Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Suvilahden ja teurastamon yhdistävän Festarikujan rakentamisesta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001995
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 216 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta Festarikujan rakentamiseksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Festarikujan merkitys Suvilahden ja Teurastamon välisenä yhteytenä on tiedostettu. Rakentamisen ajoitukseen vaikuttaa muiden alueen suunnitelmien eteneminen ja niistä johtuvat aikataulusidonnaisuudet.

Festarikujan rakentamisen mahdollistava Kalasataman keskus 2 asemakaavan muutos on tullut voimaan 29.12.2017.

Kaupunkiympäristön toimiala on aktiivisesti ollut mukana Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämisessä. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan Festarikujan rakentaminen ei ole välttämätöntä Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämisen näkökulmasta, sillä alueen kehittämisessä varmistetaan sen toimivuus ja houkuttelevuus itsenäisenä tapahtuma-alueena. Festarikujan rakentamisen tarpeellisuutta tarkastellaan Suvilahden ja Teurastamon pitemmän aikavälin kehittämisen yhteydessä. Festarikuja parantaa Suvilahden ja Teurastamon välistä jalankulku- ja pyöräily-yhteyttä ja yhteistoimintamahdollisuuksia Suvilahden ja Teurastamon alueiden kesken.

Festarikujan rakentaminen vaatii muutoksia Sörnäisten rantatien ja Junatien liittymän kaistajärjestelyihin ja sen mahdollinen rakentaminen olisi siten tarkoituksenmukaisinta ajoittaa Sörnäisten liikennetunnelin rakentamisen yhteyteen tunnelin aiheuttaessa muutostarpeita samaan liittymään. Festarikujan rakentaminen vaatisi myös merkittäviä työnaikaisia liikennejärjestelyjä Junatien osalta, jotka olisi hyvä yhdistää Sörnäisten liikennetunnelin rakentamisen tilapäisiin liikennejärjestelyihin, jotta haitta käyttäjille jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi. Festarikujan rakentamisen on arvioitu maksavan noin 10 miljoonaa euroa. Liittymän kaistajärjestelyistä ei ole laadittu kustannusarviota.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017−2021 on asetettu tavoite rakentaa 7 000 asuntoa vuodessa vuodesta 2019 lähtien. Talousarvion 10−vuotisessa investointiohjelmassa Kalasataman projektialueen katurakentamiseen kohdennetut määrärahat ovat tarpeen etenkin asuntotuotantotavoitteiden toteutumisen ja työpaikka-alueiden rakentumisen edellytysten varmistamiseksi. Kalasataman asunto- ja palvelurakentamisen vaatimat investoinnit lähivuosina ovat mittavat.

Sörnäistentunnelin asemakaava on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn kevään 2018 aikana. Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman laatiminen aloitetaan tänä vuonna ja se valmistuu vuonna 2019. Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman yhteydessä suunnitellaan myös Sörnäisten rantatien ja Junatien kaistajärjestelyt sekä rakentamisen vaatimat tilapäiset liikennejärjestelyt. Vuoden 2018 talousarviossa liikennetunnelin rakentaminen ajoittuu alustavasti 10−vuotisen investointiohjelmakauden loppupuolelle.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 22 muuta valtuutettua ovat tehneet 14.2.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:

Kalastaman alueen suunnitelmaan kuuluu Itäväylän alittava jalankulun ja kevyen liikenteen Festarikuja, joka yhdistää Suvilahden ja Teurastamon alueet. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi katusuunnitelman (numero 29552/7) 28.5.2013. Projektia ei olla kuitenkaan aloitettu. Asia on ajankohtainen nyt, kun alueen rakentaminen on edennyt ja sekä Suvilahden että Teurastamon toiminta kasvanut. Festarikuja palvelisi festivaalivieraiden lisäksi jalankulkijoita ja pyöräilijöitä – ja siten alueiden toimijoita ja yrittäjiä − festivaalikauden ulkopuolella.

Alueella on suuri kulttuurikeskittymä ja siellä järjestetään vuosittain useita tapahtumia suurimpina Flow- ja Tuska-festivaalit. Festarikuja yhdistäisi Teurastamon ja Suvilahden ja mahdollistaisi näin ollen joidenkin festivaalien laajentumisen puolelta toiselle, sekä paremmin myös alueen ympärivuotisen turvallisen käytön. Lisäksi Suvilahteen suunnitellaan myös uutta konserttisalia.

Kaupunkistrategiassa Suvilahden alueen kehittäminen ympärivuotiseksi tapahtuma-alueeksi on yksi keskeisiä hyvän tapahtumakaupungin prioriteetteja. Ilman Festarikujaa tämän tavoitteen saavuttaminen on vaikeaa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Suvilahden ja Teurastamon välille suunnitellun Festarikujan suunnittelua ja rakentamista kiirehditään.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 10.5.2018 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Sauli Hakkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 39 494

sauli.hakkarainen@hel.fi