kaista suljettiin klo 18.52 ja paikattiin kylmämassalla klo 19.41. Kuoppa on tuolloin syntynyt nopeasti ja yllättäen ja kunnossapitotoimiin ryhdyttiin välittömästi. Kunnossapitäjä on saanut tiedon samaan kohtaan syntyneestä kuopasta taas 22.12.2017 klo 14.20. Tuolloin kaista suljettiin klo 14.56 ja kuoppa paikattiin jälleen kylmämassalla klo 15.44.

Samaisesta kuopasta on katupäivystäjältä tullut jälleen tieto 25.1.2018 klo 20.25. Hakijan saamassa päätöksessä oli kerrottu, että kunnossapidosta vastaavalta urakoitsijalta saadun tiedon perustella kaista oltiin käyty sulkemassa samaisena päivänä klo 21.05. Hakijan esittämän valokuvan takia asiaa on tiedusteltu uudelleen urakoitsijalta. Urakoitsijan antaman selvityksen mukaan vahinkopäivänä kunnossapitopäivystäjänä toiminut henkilö on asettanut varoituskartiot ja liikennemerkit vahinkopaikalle 25.1.2018 klo 21.39. Aiemmin ilmoitettu aika on ollut virheellinen, koska päivystäjä ei ollut dokumentoinut toimenpideaikoja minuutilleen kyseisenä päivänä. Päivystäjä on kuitenkin tallentanut vahinkopäivänä klo 21.38 otetun valokuvan, jossa väliaikaiset liikennejärjestelyt näkyvät vahinkopaikalla.

Urakoitsija on mennyt vahinkopaikalle uudelleen 26.1.2018 klo 9.11, jolloin edellisenä iltana asennetut väliaikaiset liikennejärjestelyt olivat olleet tiellä hujan hajan. Tällöin kaista on suljettu järeämmin keinoin ja ollut suljettuna aina 25.4.2018 asti, jolloin routa on sulanut ja kuopan pysyvä paikkaus on ollut madollista.

25.1.2018 syntynyt kuoppa on tullut täysin samaan kohtaan, kuin 16.12.2017 ja 22.12.2017 vahinkoja aiheuttanut kuoppa. Alueen kunnossapidosta vastaava urakoitsija ei siis ole 16.12.2017 jälkeen ryhtynyt muihin kunnossapitotoimiin kyseisen kuopan osalta, vaikka tien vilkkaus ja sääolot huomioiden kyseinen kuoppa olisi ehkä tullut paikata kuumamassalla mahdollisimman pian väliaikaisen paikkauksen jälkeen. Kylmämassapaikka kuluu nopeammin kuin kuumamassalla tehty pidempiaikainen paikkaus. Kuopan syntyminen kyseiseen kohtaan ei enää 25.1.2018 myöskään tullut täytenä yllätyksenä aiemmista kuopista johtuen.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2:1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Lopputulema

Asiassa saatujen selvitysten perusteella on mahdollista, että suoritetut korjaustoimet eivät välttämättä olleet riittäviä huomioiden kuopan sijainti, sen laatu ja vallitsevat sääolosuhteet sekä se, että kunnossapitäjällä oli tiedossa kyseisen kuopan aiheuttaneen jo aiemmin useita vahinkoja. Tämän lisäksi kunnossapidosta vastaava yksityinen urakoitsija on antanut toimenpiteitä koskevia tietoja, jotka ovat osoittautuneet virheellisiksi.

Tapauksen olosuhteet huomioon ottavaan kokonaisharkintaan perustuen on katsottava, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä on tässä tapauksessa kohtuullista muuttaa.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen siten, että ajoneuvon omistajalle maksetaan vaadittu esitettyyn kuittiin perustuva 149 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 16.2.2018. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 28.2.2018 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 14.02.2018 § 31

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.11.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Tuuli Juntti, lakimies, puhelin: 09 310 21210

kymp.korvausasiat@hel.fi