Tonttien myyminen ja kiinteistökaupan esisopimusten hyväksyminen (Sörnäinen, Kalasatama)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001827
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 8 §

Tonttien myyminen ja kiinteistökaupan esisopimusten hyväksyminen (Sörnäinen, Kalasatama)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myydä:

 • tontin 10637/1 tai siitä muodostettavat tontit Peab Oy:lle (Y-tunnus 1509374-8) tai tämän määräämille yhtiöille vähintään 5 462 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymiseen ja muihin kaupan ehtoihin liitteenä 1 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
 • tontin 10637/2 tai siitä muodostettavat tontit Peab Oy:lle (Y-tunnus 1509374-8) tai tämän määräämille yhtiöille vähintään 6 960 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymiseen ja muihin kaupan ehtoihin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
 • tontin 10637/3 tai siitä muodostettavat tontit Sato-Asunnot Oy:lle (Y-tunnus 1471718-4) tai tämän määräämille yhtiöille vähintään 5 610 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymiseen ja muihin kaupan ehtoihin liitteenä 3 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
 • tontin 10637/4 tai siitä muodostettavat tontit Lumo Kodit Oy:lle (Y-tunnus 2336408-5) tai tämän määräämille yhtiöille vähintään 6 094 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymiseen ja muihin kaupan ehtoihin liitteenä 4 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan tonttipäällikön tekemään tarvittaessa edellä mainittuihin kiinteistökauppojen esisopimuksiin ja niiden perusteella tehtäviin kauppakirjoihin vähäisiä muutoksia. Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitut esisopimukset ja niiden perusteella tehtävät kauppakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunki järjesti 27.2. – 27.4.2018 välisenä aikana Kalasataman Sompasaaren asuinkerrostalotontteja (AK) 10637/1 – 4 koskevan ostotarjouskilpailun.

Tontit sijaitsevat Kalasatamassa Sompasaaren asemakaava-alueella meren läheisyydessä. Osasta tontteja avautuu merelliset näkymät kohti Sompasaarenallasta ja tulevaisuudessa myös Nihdinkanavaa.

Ostotarjouskilpailun tarkoituksena oli myydä avoimella tarjouskilpailulla tontit (AK) 10637/1 – 4 sääntelemättömien vapaarahoitteisten omistus- ja/tai vuokra-asuntojen rakennuttamista varten tarjouspyynnössä mainitun ehdoin. Kullekin myytävälle tontille toteutettavasta asuinrakennusoikeudesta enintään 50 % saa olla vuokra-asuntoja, ellei tosin erikseen sovita.

Sulje

Asemakaava ja voimassa olevat tonttitiedot

Sörnäisten satama-, vesi- ja katualueiden asemakaavan muutos nro 12200 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.8.2014 § 268 ja se on tullut voimaan 10.10.2014. Asemakaavan muutoksella muodostettiin uudet korttelit nro 10630 – 10648. Asemakaavan muutos mahdollistaa Sompasaaren palauttamisen takaisin saareksi ja asuinalueen rakentamisen merelliseen ympäristöön noin 3 000 uudelle asukkaalle.

Tontin 10637/1 rakennusoikeus on asemakaavan muutoksen nro 12200 mukaan asuintilojen osalta 3 400 k-m², jonka lisäksi on rakennettava liiketilaa vähintään 150 k-m². Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 23.1.2018.

Tontin 10637/2 rakennusoikeus on asemakaavan muutoksen nro 12200 mukaan asuintilojen osalta 4 000 k-m². Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 23.1.2018.

Tontin 10637/3 rakennusoikeus on asemakaavan muutoksen nro 12200 mukaan asuintilojen osalta 3 400 k-m², jonka lisäksi on rakennettava liiketilaa vähintään 150 k-m². Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 23.1.2018.

Tontin 10637/4 rakennusoikeus on asemakaavan muutoksen nro 12200 mukaan asuintilojen osalta 3 800 k-m², jonka lisäksi on rakennettava liiketilaa vähintään 150 k-m². Tontti on merkittykiinteistörekisteriin 23.1.2018.

Asemakaavakartta on liitteenä 5.

Ostotarjouskilpailu

Helsingin kaupunki järjesti 27.2. – 27.4.2018 välisenä aikana Kalasataman Sompasaaren asuinkerrostalotontteja (AK) 10637/1 – 4 koskevan ostotarjouskilpailun. Ostotarjouskilpailu oli avoin kaikille. Ostotarjous oli mahdollista antaa yhdestä tai useammasta tontista joko yksin tai yhteenliittymänä. Kustakin tontista tuli kuitenkin tehdä oma erillinen tarjouksensa ostotarjouslomakkeen mukaisesti. Tarjoajan tuli ilmoittaa ostotarjouksessaan kunkin myytävän tontin asuintiloille ja liiketiloille tarjottava kiinteä rakennusoikeuden nykyarvoa vastaava yksikköhinta (euroa/k-m²). Ostotarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kunkin tontin kokonaishinta, joka lasketaan kunkin tontin osalta tarjottujen rakennusoikeuden yksikköhintojen ja mainittujen kerrosalamäärien perusteella.

Tehtyjen ostotarjousten perusteella kaupunki myy kunkin tontin siitä korkeimman kokonaishinnan tarjonneelle. Asuntojen erittäin korkeatasoisen suunnittelun ja rakentamisen varmistamiseksi edellytettiin kuitenkin, että tarjoajalla on kohteen rakentamisen edellyttämä tekninen taito, kokemus sekä taloudelliset ja muut rakentamisen edellytykset merkittävän ja haastavan rakentamisprojektin toteuttamiseksi tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla (yleiset kelpoisuusedellytykset). Tarjoajan yleinen kelpoisuus arvioidaan kilpailun päättymishetken mukaan.

Ostotarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta eikä ehdollisia tarjouksia hyväksytä.

Tarkemmat ostorajouskilpailua koskevat taustatiedot ja ehdot ilmenevät liitteenä 6 olevasta tarjouspyynnöstä.

Ostotarjoukset, ostotarjouskilpailun ratkaiseminen ja esitys tonttien myymisestä

Määräaikaan 27.4.2018 klo 12.00 mennessä saatiin 13:n eri ostajaehdokkaan ostotarjous.

Myytävän tontin 10637/1 ostotarjoukset (9 kpl) vaihtelivat välillä 5 462 000 euroa – 4 189 000 euroa.

Myytävän tontin 10637/2 ostotarjoukset (7 kpl) vaihtelivat välillä 6 960 000 euroa – 4 840 000 euroa.

Myytävän tontin 10637/3 ostotarjoukset (11 kpl) vaihtelivat välillä 5 610 000 euroa – 4 189 000 euroa.

Myytävän tontin 10637/4 ostotarjoukset (11 kpl) vaihtelivat välillä 6 094 000 euroa – 4 673 000 euroa.

Lumo Kodit Oy ja Peab Oy tarjosivat yhdessä tontista 10637/1 ja tontista 10637/4 ostotarjouskilpailun ratkaisuperusteena olevat korkeimmat kokonaishinnat. Edellä mainitut yhtiöt ovat sopineet keskenään järjestelystä, jossa Peab Oy toteuttaa tontille 10637/1 vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja Lumo Kodit Oy tontille 4 vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja jossa Lumo Kodit Oy luopuu tarjouksestaan tontin 1 osalta ja Peab Oy vastaavasti tontin 4 osalta.

Tämän vuoksi Peab Oy on tarjonnut tontista 10637/1 ostotarjouskilpailun ratkaisuperusteena olevan korkeimman kokonaishinnan 5 462 000 euroa, mikä muodostuu tarjotusta asuintilan 1 580 euroa/k-m² ja liiketilan 600 euroa/k-m² kiinteästä rakennusoikeuden nykyarvoa vastaavasta yksikköhinnasta ja Lumo Kodit Oy on tarjonnut tontista 10637/4 ostotarjouskilpailun ratkaisuperusteena olevan korkeimman kokonaishinnan 6 094 000 euroa, mikä muodostuu tarjotusta asuintilan 1 580 euroa/k-m² ja liiketilan 600 euroa/k-m² kiinteästä rakennusoikeuden nykyarvoa vastaavasta yksikköhinnasta.

Järjestelyä voidaan kaupungin kannalta pitää hyväksyttävänä, sillä yhtiöt ovat esittäneet korkeimmat kokonaishinnat tonteista 10637/1 ja 4, eikä järjestely vaikuta tonttien osalta hintakilpailun ratkaisuperusteisiin (kokonaishintaan) ja koska molemmat yhtiöt täyttävät yksinkin tarjouspyynnön mukaiset yleiset kelpoisuusedellytykset ja koska vuokra-asuntoja toteutetaan järjestelyn perusteella kokonaisuudessaan enintään tarjouspyynnön sallima määrä tonteille 1, 2 ja 4. Kiinteistökaupan esisopimuksen mukaan asiasta voidaan sopia toisin kaupungin kanssa.

Peab Oy on tarjonnut tontista 10637/2 ostotarjouskilpailun ratkaisuperusteena olevan korkeimman kokonaishinnan 6 960 000 euroa, mikä muodostuu tarjotusta asuintilan 1 740 euroa/k-m² kiinteästä rakennusoikeuden nykyarvoa vastaavasta yksikköhinnasta (tontilla ei ole liiketilaa).

Sato-Asunnot Oy on tarjonnut tontista 10637/3 ostotarjouskilpailun ratkaisuperusteena olevan korkeimman kokonaishinnan 5 610 000 euroa, mikä muodostuu tarjotusta asuintilan 1 650 euroa/k-m² ja liiketilan 0 euroa/k-m² kiinteästä rakennusoikeuden nykyarvoa vastaavasta yksikköhinnasta.

Tonttien myymistä edellä mainituille yhtiöille yhteensä arviolta noin 24,1 miljoonan euron kauppahinnasta ja myytäviä tontteja koskevien kiinteistökaupan esisopimusten tekemistä on pidettävä perusteltuna. Ostajat suorittavat tonttien kauppahinnan kokonaisuudessaan kaupungille kaupanteon yhteydessä, jolloin tonttien omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajille. Ostotarjouksia ja esitettyjä kauppahintoja voidaan pitää kaupungin kannalta hyvinä ja hyväksyttävinä ottaen huomioon laaditut arviolausunnot tonttien markkina-arvoista, vertailukauppahinnat ja nykyiset markkinaolosuhteet. Tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset ja annetut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Muut ostotarjouskilpailussa annetut tarjoukset eivät anna aihetta toimenpiteisiin.

Korkeimman kokonaishinnan tarjonneiden kanssa on neuvoteltu liitteinä 1 - 4 olevat kiinteistökauppojen esisopimukset.

Kaupunkiympäristölautakunta on 25.9.2018 § 453 päättänyt ostotarjouskilpailun ratkaisemisesta ja tonttien varaamisesta, siten että tontti 10637/1 sekä tontti 10637/2 varataan Peab Oy:lle, tontti 10637/3 varataan Sato-Asunnot Oy:lle ja tontti 10637/4 osalta Lumo Kodit Oy:lle.

Lopuksi

Arviolausunnot ovat salassa pidettäviä asiakirjoja (JulkL 24 § 1 mom.
17 kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin
kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä
ne ovat saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 25.09.2018 § 453

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Sompasaaren ostotarjouskilpailun perusteella valita Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 10637

 • tontin (AK) 1 (pinta-ala 915 m², os. Sompasaarenlaituri) varauksensaajaksi ja toteuttajaksi korkeimman ostotarjouksen tehneen Peab Oy:n (Y-tunnus 1509374-8) ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja että Peab Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.
 • tontin (AK) 2 (pinta-ala 1 124 m², os. Kaljaasi Fortunan katu) varauksensaajaksi ja toteuttajaksi korkeimman ostotarjouksen tehneen Peab Oy:n (Y-tunnus 1509374-8) ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja että Peab Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.
 • tontin (AK) 3 (pinta-ala 915 m², os. Sompasaarenlaituri) varauksensaajaksi ja toteuttajaksi korkeimman ostotarjouksen tehneen Sato-Asunnot Oy:n (Y-tunnus 1471718-4) ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 3 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja että Sato-Asunnot Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.
 • tontin (AK) 4 (pinta-ala 915 m², os. Sompasaarenlaituri) varauksensaajaksi ja toteuttajaksi korkeimman ostotarjouksen tehneen Lumo Kodit Oy:n (Y-tunnus 2336408-5) ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 4 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja että Lumo Kodit Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki myy

 • tontin (AK) 10637/1 tai siitä muodostettavat tontit Peab Oy:lle (Y-tunnus 1509374-8) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 462 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 1 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
 • tontin (AK) 10637/2 tai siitä muodostettavat tontit Peab Oy:lle (Y-tunnus 1509374-8) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 6 960 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
 • tontin (AK) 10637/3 tai siitä muodostettavat tontit Sato-Asunnot Oy:lle (Y-tunnus 1471718-4) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 610 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 3 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
 • tontin (AK) 10637/4 tai siitä muodostettavat tontit Lumo Kodit Oy:lle (Y-tunnus 2336408-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 6 094 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin noudattaen liitteenä 4 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

 • oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa B mainittuihin kiinteistökauppojen esisopimuksiin ja niiden perusteella tehtäviin kauppakirjoihin tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.
 • oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitut esisopimukset ja niiden perusteella tehtävät kauppakirjat.

D

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että tontti 10637/1 esitetään myytäväksi Peab Oy:lle, tontti 10637/2 Peab Oy:lle, tontti 10637/3 Sato-Asunnot Oy:lle ja tontti 10637/4 Lumo Kodit Oy:lle tai niiden perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun 27.4.2018 päättyneessä Kalasataman tonttien 10637/1-4 ostotarjouskilpailussa, joten muut kilpailussa annetut tarjoukset mainittujen tonttien osalta eivät anna aihetta toimenpiteisiin.

Lopuksi kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että kiinteistökaupan esisopimus tulee allekirjoittaa kunkin edellä mainitun tontin osalta viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun kaupunginhallitus on po. sopimukset hyväksynyt.

27.02.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi