Oikaisuvaatimus määrätyistä valvontamaksuista koskien konttien poistamiseksi asetettua velvoitetta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001528
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 369 §

Oikaisuvaatimus määrätyistä valvontamaksuista koskien konttien poistamiseksi asetettua velvoitetta

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen rakennuslautakunnan 24.1.2017 (28 §) ja kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 16.2.2018 (43 §) määräämistä valvontamaksuista.

Rakennusvalvontaviraston antama kehotus

Rakennusvalvontaviraston rakennusmestari kehotti 10.6.2016 päivätyllä kehotuksella ********** poistamaan 5.8.2016 mennessä pientalokiinteistölle ********** sijoitetut ympäristöä rumentavat ja ympäristöhaittaa aiheuttavat kaksi konttia.

Kaupunginhallituksen 9.11.2015 hyväksymän ja 1.1.2016 voimaan tulleen rakennusvalvontataksan 20 §:n a kohdan mukaan rakennusvalvonnan antamasta kirjallisesta kehotuksesta ja määräyksestä voidaan määrätä vähintään 169 ja enintään 1.020 euron käsittelymaksu riippuen valvonta-asian käsittelyyn kuluneesta rakennusvalvontaviranomaisen työmäärästä.

Tämän taksakohdan nojalla rakennusvalvontaviraston rakennusmestari määräsi kummatkin kehotetut maksamaan 400 euron suuruisen valvontamaksun eli yhteensä 800 euroa. Tähän maksupäätökseen ei ole haettu oikaisua, maksupäätös on lainvoimainen ja määrätyt valvontamaksut on maksettu.

Rakennuslautakunnan velvoitepäätös

Kun annettua kehotusta ei noudatettu, niin rakennuslautakunta 24.1.2017 (28 §) tekemällään päätöksellä velvoitti ********** 1.9.2017 mennessä poistamaan mainitulta tilalta ********** kaksi konttia kummallekin velvoitetulle erikseen asetetun juoksevan sakon uhalla. Juoksevan uhkasakon kiinteä peruserä on kaksituhatta euroa ja lisäerä jokaiselta yhden kuukauden ajanjaksolta, jonka kuluessa velvoitetta ei ole noudatettu, on kaksisataa euroa. Velvoitepäätökseen ei haettu muutosta ja päätös on tältä osin lainvoimainen.

Kaupunginhallituksen hyväksymän edellä mainitun rakennusvalvontataksan 20 §:n b kohdan mukaan rakennuslautakunnan päätös, jolla on asetettu velvoite tai/ja tuomittu jo asetetun velvoitteen uhka täytäntöön pantavaksi, sekä päätös, jolla työt on määrätty keskeytettäväksi, valvontamaksu on enintään 5.000 euroa päätökseltä riippuen valvonta-asian käsittelyyn kuluneesta rakennusvalvontaviranomaisen työmäärästä.

Rakennuslautakunta määräsi tämän taksakohdan nojalla ********** maksamaan tämän valvonta-asian käsittelyyn rakennuslautakunnassa aiheutuneesta työmäärästä 800 euron suuruisen valvontamaksun, jonka velvoitetut ovat kumpikin puoliksi velvollisia maksamaan Helsingin kaupungille.

Oikaisuvaatimus rakennuslautakunnan valvontamaksupäätökseen

********** ovat 2.3.2017 saapuneella sähköpostikirjelmällä kiistäneet heille rakennuslautakunnan päätöksellä määrätyt 400 euron suuruiset valvontamaksut. Perusteluna he toteavat, että he ovat jo kertaalleen maksaneet kaksi 400 euron valvontamaksua. He katsovat, että kysymyksessä on kaksoislaskutus ko. asiassa, ja he pyytävät laskujen hyvitystä ja oikaisua.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätös

Kun rakennuslautakunnan asettamaa velvoitetta ei noudatettu, niin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti 16.2.2018 (43 §) tekemällään päätöksellä tuomita kummankin velvoitetun maksamaan rakennuslautakunnan 24.1.2017 asettamista uhkasakoista kahdentuhannen euron suuruisen peruserän ja viisi kahdensadan euron lisäerää eli yhteensä 3.000 euroa. Tuomittu sakko maksetaan Suomen valtiolle.

Kaupunginhallituksen hyväksymän rakennusvalvontataksan 20 §:n b kohdalla nojalla kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto määräsi kummankin tuomitun maksamaan tämän uhkasakkopäätöksen käsittelystä rakennusvalvonnalle aiheutuneesta työmäärästä 1.000 euron suuruisen valvontamaksun, jonka ********** ovat kumpikin puoliksi velvollinen tällä päätöksellä maksamaan Helsingin kaupungille.

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston valvontamaksupäätökseen

********** ovat 19.3.2018 saapuneella kirjelmällä hakeneet oikaisua kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston valvontamaksupäätökseen. He kiistävät päätöksen oikeutuksen kokonaan. Kirjelmässä kerrotaan, että he eivät ole syyllistyneet maankäyttö- ja rakennuslain vastaisiin menettelyihin velvoiteasiassa. Heillä on vireillä rakennuslupahakemus pientalon rakentamisesta. Rakennusvalvontaviranomainen on pyytänyt täydentämään rakennuslupahakemusta ja sitä on täydennetty puiden sijaintitiedoilla. Työmaakoppi ja -kontti ovat osa hartiapankkirakentajan työmaata.

Oikeudellinen arviointi

Kuntalain 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Kaupunginhallituksen hyväksymän, 1.1.2016 voimaan tulleen rakennusvalvontataksan 20 §:n b kohdan mukainen valvontamaksu kaupungin suorittamista valvontatoimenpiteistä voi olla enintään 5000 euroa päätökseltä, riippuen valvonta-asian käsittelyyn kuluneesta rakennusvalvontaviranomaisen työmäärästä.

Rakennusvalvontataksan 22 §:n 1 momentin mukaan rakennusvalvontataksan tarkoituksena on kattaa asian käsittelystä kaupungille aiheutuvat kulut.

Rakennuslautakunnan määräämässä valvontamaksussa ei ole kyse kaksoislaskutuksesta. Kaupunginhallituksen hyväksymän rakennusvalvontataksan mukaisesti on sekä rakennusvalvontaviraston antamasta kehotuksesta että rakennuslautakunnan tekemästä velvoitepäätöksestä määrätty kummastakin oma valvontamaksu.

Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat valittaneet kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston tekemästä uhkasakkopäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 antanut valituksesta lausunnon hallinto-oikeudelle. Lausunnossa todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijät ovat vasta 30.4.2018 panneet lupahakemuksen uudelleen vireille, että valituksessa ei ole esitetty mitään uutta asiaan vaikuttavaa ja että valitus tulisi hylätä.

Oikaisuvaatimuksissa ei ole esitetty mitään sellaisia perusteita, joiden nojalla valvontamaksuja tulisi alentaa tai ne tulisi poistaa. Rakennuslautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätöksillä maksettavaksi määrättyjä valvontamaksuja voidaan pitää kaupungille asian valmistelusta ja päättämisestä aiheutuneeseen työmäärään verrattuna määrältään oikean suuruisina ja ne on linjassa vastaavissa tapauksissa määrättyjen valvontamaksujen kanssa.

Sovelletut oikeusohjeet

Kuntalaki 134 §, rakennusvalvontataksa 20 § ja 22 §

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.08.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Pentti Ruuska, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 26218

pentti.ruuska@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Sijaintikartta
2. Kantakartta
3. Valokuva 1
4. Valokuva 2
5. Rakennusvalvontaviraston kehotus
6. Kehotuksen lasku 1
7. Kehotuksen lasku 2
8. Rakennuslautakunnan velvoitepäätös
9. Velvoitepäätöksen lasku 1
10. Velvoitepäätöksen lasku 2
11. Oikaisuvaatimus 1
12. Ympäristö- ja lupajaoston uhkasakkopäätös
13. Uhkasakkopäätöksen lasku 1
14. Uhkasakkopäätöksen lasku 2
15. Oikaisuvaatimus 19.3.2018
16. Ympäristö- ja lupajaoston lausunto hallinto-oikeudelle

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.