Valtuutettu Petrus Pennasen aloite tilojen avaamisesta vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001303
Asialla on uudempia käsittelyjä
27. / 261 §

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite tilojen avaamisesta vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitettäisiin mahdollisuuksia tilojen avaamiseen yksinhuoltajien alakoululaisten lasten iltakerhoille.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Koulutilojen käytöstä kello 17 asti päättää koulun rehtori. Iltapäivisin kouluilla järjestetään perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa ja maksutonta kerho- ja harrastetoimintaa lapsille ja nuorille.

Leikkipuistojen ja päiväkotien tiloja vuokrataan iltaisin ja viikonloppuisin esimerkiksi perhejuhliin sekä toiminnan järjestämiseen ja kokouksiin.

Seurat, järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat hakea myös koulujen, oppilaitosten ja työväenopistojen aula-, juhlasali- ja luokkatilojen käyttövuoroja illoiksi, viikonlopuiksi ja loma-ajoiksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen ilta- ja vapaa-ajan käytön varaaminen siirtyi 1.7.2017 lukien kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle. Tilavuoroja voidaan hakea koulujen saleista liikunnallista iltakerhotoimintaa varten arkipäivisin klo 17-21 viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina 9-21.

Liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä seurojen kanssa edullista tai maksutonta Easy Sport -toimintaa alakouluikäisille. Toimintaa järjestetään noin 40 koulussa pääasiassa iltapäivisin. Osa ryhmistä toimii myös iltaisin.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala hallinnoi Varaamo-järjestelmää. Koulujen liikuntasalien vuorot ovat Enkora-tilavarausjärjestelmässä.

Läksy-, harrastus- ja ajanvietekerhoja sekä avointa varhaisnuorten toimintaa järjestetään nuorisopalvelukokonaisuuden alueellisessa nuorisotyössä ja nuorisotaloissa, joita on laaja verkosto eri puolilla kaupunkia. Monet nuorisojärjestöt järjestävät vastaavaa toimintaa, jota kaupunki tukee avustuksin.

Kaupunginhallitus hyväksyi 20.8.2018 kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet.

Sulje

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 546

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 166

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että lapset pääsevät harrastamaan liikuntaa lähellä kotiaan koulupäivän jälkeen sekä ilta-aikoina.

Liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä seurojen kanssa maksutonta tai edullista Easy Sport -toimintaa alakouluikäisille eri puolella Helsinkiä. Easy Sport -toimintaa järjestetään noin 40:ssä eri koulussa pääasiassa iltapäiväaikaan. Ryhmiä järjestetään viikossa noin 150 ja osa ryhmistä toimii myös ilta-aikaan.

Lisäksi liikuntapalvelut myöntää vuorot noin 150 koulun liikuntasaliin ilta- ja vapaa-ajankäytön osalta.

Liikuntaseurat, muut yhdistykset, yritykset ja yhteisöt sekä yksityiset henkilöt voivat hakea tilavuoroja koulujen saleista liikunnallista iltakerhotoimintaa varten arkipäiviksi klo 17–21 väliselle ajalle sekä klo 9–21 viikonlopuiksi ja koulujen loma-ajoiksi.

Aloitteessa kaivattuja läksy-, harrastus- ja ajanvietekerhoja sekä avointa varhaisnuorten toimintaa järjestetään toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden alueellisessa nuorisotyössä ja nuorisotaloissa, joita on laaja verkosto ympäri kaupunkia. Tämän lisäksi vastaava toimintaa järjestävät monet nuorisojärjestöt, joiden toimintaa kaupunki tukee avustuksin.

Varaamo-järjestelmää hallinnoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja siellä on varattavissa tällä hetkellä mm. kaupunginkirjaston, nuorisopalvelukokonaisuuden sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden kokous- ja ryhmätyötiloja. Koulujen liikuntasalien tilavuorot ovat Enkora-tilavarausjärjestelmässä ja vuoroja ilta- ja vapaa-ajankäyttöön haetaan sähköisellä lomakkeella. Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön ajantasaista varaustilannetta voi tarkastella kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivujen kautta julkisessa kalenterissa.

Liikuntasalien käyttöaste ilta-aikoina on etenkin suurimpien liikuntasalien osalta korkea. Vuorojenjakoperiaatteiden mukaisesti lasten ja nuorten tunnit pyritään sijoittamaan alkuiltaan ja aikuisten vuorot myöhäisempiin ajankohtiin.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.05.2018 § 111

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan kouluilla tai koulujen läheisyydessä heti koulupäivän jälkeen ja alkuillasta. Koulutilojen käytöstä kello 17 asti päättää koulun rehtori. Iltapäivisin kouluilla järjestetään perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa ja maksutonta kerho- ja harrastetoimintaa lapsille ja nuorille.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei itse järjestä koululaisille läksy-, harrastus- ja ajanvietekerhoja iltaisin. Toiminnan järjestämisvastuu on seuroilla, järjestöillä, yhteisöillä, yrityksillä ja yksityisillä henkilöillä. Lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan myönnetyistä avustuksista vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Leikkipuistojen ja päiväkotien tiloja vuokrataan iltaisin ja viikonloppuisin esimerkiksi perhejuhliin sekä toiminnan järjestämiseen ja kokouksiin.

Seurat, järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat hakea myös koulujen, oppilaitosten ja työväenopistojen aula-, juhlasali- ja luokkatilojen käyttövuoroja illoiksi, viikonlopuiksi ja loma-ajoiksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen ilta- ja vapaa-ajan käytön varaaminen siirtyi 1.7.2017 lukien kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle.

Kaupunginjohtaja päätti 19.4.2017 asettaa kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita valmistelevan työryhmän. Tilojen asukaskäytön helpottamiseksi ja yhtenäistämiseksi työryhmän tuli määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet sekä keskittyä erityisesti maksuttoman käytön periaatteisiin sekä omavalvonnan toteuttamisen mahdollisuuksiin.

Tavoitteena tuli olla, että kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla on mahdollisimman selkeät ja yhtenäiset linjaukset tilojen asukaskäytöstä.

Loppuraportissaan ”Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla” työryhmä toteaa seuraavaa:” Tilojen käyttö on maksutonta, mikäli kyseessä on pääasiassa helsinkiläisten avoimeen osallistumiseen perustuva järjestö- tai kansalaistoiminta. Toiminnalla on aina kasvatus-, koulutus-, nuoriso-, liikunta- tai kulttuuripoliittista merkitystä. Toiminnan tulee lisätä alueen osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä tai vetovoimaisuutta. Maksutonta käyttöä on kaupungin oma toiminta, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien, vanhempainyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen järjestö- ja kansalaistoiminta kaupunkikulttuurinen aktiivisuus, aktivismi, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta ja taiteen perusopetuksen ryhmäopetus.”

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi