Helsingin kaupungin kotouttamisohjelma 2017-2021

HEL 2018-001892
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 31 §

Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman 2017–2021 periaatteet

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti hyväksyä Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman 2017–2021 periaatteet.

Käsittely

Vastaehdotus:
Suldaan Said Ahmed: Lisäysehdotus sivu 7 kpl 3.

Helsinki tunnistaa erityistä tukea tarvitsevien kuten yksin maahan ja oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa maahan tulleiden kotoutumisen haasteita ja tukee osana kotouttamisohjelmaansa myös hyviksi havaittuja kansalaistoiminnan malleja, kuten nuorten kummiperhetoiminta, ja tunnistaa kansalaistoiminnan merkityksen kotoutumisessa.

Kannattaja: Jenni Pajunen

Vastaehdotus:
Jenni Pajunen: Lisäysehdotus s3. Periaate 1 kappale 2 loppuun:

"Lisäksi kaupunki pyrkii rakentamaan säännöllisen seurannan valtion kanssa, jotta ymmärretään kauanko siirtyminen maahantulosta työlliseksi kokonaisuudessaan kestää ja miten em. aikaa voitaisiin lyhentää."

Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin

Vastaehdotus:
Silja Borgarsdottir Sandelin: Lisäysehdotus kotouttamisohjelman 2017-2021 periaatteisiin, tiivistelmään s. 1:

Helsinki varmistaa onnistuneen kotouttamisen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Elinkeinojaosto hyväksyi yksimielisesti vastaehdotusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman 2017–2021 periaatteet.

Sulje

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää maahanmuuttoa koskevista periaatteista sekä seuraa niiden toteutumista.

Kaupungin on kotoutumislain (1386/2010) 32 §:n mukaan laadittava kotoutumisen edistämiseksi kotouttamisohjelma. Kotouttamisohjelman tavoitteet perustuvat kaupungin strategiaan vuosille 2017–2021. Ohjelmaa on valmisteltu kaupunginkanslian elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyysasiat -yksikön sekä toimialojen ja sidosryhmien yhteistyönä.

Vuonna 2017 Helsingin väestöstä 15 prosenttia oli ulkomaalaistaustaisia. Vuoteen 2030 mennessä jo neljännes helsinkiläisistä on vieraskielisiä, eli puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Helsingin väestönkasvu, työikäisten määrän kasvu ja koko kaupungin elinvoimaisuus perustuvat vahvasti maahanmuuttoon. Tämän huomioiden kotouttamisohjelma on rakentunut seuraavien neljän teeman ympärille:

  1. Helsinki on osaavan työvoiman kaupunki
  2. Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia
  3. Helsinki on avoin ja osallistava
  4. Helsinki ehkäisee eriarvoistumista

Ohjelman tavoitteena on, että ulkomaalaistaustaiset helsinkiläiset pääsevät osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaaviin tehtäviin ja samalla kaupunki näyttää esimerkkiä työnantajana osaavan työvoiman turvaamisessa muun muassa rekrytointitavoitteella. Työperusteista maahanmuuttoa ja sen osuutta kokonaismaahanmuutosta kasvatetaan muun muassa tarjoamalla korkeatasoisia palveluja.

Kotouttamisohjelman osana on maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma, joka ulottuu varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Tavoitteena on, että kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään. Lisäksi tavoitteena on, että oppimisympäristöt, pedagogiset ratkaisut ja ohjaus edistävät sitä, että ulkomaalaistaustaisten oppimistulokset paranevat vastaamaan kantaväestön oppimistuloksia. Tavoitteena on myös lisätä toimialan henkilöstön osaamista kielitietoisuudesta sekä ulkomaalaistaustaisten ammattilaisten määrää toimialan palveluksessa. Suunnitelma sisältää yhteensä 27 toimenpidekokonaisuutta.

Helsingin kotouttamisohjelmalla tuetaan avointa ja osallistavaa Helsinkiä. Toimenpiteillä edistetään hyviä väestösuhteita ja pyritään konkreettisilla toimilla tukemaan moninaisten sosiaalisten verkostojen muotoutumista ja helsinkiläisten yhdenvertaisuutta palveluissa. Helsingin alueiden ja väestöryhmien välistä eriytymistä vähennetään kohdentamalla palveluja niitä erityisesti tarvitseville ryhmille eri kieliryhmät huomioiden sekä panostamalla nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Kotouttamisohjelman seurantaa tehdään osana kaupunkistrategian toteutumista sekä säännöllisillä tilannekatsauksilla kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa. Lisäksi ohjelman tueksi asetetaan toimialojen edustajista koostuva ohjausryhmä. Seurannassa käytetty ohjelman mittaristo perustuu Helsingin ulkomaalaistaustaisten kotoutumisen seurantajärjestelmässä esitettyihin indikaattoriehdotuksiin. Ohjelmassa mainittujen mittareiden lisäksi kaupunki jatkaa tietopohjaista tarkastelua ulkomaalaistaustaisten työllisyyden, koulutuksen ja hyvinvoinnin kehityksestä ja huolehtii siitä, että niiden pohjalta ryhdytään tarvittaessa riittäviin toimenpiteisiin.

Ohjelma on valmisteltu yhteistyössä kaupungin toimialojen sekä yhteistyökumppanien kanssa. Ohjelmatyön valmisteluun on osallistunut yhteensä noin 400 kaupungin työntekijää ja sidosryhmien edustajaa yhteiskehittämisen työpajoissa ja tapaamisissa.

Toimialat käsittelevät omat toimenpideosansa.

Kaikkien Stadi – Helsingin kotouttamisohjelman 2017–2021 periaatteet sekä luonnos toimenpide-ehdotuksista ovat liitteinä.

Kokouksessa asiasta alustaa erityissuunnittelija Laura Kyntölä.

Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.05.2018 § 128

24.04.2018 Pöydälle

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 07.05.2018 § 26

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Laura Kyntölä. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Suldaan Said Ahmed: Pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Suldaan Said Ahmedin ehdotuksesta.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot

Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36666

laura.kyntola@hel.fi

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätietojen antaja

Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola@hel.fi

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela@hel.fi