Päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan uudisrakennusta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (Pohjos-Haaga, Ida Aalbergintie 8)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001462
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 404 §

Päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan uudisrakennusta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (Pohjos-Haaga, Ida Aalbergintie 8)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan uudisrakennuksen 16.2.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 1 748 brm² ja investointikustannukset  7 250 000 euroa joulukuun 2017 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan uudisrakennushankkeen tarkoituksena on korvata huonokuntoisissa vuokratiloissa toimivan päiväkoti Ellan tilat sekä leikkipuisto Pohjois-Haagan niin ikään huonokuntoiset leikkipuistorakennuksen ja välinevaraston tilat.

Päiväkoti Aadan uudisrakennus toteutetaan alueen palvelujen turvaamiseksi tilapaikkamäärältään nykyistä päiväkoti Ellaa suurempana yksikkönä. Leikkipuistorakennus Idan tilat suunnitellaan siten, että ne muodostavat oman selkeän kokonaisuutensa ja niitä voidaan vuokrata kansalaiskäyttöön silloin, kun ne eivät ole leikkipuiston käytössä. Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Päiväkodin alue lohkotaan leikkipuistosta omaksi tontikseen. Tonttijako on tehty ja lohkomismenettely on käynnissä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankkeesta puoltavan lausunnon 6.3.2018 § 42.

Sulje

Nykyinen päiväkoti Ella ja leikkipuisto Pohjois-Haaga sijaitsevat Haagan peruspiirin alueella, missä ne palvelevat erityisesti Pohjois-Haagan ja sen lähialueiden lapsia ja heidän perheitään. Alueen varhaiskasvatuspalveluiden tarve on nykyisin suurempaa kuin palveluiden tarjonta. Tavoitteena on turvata alueen lapsiperheille riittävät ja oikea-aikaiset varhaiskasvatuspalvelut lähipalveluina.

Päiväkoti Ella toimii huonokuntoisissa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamissa vuokratiloissa. Päiväkoti Ellan tilat tullaan purkamaan ja sen tontille kaavoitetaan asumista. Toteutettavan uudisrakennuksen paikalla sijaitsee tällä hetkellä 1960-luvulla valmistunut leikkipuistorakennus Pohjois-Haaga, joka on niin ikään huonokuntoinen. Se tullaan purkamaan uudisrakennuksen tieltä.

Päiväkoti Aadan tilat suunnitellaan hankesuunnitteluvaiheessa lasketun vuokra-alan mukaisesti 157:lle 1 - 6 -vuotiaalle lapselle. Leikkipuistotilojen mitoituksena käytetään 50 käyttäjää. Uudishankkeen myötä alueelle saadaan ajanmukaiset ja viihtyisät päiväkoti- ja leikkipuistotilat, joissa voidaan järjestää monipuolista toimintaa.

Päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan toimiessa samassa rakennuksessa mahdollistetaan synergiaetuja kahteen erillisrakennukseen verrattuna, kun yhteistilat vastaavat molempien toimijoiden tarpeisiin. Kuumennuskeittiö sekä ruokailu- ja henkilökunnat tilat palvelevat sekä päiväkotia että leikkipuistoa.

Uudisrakennus on betonirunkoinen. Rakennus perustetaan porapaaluille. Julkisivumateriaalina on tiili ja vesikatteena konesaumattu peltikatto. Ulkovarasto ja leikkipuistoon sijoittuva toinen ulkovarastorakennus ovat puurunkoiset ja puuverhoillut. Vesikatteeksi ulkovarastoihin toteutetaan kaavamääräysten mukaisesti viherkatto.

Päiväkodissa tulee työskentelemään arviolta 27 hoito- ja kasvatushenkilöä riippuen hoidossa olevien lasten määrästä ja iästä. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstöä on yhteensä 3 - 4 henkilöä. Leikkipuisto Idassa toimii sosiaaliohjaaja, kaksi ohjaajaa sekä ajoittain opiskelijoita työharjoittelussa.

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 1 748 brm²

Kerrosala 1 562 kem²

Huoneistoala 1 403 htm²

Hankkeen hyötyala on 1 152 hym², josta päiväkodin tiloja on  1 029 hym² ja leikkipuiston tiloja 123 hym².

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen enimmäishinta on kaupunkiympäristön toimialan arvion mukaan 7 250 000 euroa. Investointikustannukset ovat arvonlisäverottomana 4 148 euroa/brm²

Rahoitus

Helsingin kaupungin vuoden 2018 talousarvioon liitetyssä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2018 - 2027 hankkeelle (ohjelmassa nimetty Lpk Pohjois-Haaga) on osoitettu 7 500 000 euroa niin, on osoitettu 7 500 000 euroa niin, että uudisrakennuksen laajuus
olisi  2 000 brm² ja toteutus tapahtuisi vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Vuokravaikutus käyttäjälle

Hankesuunnitelman enimmäishintaan perustuva päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan uudisrakennuksen vuokra-arvio on 27,90 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 23,40 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus  4,50 euroa/htm²/kk. Kuukausivuokra-arvio on yhteensä 39 144 euroa ja vuosivuokra-arvio 469 724 euroa.

Väistötilat

Hankkeessa ei tarvita erillisiä väistötiloja. Päiväkotitoiminta jatkuu päiväkoti Ellassa uudisrakennuksen valmistumiseen saakka. Leikkipuisto Pohjois-Haagan toiminta siirretään rakentamisen ajaksi alueen muihin leikkipuistoihin.

Aikataulu

Hankkeen suunnittelu on aloitettu kesällä 2017. Toteutuksen on määrä alkaa joulukuussa 2018 ja valmistua joulukuussa 2019.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös tarveselvityksestä ja lausunto asiassa

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 6.3.2018 § 42 hyväksynyt lastenpäiväkoti Ellan ja leikkipuisto Idan uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on samalla antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lausunnon mukaan hankkeella parannetaan Pohjois-Haagan ja sen lähialueiden lasten ja heidän perheiden palveluita. Palvelutarpeesta johtuen hanke on suunniteltu nykyisiä tiloja laajempina. Uudisrakennus tarjoaa leikkipuistolle ja päiväkodille toimivat ja ajanmukaiset tilat.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.03.2018 § 24

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Pohjois-Haagaan osoitteeseen Ida Aalbergin tie 8 rakennettavan lpk Aadan ja lp Idan uudisrakennuksen 16.2.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä niin, että hankkeen laajuus on 1 748 brm² ja investointikustannukset  7 250 000 euroa joulukuun 2017 kustannustasossa.

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta myönteisen lausunnon.

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto valtuutti rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén
Lisätiedot

Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 06.03.2018 § 42

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä päiväkoti Ellan ja leikkipuisto Pohjois-Haagan korvaavaa uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen ja antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 16.2.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi