Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001935
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 96 §

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila ja hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Palmia Oy perustettiin 3.12.2014. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistotiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liikennevälineissä.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2018 seuraavat tavoitteet:

Sitovat tavoitteet:

  • Yhtiön toiminta sopeutuu kilpailutuksiin kannattavuutta heikentämättä
  • Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailutuksiin.

Muut tavoitteet:

  • Yhtiön markkinaosuus kasvaa Helsingissä
  • Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona, vähintään 2 milj. euroa 
  • Sijoitetun pääoman tuotto vähintään edellisen vuoden tasolla.

Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 05.03.2018 § 23

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä kansliapäällikön toisen esityksen kokouksen yhdeksäntenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila ja hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § k 17

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.