Microsoft EA -lisenssien tilaaminen hankintana

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001977
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 177 §

Microsoft EA -lisenssien tilaaminen hankintana

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen perusteella Atea Finland Oy:ltä ajalla 1.1.2019 - 28.2.2021 Microsoft Enterprise Agreement –sopimukseen liittyviä lisenssejä 900.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta tilauspäätöksellään korottaa aikaisempaa toimitusjohtajan päätöstä 900.000 eurolla niin, että Microsoft EA-lisenssien kokonaissumma on yhteensä enintään 1.200.000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään hankintaan ja hankinnan ehtoihin vähäisiä muutoksia hankinnan kestäessä esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:n toimitusjohtaja päätti (toimitusjohtajan päätös 12 §, 15.2.2018), että HKL liittyi kaupunginkanslian 26.9.2017, 109 § tekemään yhteishankintapäätökseen (HEL 2017-009979), jonka mukaisesti kaupunki on liittynyt KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen KLKH 131 Microsoft - käyttöoikeuksien jälleenmyynti ja käyttöoikeuksiin liittyvien palveluiden hankinta. Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata kyseisen sopimuksen mukaiset lisenssit 300.000 euron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan.

Päätös koski Microsoft Enterprise Agreement –sopimukseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden hankintaa Atea Finland Oy:ltä sopimuskaudella 1.3.2018 – 28.2.2021.

Sulje

Kaupunkitasoinen työasemaympäristön ylläpito ja kehittäminen edellyttävät kaupunkitasoisesti käytettyjen tuotteiden yhtenäisiä käyttöoikeuksia kaikissa työasemissa. Kaupunginkanslian tietotekniikkayksikkö suosittelee lisensointimalliksi Microsoft EA -sopimusta, joka sisältää työasemien käyttöjärjestelmän, toimisto-ohjelmat sekä keskeisimpien palvelinohjelmien työasemakäyttöoikeudet.

Hankinta tehdään yhteishankintayksikön tekemän puitesopimuksen nojalla (erityisalojen hankintalaki 349/2007, 22 §).

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 15.02.2018 § 12

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos liittyy Helsingin kaupungin kaupunginkanslian 26.9.2017, 109 § tekemään yhteishankintapäätökseen (HEL 2017-009979), jonka mukaisesti Helsingin kaupunki on liittynyt KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen KLKH 131.

Päätös koskee Microsoft Enterprise Agreement –sopimukseen liittyvien
tuotteiden ja palveluiden hankintaa sopimuskaudella 1.3.2018–28.2.2019 Atea Finland Oy:ltä.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Atea Finland Oy:ltä
kyseisen sopimuksen mukaiset lisenssit arvonlisäverottomaan enimmäishintaan 300.000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Kaupunkitasoinen työasemaympäristön ylläpito ja kehittäminen edellyttävät kaupunkitasoisesti käytettyjen tuotteiden yhtenäisiä käyttöoikeuksia kaikissa työasemissa. Kaupunginkanslian tietotekniikkayksikkö suosittelee lisensointimalliksi Microsoft EA -sopimusta, joka sisältää työasemien käyttöjärjestelmän, toimisto-ohjelmat sekä keskeisimpien palvelinohjelmien työasemakäyttöoikeudet.

Hankinta tehdään yhteishankintayksikön tekemän puitesopimuksen nojalla (erityisalojen hankintalaki 349/2007, 22 §).

Lisätiedot

Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätietojen antaja

Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 09 310 34777

jari.jokiniemi@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi