Toimivallan siirtäminen Helsingin kaupungille, pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen

HEL 2018-001212
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 627 §

Hakemus ympäristöministeriölle pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti ympäristöministeriölle, että ympäristönsuojelulain (527/2014) 138 §:n nojalla lain 14 luvun mukaisen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen liittyvä toimivalta siirretään Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle seuraavasti:

 1. pilaantuneen maaperän puhdistamista ja siihen liittyvän pohjaveden puhdistamista koskevien ilmoitusten käsittely
 2. pilaantuneen maaperän puhdistamista ja siihen liittyvän pohjaveden puhdistamista koskevien ympäristölupien käsittely, kun puhdistamiselle on haettava ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti tai ympäristölupa on haettava, koska puhdistuskohteessa hyödynnetään muualta tuotua ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 2 momentin 12 b tai 12 f kohdissa mainittua jätettä. 
 3. määräyksen antaminen maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä ja puhdistustarpeen arvioinnista sekä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta lukuun ottamatta ympäristönsuojelulain 133 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tapauksia
 4. määräyksen antaminen pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämisestä ja puhdistustarpeen arvioinnista sekä pilaantuneen pohjaveden puhdistamisesta lukuun ottamatta ympäristönsuojelulain 133 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tapauksia ja kun pohjaveden pilaantuminen on seurausta maaperän pilaantumisesta.

Toimivallan siirtoa haetaan 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.

Hakemuksen perustelut

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei lain 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa.

Ympäristöministeriö voi kunnan hakemuksesta ja kuultuaan valtion valvontaviranomaista ja valtion ympäristölupaviranomaista päättää, että pilaantunutta maaperää ja pohjavettä koskevissa ympäristönsuojelulain (527/2014) 14 luvussa tarkoitetuissa asioissa, lukuun ottamatta 133 §:n 3 momenttia, toimivaltaisena viranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Edellytyksenä toimivallan siirtämiselle on, että kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on riittävä asiantuntemus tehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi ja toimivallan siirrolla voidaan parantaa toiminnan tehokkuutta tai aikaansaada tasapainoinen työnjako viranomaisten kesken. Toimivalta voidaan siirtää määräajaksi tai toistaiseksi.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on Helsingin ympäristönsuojeluviranomainen 1.6.2017 alkaen. Aiemmin ympäristönsuojeluviranomaisena toimi ympäristölautakunta ja sen alaisena virastona ympäristökeskus. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut jatkoi ympäristökeskuksen tehtäviä 1.6.2017 alkaen, joten ympäristöpalveluilla on pitkä kokemus pilaantunutta maaperää koskevissa tutkimus- ja kunnostusasioissa.

Ympäristökeskus toimi jo ennen toimivallan ensimmäistä vuonna 2001 tapahtunutta siirtoa pilaantuneen maaperän tutkimisen ja kunnostamisen paikallisvalvojana ja antoi lausuntoja alueelliselle ympäristökeskukselle maaperän puhdistamisen lupa- ja ilmoitusasioissa. Lisäksi ympäristökeskus osallistui asiantuntijana erityisesti maankäytön muutokseen liittyvään tutkimustarpeen, tutkimusten laadun ja laajuuden sekä kunnostustarpeen ja -tavoitteiden arviointiin.

Maaperäasioiden valmistelusta huolehtii tällä hetkellä päätoimisesti kolme ympäristötarkastajaa, osalla työajastaan kaksi ympäristötarkastajaa sekä maaperä ja jätteet -tiimin esimies, joilla on viran hoitamiseen soveltuva koulutus ja 3–25 vuoden työkokemus maaperäasioissa. Ympäristöpalveluilla on myös riittävästi pohjavesiasiantuntemusta huolehtia pilaantuneen pohjaveden puhdistamista koskevista asioista silloin, kun se tapahtuu pilaantuneen maaperän kunnostuksen yhteydessä. Toimialan hallintopalveluiden lakimiesten oikeudelliset palvelut ovat myös käytettävissä. Lisätukea viranomaistoiminnalle antaa valtakunnallinen työryhmä, joka koostuu pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevien hallintopäätösten valmistelijoista, ja joka seuraa muun muassa päätösten yhdenmukaisuutta. Ympäristöpalvelut osallistuu työryhmän työskentelyyn.

Ilmoituspäätöksiä on ollut vuosittain 15–20. Valtaosassa tapauksia ilmoituksen käsittelyaika on ollut alle 45 vuorokautta. Ympäristöpalvelut on ohjeistanut ja valvonut pilaantuneiden maiden asianmukaisen kunnostamisen esimerkiksi maanrakennustöiden yhteydessä havaituissa pilaantumistapauksissa. Ympäristökeskus on tehnyt viime vuosina 100–300 tarkastuskäyntiä pilaantuneen maaperän kunnostuskohteisiin vuosittain. Toiminnasta on raportoitu vuosittain ympäristöministeriölle.

Ympäristöpalvelut on täydentänyt tiedot Helsingin alueen pilaantuneesta maaperästä valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään. Lisäksi on ylläpidetty omaa puhdistettujen alueiden karttapohjaista tietokantaa. Edellä mainittujen rekistereiden ylläpito ja täydentäminen edellyttää puhdistamiskohteiden pitkäaikaista seuraamista.

Helsingin kaupungilla on käytössään myös monipuolinen sähköinen karttajärjestelmä, josta on helposti saatavilla asioiden käsittelyssä tarpeellinen tieto kuten pohjavesialueet, korkeuskäyrät, vesijohdot ja viemäröinti, maaperälajit, kiinteistöt ja rakennukset sekä omistajatiedot. Kyseistä järjestelmää voidaan tehokkaasti hyödyntää pilaantuneiden maa-ainesasioiden arvioinneissa ja päätöksenteossa.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolla on erinomaiset edellytykset ympäristönsuojelulain 14 luvussa tarkoitetun pilaantuneen maaperän puhdistamista ja siihen liittyvän pohjaveden puhdistamista koskevien asioiden käsittelyyn. Jaoston alaisuudessa toimivalla Helsingin kaupungin ympäristöpalveluilla on edellä esitettyyn viitaten riittävä asiantuntemus ja kokemus sekä tehtäväkokonaisuuteen osoitetut voimavarat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ympäristöministeriö siirsi Helsingin kaupunginhallituksen hakemuksesta 29.3.2001 Uudenmaan ympäristökeskukselta toimivallan päättää ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 §:n 2 momentin mukaisista pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevista ilmoituksista Helsingin kaupungin alueella Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle määräajaksi 1.6.2001–31.5.2006. Kaupunginhallituksen jatkohakemuksesta ympäristöministeriö siirsi kaikki ympäristönsuojelulain (86/2000) 12 luvussa mainittujen pilaantunutta maaperää koskevien asioiden toimivallan ympäristölautakunnalle 1.6.2006–31.12.2010. Ympäristö- ja lupajaoston nykyinen toimivalta pilaantunutta maaperää koskevissa asioissa päättyy 31.12.2018.

Kaikkiaan kunnostuksen kohteena on Helsingissä vuosittain noin 40 – 50 erisuuruista aluetta ja lisäksi tutkimusten ja kunnostuksen suunnittelun kohteena useita kymmeniä kohteita. Yleisimmin alueet kunnostetaan maankäytön muutosten ja uudisrakentamisen yhteydessä. Pilaantuneen maaperän tutkimus- ja kunnostustoiminta on vielä melko laajaa ja ottaen huomioon maankäytön muutosta koskevat suunnitelmat, tehtäväalue tulee säilymään vilkkaana vielä melko pitkään.

Toimivalta pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevissa asioissa on ollut siirrettynä viranhaltijalle 28.10.2003 alkaen. Tällä hetkellä toimivalta on ympäristönsuojeluyksikön päälliköllä.

Ympäristönsuojelulain 14 luvussa säädetään myös pilaantumisen selvittämisvelvollisuudesta ja puhdistamiseen määräämisestä (135 § ja 137 §). Toimivaltainen viranomainen on lain mukaan valtion valvontaviranomainen eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 23.03.2018 § 49

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekisi ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain 138 §:n nojalla hakemuksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 14 luvun mukaisen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle seuraavasti:

 1. pilaantuneen maaperän puhdistamista ja siihen liittyvän pohjaveden puhdistamista koskevien ilmoitusten käsittely
 2. pilaantuneen maaperän puhdistamista ja siihen liittyvän pohjaveden puhdistamista koskevien ympäristölupien käsittely, kun puhdistamiselle on haettava ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin kohdan 3 mukaisesti tai ympäristölupa on haettava, koska puhdistuskohteessa hyödynnetään muualta tuotua ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 2 momentin kohdissa 12b tai 12f  mainittua jätettä. 
 3. määräyksen antaminen maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä ja puhdistustarpeen arvioinnista sekä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta lukuun ottamatta 133 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tapauksia
 4. määräyksen antaminen pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämisestä ja puhdistustarpeen arvioinnista sekä pilaantuneen pohjaveden puhdistamisesta lukuun ottamatta 133 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tapauksia ja kun pohjaveden pilaantuminen on seurausta maaperän pilaantumisesta

Ympäristö- ja lupajaosto esittää, että toimivallan siirtoa haettaisiin 1.1.2019 alkaen toistaiseksi voimassaolevana.

Ympäristö- ja lupajaoston perustelut esitykselle

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei lain 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa.

Ympäristöministeriö voi kunnan hakemuksesta ja kuultuaan valtion valvontaviranomaista ja valtion ympäristölupaviranomaista päättää, että pilaantunutta maaperää ja pohjavettä koskevissa ympäristönsuojelulain (527/2014) 14 luvussa tarkoitetuissa asioissa, lukuun ottamatta 133 §:n 3 momenttia, toimivaltaisena viranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Edellytyksenä toimivallan siirtämiselle on, että kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on riittävä asiantuntemus tehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi ja toimivallan siirrolla voidaan parantaa toiminnan tehokkuutta tai aikaansaada tasapainoinen työnjako viranomaisten kesken. Toimivalta voidaan siirtää määräajaksi tai toistaiseksi.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on ollut Helsingin ympäristönsuojeluviranomainen 1.6.2017 alkaen. Siihen asti ympäristönsuojeluviranomaisena toimi ympäristölautakunta ja sen alaisena virastona ympäristökeskus. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut jatkoi ympäristökeskuksen tehtäviä 1.6.2017 alkaen, joten ympäristöpalveluilla on pitkä kokemus pilaantunutta maaperää koskevissa tutkimus- ja kunnostusasioissa.

Ympäristökeskus toimi jo ennen toimivallan ensimmäistä vuonna 2001 tapahtunutta siirtoa pilaantuneen maaperän tutkimisen ja kunnostamisen paikallisvalvojana ja antoi lausuntoja alueelliselle ympäristökeskukselle maaperän puhdistamisen lupa- ja ilmoitusasioissa. Lisäksi ympäristökeskus osallistui asiantuntijana erityisesti maankäytön muutokseen liittyvään tutkimustarpeen, tutkimusten laadun ja laajuuden sekä kunnostustarpeen ja –tavoitteiden arviointiin.

Maaperäasioiden valmistelusta huolehtii tällä hetkellä päätoimisesti kolme ympäristötarkastajaa, osalla työajastaan kaksi ympäristötarkastajaa sekä maaperä ja jätteet -tiimin esimies, joilla on viran hoitamiseen soveltuva koulutus ja 3–25 vuoden työkokemus maaperäasioissa. Ympäristöpalveluilla on myös riittävästi pohjavesiasiantuntemusta huolehtia pilaantuneen pohjaveden puhdistamista koskevista asioista silloin, kun se tapahtuu pilaantuneen maaperän kunnostuksen yhteydessä. Toimialan hallintopalveluiden lakimiesten oikeudelliset palvelut ovat myös käytettävissä. Lisätukea viranomaistoiminnalle antaa valtakunnallinen työryhmä, joka koostuu pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevien hallintopäätösten valmistelijoista, ja joka seuraa muun muassa päätösten yhdenmukaisuutta. Ympäristöpalvelut osallistuu työryhmän työskentelyyn.

Nykyisin ilmoituspäätöksiä on ollut vuosittain 15–20. Valtaosassa tapauksia ilmoituksen käsittelyaika on ollut alle 45 vuorokautta. Lisäksi ympäristökeskus on ohjeistanut ja valvonut pilaantuneiden maiden asianmukaisen kunnostamisen esimerkiksi maanrakennustöiden yhteydessä havaituissa pilaantumistapauksissa. Ympäristökeskus on tehnyt viime vuosina 100 - 300 tarkastuskäyntiä pilaantuneen maaperän kunnostuskohteisiin vuosittain. Toiminnasta on raportoitu vuosittain ympäristöministeriölle.

Ympäristökeskus on täydentänyt tiedot Helsingin alueen pilaantuneesta maaperästä valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään. Lisäksi on ylläpidetty omaa puhdistettujen alueiden karttapohjaista tietokantaa. Edellä mainittujen rekistereiden ylläpito ja täydentäminen edellyttää puhdistamiskohteiden pitkäaikaista seuraamista.

Helsingin kaupungilla on käytössään myös monipuolinen sähköinen karttajärjestelmä, josta on helposti saatavilla asioiden käsittelyssä tarpeellinen tieto kuten pohjavesialueet, korkeuskäyrät, vesijohdot ja viemäröinti, maaperälajit, kiinteistöt ja rakennukset sekä omistajatiedot. Kyseistä järjestelmää voidaan tehokkaasti hyödyntää pilaantuneiden maa-ainesasioiden arvioinneissa ja päätöksenteossa.

Ympäristö- ja lupajaosto katsoo, että jaostolla on erinomaiset edellytykset ympäristönsuojelulain 14 luvussa tarkoitetun pilaantuneen maaperän puhdistamista ja siihen liittyvän pohjaveden puhdistamista koskevien asioiden käsittelyyn. Jaoston alaisuudessa toimivalla Helsingin kaupungin ympäristöpalveluilla on edellä esitettyyn viitaten riittävä asiantuntemus ja kokemus sekä tehtäväkokonaisuuteen osoitetut voimavarat.

Siten on tarkoituksenmukaista, että voimassaolevaa toimivallan siirtoa jatketaan ja lisäksi ympäristö- ja lupajaostolle siirretään toimivalta myös silloin, kun kyse on pilaantuneen pohjaveden puhdistamisesta maaperän kunnostuksen yhteydessä ja silloin kun kunnostamiselle on edellä mainituissa tapauksissa haettava ympäristölupaa.

Esittelijä
ympäristöjohtaja
Esa Nikunen
Lisätiedot

Hannu Arovaara, tiimipäällikkö, puhelin: +358 9 310 32014

hannu.arovaara@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi