Stadion-säätiö sr, lainan hakeminen Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen

HEL 2018-001270
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 498 §

Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen 25 508 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että lainan lyhennykset alkavat vuonna 2021.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta. Kaupunki omistaa Olympiastadionin ja sitä hoitava Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö.

Lisäksi lainaan sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä velan yleisiä ehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö, jonka tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja.

Stadion-säätiön 20.1.2012 valmistuneessa tarveselvityksessä esitettiin Olympiastadionin uudistamista tulevien vuosikymmenien tarpeita vastaavaksi.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 16.5.2012, että perusparannus- ja uudistamishanke voidaan aloittaa tehdyn
tarveselvityksen ja sen sisältämän tilaohjelman pohjalta. Valtio sitoutui osallistumaan hankkeen kustannuksiin enintään 50 % osalta. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012 (§ 385) hyväksyä sopimuksen Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä hankkeen rahoittamisessa.

Olympiastadionin perusparannuksen kustannukset
tarkentuivat 3.11.2014 päivätyssä hankesuunnitelmassa 209
miljoonaan euroon (alv 0 % ). Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 21.10.2014 valtion osallistumista perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 104,5 miljoonalla eurolla. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.2.2015 (§ 47) kyseisen hankesuunnitelman ja päätti kaupungin osuuden Helsingin Olympiastadionin perusparannus-ja uudistamishankkeeseen olevan vastaavasti enintään 104,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 aikana hankkeen kustannusarvio nousi 261 miljoonaan euroon välttämättömien lisätöiden ja hintaindeksikehityksen vuoksi. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 20.12.2016 valtion osallistumista perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 130,5 miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuusto päätti 18.01.2017, § 8 hyväksyä kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen rahoittamisessa yhteensä enintään 130,5 miljoonaan euroon.

Kaupunki on kattanut päättämästään enintään 130,5 miljoonan euron suuruisesta perusparannushankkeen rahoitusosuudesta tähän mennessä 102,7 miljoonaa euroa Stadion-säätiölle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista myönnetyillä lainoilla ja 2 292 000 euroa säätiön perusparannusrahastoon tehdyillä pääomasuorituksilla. Stadion-säätiö sr on hakenut kaupungilta 3.6.2019 päivätyllä lainahakemuksella kaupunginvaltuuston päättämästä rahoitusosuudesta vielä myöntämättä olevaa 25 508 000 euron suuruista osuutta. Mikäli kaupunginhallitus myöntää haetun lainan, kaupunki on kattanut peruskorjaushankkeen rahoitusta yhteensä 130,5 miljoonalla eurolla kaupunginvaltuuston tekemän rahoitusosuuspäätöksen mukaisesti. Valtio maksaa oman 130,5 miljoonan euron suuruisen rahoitusosuutensa loppuosan vuotuisina avustuksina vuoteen 2028 mennessä.

Kaupungin määräysvallassa oleva Stadion-säätiö sr on velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kaupungin säätiölle myöntämät lainat kohdistuvat kaupungin omistaman stadion-rakennuksen peruskorjaukseen. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioiden kaupungin talouden tai lakisääteisten tehtävien hoitamisen ei voida katsoa vaarantuvan säätiölle myönnettyjen lainojen vuoksi.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 11.04.2018 § 78

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi Stadion-säätiölle Olympiastadionin perusparannus-ja uudistamishankkeeseen 90 miljoonan euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta.

Lisäksi lainaan sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015
hyväksymiä velan yleisiä ehtoja.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Kaupunginhallitus 12.03.2018 § 137

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Stadion-säätiölle Olympiastadionin perusparannus-ja uudistamishankkeeseen 90 miljoonan euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta.

Lisäksi lainaan sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä velan yleisiä ehtoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.08.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi