Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001310
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 198 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita käsittelevästä loppuraportista ja työryhmän ehdotuksista

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginjohtajan 19.4.2017 nimittämän kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita valmistelleen työryhmän loppuraportti vastaa tarpeeseen avata kaupungin tiloja asukaskäyttöön, jäsentää tilojen asukaskäytön kehittämistä ja roolittaa tilojen avaamiseen liittyviä vastuita. Työryhmän toimeksianto on toimeksiannossa rajattu kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen tiloihin.

Kaupunkiympäristön toimialan näkökulmasta tilojen avaaminen asukkaiden omatoimikäyttöön edellyttää panostusta sähköiseen lukitukseen, kulunvalvontaan ja käytettävien tilojen kulkureittien osastointiin turvallisuuden näkökulmasta. Omatoimikäyttö tarkoittaa sitä, että ovien avaamiseen, sulkemiseen ja valvontaan ei tarvita iltavahtimestareita vaan tiloihin päästään sisälle sähköistä tilojen varaamista ja lukitusta hyödyntäen. Iltavahtimestareiden käyttö nostaa iltakäytön kustannuksia merkittävästi.

Verrokkimuutosprosessi asukaskäytön edistämiselle on koulujen liikuntatilojen siirto liikuntatoimen vuokrattaviksi siltä osin kuin koulut eivät niitä itse käytä. Liikuntatilojen muutoksen ensimmäisessä aallossa 1.1.2018 alkaen noin 80 tilaa avattiin omatoimikäyttöön. Muutoksen yhteydessä hankittiin tai ohjelmointiin uudelleen 2000 avainta ja muutettiin 15 000 lukon toimintaa. Kustannukset omatoimikäytön mahdollistamisesta olivat noin 1,5 milj. euroa.

Tilojen sähköisen lukituksen, varaamisen, kulunvalvonnan sekä ilmanvaihdon ja valaistusjärjestelmien automatisointi reagoimaan tilojen kulloistakin käyttöä varten edellyttää panostusta anturitekniikkaan ja taloautomaatioon sekä näiden osaamisalueiden henkilöresursseihin. Uusien sähköisten varaamisjärjestelmien avulla on mahdollista seurata tilojen käyttöastetta sekä siten myös vähentää uusien tilojen tarvetta.

Tilojen asukaskäyttöä voidaan parhaiten toteuttaa uudisrakennusten yhteydessä ottamalla asukkaiden omatoimikäytön tiloille asettamat vaatimukset huomioon suunnittelussa. Huomioitavia asioita ovat tilojen lukitusjärjestelmät, kulunvalvonta, rikosilmoitinjärjestelmät, kulkureittien suunnittelu ulko-ovelta käytettävään tilaan ja rakennusten muiden tilojen käytön estäminen. Lisäksi tämä tulee ottaa huomioon tilojen ilmanvaihdon suunnittelussa.

Myös peruskorjauksissa edistetään omatoimikäyttöä huomioimalla asukaskäytön vaatimukset suunnittelutavoitteissa vanhojen tilojen pohjaratkaisujen asettamien rajoitusten puitteissa.

Lisääntyvä asukaskäyttö kasvattaa energia- ja ylläpitokustannuksia. Siksi on myös tarpeen kehittää tilankäytön tehokkuuden ja energiatehokkuuden laskentatapoja sekä asukaskäyttöön kannustavia malleja, joilla tilojen pääkäyttäjää palkitaan lisääntyvästä asukaskäytöstä.

Kaupunkiympäristön toimialan käytössä ei varsinaisesti ole kuin muutama asukaskäyttöön sopiva tila. Uuteen vuonna 2020 valmistuvaan kaupunkiympäristötaloon on suunniteltu kokous- ja työpajatiloja, joita asukkaat voivat varata käyttöönsä sähköisesti.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.3.2018 mennessä kaupunkiympäristölautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle kaupungintilojen asukaskäytön periaatteita käsittelevästä loppuraportissa esittämistä ehdotuksista. Lausuntopyyntö ja loppuraportti ovat kokonaisuudessaan liitteinä.

Asiasta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta, kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Hannu Kurki, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36285

hannu.kurki@hel.fi