Valtuutettu Jenni Pajusen aloite YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta Helsingissä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001302
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 242 §

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta Helsingissä

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Jenni Pajusen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Jenni Pajunen ja 44 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki keräisi systemaattisesti tietoa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta Helsingissä ja tekisi suunnitelman niiden vauhdittamiseksi. YK-tavoitteiden toteutumista tulisi seurata osana kaupunkistrategian arviointia. Lisäksi tulisi selvittää mahdollisuutta huomioida YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kaupungin talousarvioprosessissa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa mainittu Yhdistyneiden kansakuntien tavoitteisto ja toimintaohjelma päätettiin New Yorkissa 25.-27.9.2015 järjestetyssä huippukokouksessa. Kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) esitetään ohjaavan kansainvälisen yhteisön kestävään kehitykseen tähtääviä ponnisteluita vuoteen 2030 mennessä. Polttopisteessä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen sekä kehitys, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti. Tavoitteet astuivat jäsenmaissa voimaan vuoden 2016 alussa.

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma on erittäin laaja-alainen kokonaisuus, joka jakautuu 17 päätavoitteeseen ja jokainen näistä noin kymmeneen alatavoitteeseen:

 1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. 
 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
 16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Kaupunginhallitus toteaa, että YK:n asettamat tavoitteet ovat hyvin yhteensopivia kaupungin tavoitteiden kanssa. Kaupunkistrategia 2017-2021 toteaa, että "kokonaisvaltaisen taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden varmistaminen on kasvavan kaupungin tärkeimpiä tavoitteita". Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 kaupunkistrategian mittarit sekä otti kantaa seurattaviin kansainvälisiin vertailuihin. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti keskushallintoa ja toimialoja ottamaan mittarit huomioon vuoden 2019 talousarvion tavoitteita, toimenpiteitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa. Kestävän kasvun turvaaminen on yksi kolmesta strategiamittarien teemallisesta kokonaisuudesta. Mittareita seurataan Talouden ja toiminnan seurantaraportin julkaisurytmissä neljästi vuodessa. Talousarvion 2019 laatimisohjeessa kehotettiin tekemään vaikutusarviointi esimerkiksi lapsivaikutusten, sukupuolivaikutusten, terveys- ja hyvinvointivaikutusten, sosiaalisten vaikutusten, yritysvaikutusten ja ympäristövaikutusten näkökulmasta.

Vaikka Agenda 2030 on valtiotasoinen sitoumus, on ohjelman onnistuminen pitkälti kiinni kaupunkien ja yhteisöjen onnistuneesta toimeenpanosta. Kaupungit kasvavina keskuksina ovat kriittisessä roolissa muutoksen tekijöinä ja toimeenpanijoina – maailman vaikeimmat ongelmat ratkaistaan tulevaisuudessa kaupunkitasolla.

Toukokuussa 2018 New Yorkista tuli ensimmäinen kaupunki, joka raportoi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta kaupunkitasolla. Kaupunginhallitus toteaa, että Helsinki ryhtyy toisena kaupunkina maailmassa raportoimaan YK:n Agenda 2030 tavoitteiden toteutumisesta.

Vapaaehtoinen toimeenpanoraportointi yhdistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Helsingin kaupunkistrategian toimenpiteisiin. Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki. Toimivuus rakentuu muun muassa tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toimintatavalle. Kokonaisvaltaisen taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden varmistaminen on kasvavan kaupungin tärkeimpiä tavoitteita.

Sitoutumalla kaupunkina YK:n Agenda 2030 –tavoitteiden edistämiseen ja niistä raportoimiseen Helsinki erottautuu globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen edelläkävijänä. Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä.

Toimeenpanoraportti tekee näkyväksi Helsingin kehityksen ja mahdollistaa YK:n maailmanlaajuisiin mittareihin perustuvan vertailun sekä avaa kaupungin kestävän kehityksen edistymistä suhteessa näihin mittareihin. Vapaaehtoinen raportointi voi avata kaupungille uusia yhteistyömahdollisuuksia YK:n eri toimintojen, jäsenvaltioiden, muiden kaupunkien ja sidosryhmien kanssa. Raportointi toteutetaan tavalla, joka tuo kestävän kehityksen tavoitteet konkreettiselle tasolle. Kaupunginhallitus toteaa, että vertailun mahdollistamiseksi mallina raportoinnille toimii New Yorkin raportti (https://www1.nyc.gov/assets/international/downloads/pdf/NYC_VLR_2018_FINAL.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)).

Pidemmän tähtäimen visio on tuottaa ratkaisuja ja tietoa, jotka auttavat kaupunkeja ympäri maailmaa toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita niin, että Agenda 2030 toteutuu sekä vaikuttamaan siihen, että vastaavanlainen raportointi kaupunkitasolla yleistyy.

Kaupunginhallitus toteaa, että raportointi ei korvaa mitään olemassa olevaa kaupungin raportointia ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä mm. kaupungin olemassa olevien strategisten kärkihankkeiden kanssa. Raportoinnin toteuttaminen on prosessi, joka aloitetaan tänä vuonna. Prosessia on tarkoitus kehittää jatkossa suhteessa muihin raportointia toteuttaviin kaupunkeihin. Raportoinnissa hyödynnetään mahdollisimman kattavasti jo olemassa olevia indikaattoritietoja. Kaupunginhallitus toteaa myös, että kaikki Agenda 2030 –tavoitteista eivät sovellu Helsingin oloihin.

YK:n kestävän kehityksen seurantakokoukselle on määritelty vuodelle 2019 painopistetavoitteiksi :

4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet
8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä
13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan
16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla
17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Näihin on löydettävissä useita yhtymäkohtia Helsingin strategiasta ja jo olemassa olevista indikaattoreista. Tärkeää on kansainvälisesti kiinnostavien parhaiden käytäntöjen esiin nostaminen ja vertailukelpoisen tiedon tuottaminen raportointimallin kautta. Syksyn 2018 aikana kaupunki tunnistaa ne strategiset kokonaisuudet, joiden raportointi suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin on merkityksellisintä. Tarkoituksena on, että kevään 2019 aikana kaupunki tuottaa ensimmäisen raportin, jonka perusteella raportointia kehitetään edelleen vuoden 2020 aikana.

Sulje

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 577

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jenni Pajusen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 09 310 36257

marko.karvinen@hel.fi