Hankintaoikaisuvaatimus ja päätöksen korjaaminen, rakennuspiirustusten kopiointi ja tulostus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001321
Asialla on uudempia käsittelyjä
41. / 563 §

Hankintaoikaisuvaatimus ja päätöksen korjaaminen, rakennuspiirustusten kopiointi ja tulostus

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalveluiden hankintaa koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen. Samalla kaupunginhallitus päätti kumota rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalveluiden hankinnassa 13.6.2018 tehdyn hankintapäätöksen ja tehdä uuden hankintapäätöksen, joka on sisällöltään samanlainen kuin 13.6.2018 tehty päätös, mutta siten korjattuna, että päätöksessä on otettu huomioon hankintalain 96 §:n mukainen selvitysmenettely.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalveluiden kilpailutuksessa (H006-18) tarjouksen antanut Kopio Niini Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Kopio Niini Oy on valittanut asiasta myös markkinaoikeuteen.

Kopio Niini Oy vaatii 13.6.2018 tehdyn hankintapäätöksen kumoamista ja päätöksen korjaamista siten, että voittaneen tarjoajan Grano Oy:n tarjoushinnan perusteet selvitetään hankintalain 96 §:n edellyttämällä tavalla (poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan selvittäminen). Vaihtoehtoisesti Kopio Niini Oy vaatii uuden tarjouskilpailun järjestämistä, jos virheellisen menettelyn korjaaminen ei ole mahdollista.

Hankintayksikkö on hankintaoikaisuvaatimuksen saapumisen jälkeen korjannut hankintamenettelyään pyytämällä Grano Oy:ltä hankintalain 96 §:n mukaisen selvityksen ja arvioimalla Grano Oy:n tarjouksen uudelleen siten, että selvitys on otettu huomioon. Selvityksessä Grano Oy on perustellut antamiaan hintatarjouksia. Selvityksen perusteella ei ole syytä epäillä, ettei hankintasopimuksen toteuttaminen tarjotuilla hinnoilla olisi mahdollista.

Selvityksen perusteella Grano Oy ei ole laiminlyönyt ympäristö-, sosiaali- tai työoikeudellisia velvoitteitaan. Grano Oy täyttää myös hankintamenettelyssä asetetut soveltuvuusehdot, mukaan lukien tilaajavastuulaista johtuvat työ- ja sosiaalilainsäädännölliset velvollisuudet. Näin ollen hankintayksiköllä ei ole perusteita tarjouksen tai tarjoajan hylkäämiseen.

Hallintolain mukaisesti tarjouskilpailuun osallistuneille tarjoajille on varattu mahdollisuus lausua asiasta. Grano Oy on antanut lausunnon.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 06.07.2018 § 40

Päätös

Vs. hankintajohtaja päätti, että rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut oheistuotteineen hankinnat tehdään väliaikaisesti hankintalain 153 §:ssä tarkoitetulla tavalla seuraavan toimittajan kanssa:

Grano Oy (2197935-0)

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana on noin 625 000 euroa. Hankinnan arvoa arvioitaessa on otettu huomioon yhden vuoden käsittelyaika markkinaoikeudessa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 13.6.2018 rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut oheistuotteineen hankinnasta, joka perustui kaupunginkanslian 24.4.2018 päivättyyn tarjouspyyntöön H006-18, HEL 2018-0001321. Päätöksen mukaan Grano Oy teki kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjouksen.

Hankintajohtajan päätöksestä 13.6.2018 on tehty valitus markkinaoikeuteen. Hankintalain 153 §:n mukaan jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Väliaikaisjärjestely on voimassa enintään siihen saakka, kun hankintapäätöstä 13.6.2018 koskeva valitus on markkinaoikeuden ratkaisulla hylätty tai kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoikeuden antaman ratkaisun perusteella korjattu.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 13.06.2018 § 33

Lisätiedot

Oskari Kivinen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 20263

oskari.kivinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.09.2018

VALITUSOSOITUS

Mikäli hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintapäätöstä muutetaan, on asianosaisella oikeus valittaa päätöksestä markkinaoikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700
Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus hankintajohtajan päätökseen 13.6.2018 § 33, 27.6.2018
2. Vastaus selvityspyyntöön 9.7.2018, Grano Oy
3. Lausuma hankintaoikaisuasiassa, Grano Oy

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.