Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite Helsingin kaupungin työterveyskyselyn raportoinnin laajentamiseksi johtamistyön osalta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002004
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 527 §

V 26.9.2018, Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite Helsingin kaupungin työterveyskyselyn raportoinnin laajentamiseksi johtamistyön osalta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Johanna Sydänmaan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Johanna Sydänmaa ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin työterveyskyselyn raportointia laajennetaan johtamistyön osalta ja kyselyn vastaajarajoja alennetaan.

Työterveyskyselyn vastaajarajojen alentaminen

Helsingin kaupungin henkilöstökyselyihin kuuluvat vuorovuosina tehtävät työterveyskysely ja Kunta10-tutkimus. Kunta10-tutkimus on valtakunnallinen Työterveyslaitoksen johtama seurantatutkimus, jossa selvitetään henkilöstön hyvinvointia ja työelämän kehittymistä. Tulokset tulee käsitellä jokaisessa työyksikössä ja tulosten pohjalta laaditaan tavoitteita työn, työyhteisöjen ja esimiesten kehittämiseen.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että työyhteisöt ja esimiehet saavat palautetta toimintansa kehittämiseksi. Tutkimuksissa ja kyselyissä on kuitenkin aina huolehdittava yksilöiden suojasta ja tutkimuseettisistä kysymyksistä.

Kunta10-tutkimuksen valtakunnallisessa ohjausryhmässä keväällä 2018 päätettiin alentaa vastaajarajoja, jotta myös pienemmät työyksiköt saisivat palautetta toiminnastaan. Ohjausryhmässä päädyttiin ratkaisuun, että 30 vastaajan vastaajaraja säilytetään arkaluonteisten kysymysten eli syrjinnän, häirinnän ja työpaikkakiusaamisen kohdalla. Muissa raportoitavissa tuloksissa vastaajarajana on 10. Näin ollen pienetkin työyksiköt saavat palautetta työn sujumisesta, johtamisesta ja työyhteisön toimivuudesta.

Työterveyskyselyn osalta vastaajarajojen tarkoituksenmukaisuutta on myös arvioitu uudestaan ja rajat tullaan jatkossa asettamaan vastaavalla tavalla kuin Kunta10-tutkimuksessa. Kaikissa muissa paitsi yksilön terveyteen ja työkykyyn liittyvien kysymysten raportoinnissa on jatkossa 10 vastaajan vastaajaraja. Ainoastaan yksilön työkykyyn ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä säilytetään 30 hengen vastaajaraja yksilön vastaajasuojan säilyttämiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että tällaisella vastaajarajojen alentamisella pienemmätkin yksiköt voivat nyt saada omat tuloksensa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

marju.pohjaniemi@hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.