Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Suvilahden ja teurastamon yhdistävän Festarikujan rakentamisesta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001995
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 585 §

V 26.9.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Suvilahden ja teurastamon yhdistävän Festarikujan rakentamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Perusteluosan 4 kappaleen loppuun lisätään seuraavaa:

"Kaupunginhallitus toteaa, että Festarikuja on tarkoituksenmukaista toteuttaa siinäkin tapauksessa, ettei Sörnäisten liikennetunnelia päätetä rakentaa."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 10.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Kappaleen 6 loppuun: "Kaupunginhallitus toteaa, että Festarikuja on tarkoituksenmukaista toteuttaa siinäkin tapauksessa, ettei Sörnäisten liikennetunnelia päätetä rakentaa."

Jäsen Valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ei valtuustoryhmää
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 4 3 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 3 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Suvilahden ja Teurastamon välisen Festarikujan toteuttamista kiirehditään.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Festarikujan katupiirustukset on hyväksytty vuonna 2013. Festarikuja on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, joka alittaa Junatien Panimokadun kohdalla ja yhdistää Suvilahden Teurastamon alueeseen. Rakentamisen mahdollistava Kalasataman keskus 2:n asemakaavamuutos tuli voimaan vuoden 2017 lopulla.

Festarikujan rakentaminen on tarkoituksenmukaista ajoittaa samaan yhteyteen Sörnäisten liikennetunnelin rakentamisen kanssa, koska molemmat aiheuttavat muutostarpeita Junatien ja Sörnäisten rantatien liittymässä ja työnaikaisia liikennejärjestelyjä Junatiellä. Sörnäisten liikennetunnelin asemakaava on vastikään hyväksytty. Tunnelin hankesuunnitelma on sen jälkeen tarkoitus saattaa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi arviolta vuonna 2020. Hankesuunnitelman yhteydessä suunnitellaan myös Sörnäisten rantatien ja Junatien kaistajärjestelyt sekä tarvittavat tilapäiset liikennejärjestelyt. Vuoden 2018 talousarviossa Sörnäistentunnelin rakentaminen ajoittuu alustavasti 10-vuotisen investointiohjelmakauden loppupuolelle.

Festarikujan rakentamisen kustannusarvio on noin 10 milj. euroa. Sörnäisten rantatien ja Junatien liittymän kaistajärjestelyistä ei ole laadittu kustannusarviota.

Sulje

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 536

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 216

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Festarikujan merkitys Suvilahden ja Teurastamon välisenä yhteytenä on tiedostettu. Rakentamisen ajoitukseen vaikuttaa muiden alueen suunnitelmien eteneminen ja niistä johtuvat aikataulusidonnaisuudet.

Festarikujan rakentamisen mahdollistava Kalasataman keskus 2 asemakaavan muutos on tullut voimaan 29.12.2017.

Kaupunkiympäristön toimiala on aktiivisesti ollut mukana Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämisessä. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan Festarikujan rakentaminen ei ole välttämätöntä Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämisen näkökulmasta, sillä alueen kehittämisessä varmistetaan sen toimivuus ja houkuttelevuus itsenäisenä tapahtuma-alueena. Festarikujan rakentamisen tarpeellisuutta tarkastellaan Suvilahden ja Teurastamon pitemmän aikavälin kehittämisen yhteydessä. Festarikuja parantaa Suvilahden ja Teurastamon välistä jalankulku- ja pyöräily-yhteyttä ja yhteistoimintamahdollisuuksia Suvilahden ja Teurastamon alueiden kesken.

Festarikujan rakentaminen vaatii muutoksia Sörnäisten rantatien ja Junatien liittymän kaistajärjestelyihin ja sen mahdollinen rakentaminen olisi siten tarkoituksenmukaisinta ajoittaa Sörnäisten liikennetunnelin rakentamisen yhteyteen tunnelin aiheuttaessa muutostarpeita samaan liittymään. Festarikujan rakentaminen vaatisi myös merkittäviä työnaikaisia liikennejärjestelyjä Junatien osalta, jotka olisi hyvä yhdistää Sörnäisten liikennetunnelin rakentamisen tilapäisiin liikennejärjestelyihin, jotta haitta käyttäjille jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi. Festarikujan rakentamisen on arvioitu maksavan noin 10 miljoonaa euroa. Liittymän kaistajärjestelyistä ei ole laadittu kustannusarviota.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017−2021 on asetettu tavoite rakentaa 7 000 asuntoa vuodessa vuodesta 2019 lähtien. Talousarvion 10−vuotisessa investointiohjelmassa Kalasataman projektialueen katurakentamiseen kohdennetut määrärahat ovat tarpeen etenkin asuntotuotantotavoitteiden toteutumisen ja työpaikka-alueiden rakentumisen edellytysten varmistamiseksi. Kalasataman asunto- ja palvelurakentamisen vaatimat investoinnit lähivuosina ovat mittavat.

Sörnäistentunnelin asemakaava on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn kevään 2018 aikana. Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman laatiminen aloitetaan tänä vuonna ja se valmistuu vuonna 2019. Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman yhteydessä suunnitellaan myös Sörnäisten rantatien ja Junatien kaistajärjestelyt sekä rakentamisen vaatimat tilapäiset liikennejärjestelyt. Vuoden 2018 talousarviossa liikennetunnelin rakentaminen ajoittuu alustavasti 10−vuotisen investointiohjelmakauden loppupuolelle.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Sauli Hakkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39 494

sauli.hakkarainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi