Asuinrakennusten tontin (A) 49090/1 hintakilpailun ratkaiseminen, esisopimuksen hyväksyminen sekä tontin myyminen (Laajasalo, Gunillankallio)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002064
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 486 §

Asuinrakennusten tontin (A) 49090/1 hintakilpailun ratkaiseminen, esisopimuksen hyväksyminen sekä tontin myyminen (Laajasalo, Gunillankallio)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 • valita tontista 49090/1 järjestetyn hintakilpailun perusteella kilpailun voittajaksi ja kohteen toteuttajaksi Bonava Suomi Oy:n.
 • myydä 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49090 tontin 1 tai siitä muodostettavat tontit Bonava Suomi Oy:lle tai tämän perustamalle/määräämälle yhtiölle taikka perustettavan yhtiön lukuun vähintään 3 608 000 euron kauppahinnasta noudattaen liitteenä nro 1 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
 • oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden tonttipäällikön tekemään liitteenä nro 1 olevaan kiinteistökaupan esisopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.
 • oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun esisopimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 27.2.2018 kaupunginhallituksen varauspäätöksen mukaisesti järjestää kaupan kohteena olevasta tontista hintakilpailun. Tarjousten jättämiselle varattu aika päättyi 31.5.2018 klo 15, johon mennessä saatiin yksi ostotarjous.

Kilpailun kohteena olevan tontin käyttötarkoitus on asuminen ja sille asemakaavassa osoitettu rakennusoikeus on 4 000 k-m². Tarjoajan tulee toteuttaa tontille vapaarahoitteisia omistusasuntoja.

Tarjouksen perusteella määräytyvä tontin kauppahinta on vähintään 3 608 000 euroa. Kaupunginhallituksen toimivaltarajojen määräämistä koskevan päätöksen mukaisesti lautakunta päättää mm. kiinteistöjen myymisestä sopimuksen kokonaisuuden ollessa enintään viisi (5) miljoonaa euroa.

Kilpailun voittaneen tarjoajan kanssa solmitaan esisopimus kiinteistökaupasta. Esisopimuksen mukaisten edellytysten täytyttyä tontti myydään tarjoajalle.

Sulje

Tausta

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 (139 §) varata Laajasalon Kruunuvuorenrannan alueelle sijoittuvan asuinrakennusten (A) tontin 49090/1 luovutettavaksi hintakilpailulla sääntelemättömään omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon kiinteistölautakunnan päättämin ehdoin.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätti hyväksyä kokouksessaan 27.2.2018 tarjouspyynnön kilpailun kohteesta ja käynnistää tarjouskilpailun. Tarjousten jättämiselle varattu aika päättyi 31.5.2018 klo 15. Kilpailusta ilmoitettiin pääkaupunkiseudun päivälehdissä ja internetissä tontit-yksikön kotisivuilla.

Määräaikaan mennessä kilpailun kohteena olevasta tontista saatiin ostotarjous yhdeltä toimijalta.

Asemakaavatiedot ja tonttitiedot

Laajasalon Kruunuvuorenrannan alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymä Gunillankallion aluetta koskeva asemakaavan ja asemakaavan muutos nro 11888, joka on tullut lainvoimaiseksi 25.5.2012.

Asemakaavan mukaan kaupan kohteena oleva tontti on asuinkerrostalotontti (A) ja sen rakennusoikeus on 4 000 k-m². Tontin osoite on Mellinintie 10 ja pinta-ala 7 243m². Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 7.4.2017.

Tarjouskilpailu ja tarjoajan yleinen kelpoisuus

Tarjouskilpailu oli kaikille avoin. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli tontista tarjottu enimmäishinta. Tontti myydään tarjouksesta ilmenevällä hinnalla. Kaupungilla on kuitenkin oikeus pidättyä tontin luovuttamisesta, mikäli tarjottu hinta ei kaupungin näkemyksen mukaan vastaa tarjottua enimmäishintaa.

Tarjoajalla tulee lisäksi kohteen toteuttamisen edellyttämä tekninen taito, kokemus sekä taloudelliset ja muut rakentamisen edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Kaupungilla on mahdollisuus hylätä tarjouksen tekijä yleisen kelpoisuuden puuttumisen perusteella.

Tarjouskilpailun ehtojen mukaan kilpailun voittajan tulee toteuttaa kilpailun kohteena olevalle tontille vapaarahoitteisia omistusasuntoja. Kilpailun kohteen kaupunkikuvallinen laadukkuus pyritään varmistamaan kilpailun kohteesta järjestettävällä arkkitehtuurikutsukilpailulla.

Kiinteistökaupan esisopimus ja kauppakirja

Tarjouskilpailun voittaneen toimijan kanssa on tarkoitus solmia ehdotuksen liitteenä 1 oleva kiinteistökaupan esisopimus tontin myynnistä. Esisopimuksen noudattamisen vakuudeksi ostaja on velvollinen suorittamaan 10 %:n suuruisen käsirahan tontista.

Kiinteistökaupan esisopimuksessa mainittujen edellytysten tultua täytetyiksi, on tontti tarkoitus myydä. Kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa sen jälkeen, kun tarjoajalle on myönnetty rakennuslupa kaupan kohteena olevaan tonttiin, kuitenkin viimeistään 31.12.2020. Loppukauppahinta tulee suorittaa kokonaisuudessaan ennen kauppakirjan allekirjoitusta.

Tontin hinta

Tontista tarjottu enimmäishinta on 3 608 000 euroa, mikä vastaa 902 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

Tontin kauppahintaa voidaan pitää kaupungin puolesta hyväksyttävänä ottaen huomioon kohteesta teetetty arviolausunto tontin markkina-arvosta.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 27.02.2018 § 97

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Tuukka Toropainen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34244

tuukka.toropainen@hel.fi