Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentamiseksi Lauttasaaren liikuntapuistoon

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001299
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 590 §

V 26.9.2018, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentamiseksi Lauttasaaren liikuntapuistoon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Mia Nygård ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuus rakentaa tekojäärata Lauttasaareen, Pyrkän kaukaloon.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 5.6.2018 antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Helsingissä on tällä hetkellä 7 tekojäärataa: Kallio, Kontula, Käpylä, Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon liikuntapuistoon valmistuu loppuvuodesta 2018 uusi kaukalon kokoinen tekojäärata. Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu syksyllä 2019, kun Jätkäsaareen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso, jalkapallokentän (64 x 100 m) kokoinen tekojäärata.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavutettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pitkän aikavälin tarkastelussa. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren liikuntapuistoon suunniteltu tekojääkenttä parantaa saavutettavuutta etenkin tulevaisuuden väestöennuste huomioiden. Selvityksessä tekojääkenttä verkoston optimaalisimmat sijainnit uusille tekojääkentille sijaitsevat Herttoniemessä, Östersundomissa, Vuosaaressa ja Haagan/Ruskeasuon alueilla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on ottanut selvityksen tulokset huomioon ja ryhtynyt edistämään liikuntapaikkarakentamisohjelman yhteydessä tekojääkenttää Laajasalo-Herttoniemi alueelle ja Vuosaaren alueelle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan palveluverkkoa koskevan selvityksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että alueellisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen on kannatettavaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyksessä tulee tukeutua kulttuuriin ja vapaa-ajan kaupunkitasoiseen arvioon palvelutarjonnasta.

Sulje

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 544

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Pia Pakarisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 120

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdollisuuksien lisäämistä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut määrärahat eivät tällä hetkellä riitä tarpeellisiin liikuntahankkeisiin, asukasluvun kasvuun ja kasvavaan palvelutarpeeseen. Jotta uusia tekojääratahankkeita voidaan toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että ylläpitomäärärahoja nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyksessä tulisi tukeutua kulttuuriin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoiseen arvioon palvelutarjonnasta

Liikuntapalvelut ei näe nykyisillä resursseillaan ehdotetun Lauttasaaren tekojään toteuttamista mahdollisena kuluvalla budjettikaudella. Jotta hanke olisi mahdollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrärahat suunnittelun aloittamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvitetään myös tarkemmin Lauttasaaren tekojääradan rakentamisen kustannukset. Hanketta ei ole vielä suunniteltu lainkaan, joten sen toteutuminen ehdotetussa aikataulussa on epätodennäköistä.

Lauttasaareen ehdotetun kaukalon kokoisen tekojään kustannuksia ei ole huomioitu liikuntapalvelujen vuoden 2018 käyttötalouden talousarviossa eikä liikuntapuistojen rakentamiseen varatussa investointiohjelmassa.

Aloitetta perustellaan tekojään kovalla kysynnällä kantakaupungin alueella ja sillä, että Lauttasaaren liikuntapuiston kaukaloon asennettava tekojää olisi edullinen hintaluokaltaan 40 000–60 000 euroa. Liikuntapalvelujen selvitysten perusteella tekojään käyttökustannukset olisivat noin 65 000 euroa vuositasolla. Tekojääradan rakentamisen kustannuksia ei ole yksityiskohtaisesti selvitetty, mutta vastaavan kokoisen tekojääkaukalon investointikustannuksiksi Laajasalossa - jossa kenttään on jo valmiiksi asennettu jäädytysputkisto - on arvioitu 300 000 euroa. Tekojääratojen määrän kasvu edellyttää myös jäähoitokoneiden hankintojen lisäystä.

Tekojääradan rakentaminen pidentää useimpina talvina huomattavasti luistelukautta Helsingin ilmasto-olosuhteissa ja parantaa muutenkin jääliikunnan olosuhteita. Liikuntaolosuhteiden parantaminen lisää liikunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä vaikutuksia lähialueilla laajemminkin.

Helsingissä on tällä hetkellä 7 tekojäärataa: Kallio, Kontula, Käpylä, Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon liikuntapuistoon valmistuu loppuvuodesta 2018 uusi kaukalon kokoinen tekojäärata.

Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu syksyllä 2019, kun Jätkäsaareen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso, jalkapallokentän (64 x 100 m) kokoinen tekojäärata, jonka käyttökustannukset on huomioitu liikuntapalvelujen taloussuunnitelmassa.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavutettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pitkän aikavälin tarkastelussa. Saavutettavuus- ja sijaintioptimointitarkastelut toteutettiin tekojääkentille ja neljälle muulle eri liikuntapaikkatyypille. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren liikuntapuistoon suunniteltu tekojääkenttä parantaa saavutettavuutta etenkin tulevaisuuden väestöennuste huomioiden. Selvityksessä tekojääkenttä verkoston optimaalisimmat sijainnit uusille tekojääkentille sijaitsevat Herttoniemessä, Östersundomissa, Vuosaaressa ja Haagan/Ruskeasuon alueilla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on ottanut selvityksen tulokset huomioon ja ryhtynyt edistämään liikuntapaikkarakentamisohjelman yhteydessä tekojääkenttää Laajasalo-Herttoniemi alueelle ja Vuosaaren alueelle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan palveluverkkoa koskevan selvityksen "Kulttuurin ja vapaa-ajan yleiskaavan”.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otto Meri: Lisätään ensimmäisen kappaleen keskivaiheille sanaan "budjettikaudella" päättyvän virkkeen jälkeen: "Jotta hanke olisi mahdollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrärahat suunnittelun aloittamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvitetään myös tarkemmin Lauttasaaren tekojääradan rakentamisen kustannukset."

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Lautakunta hyväksyi Otto Meren vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään ensimmäiseksi kappaleeksi: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdollisuuksien lisäämistä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut määrärahat eivät tällä hetkellä riitä tarpeellisiin liikuntahankkeisiin, asukasluvun kasvuun ja kasvavaan palvelutarpeeseen. Jotta uusia tekojääratahankkeita voidaan toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että ylläpitomäärärahoja nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyksessä tulisi tukeutua kulttuurin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoiseen arvioon palvelutarjonnasta.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

22.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi