Leikkipuisto Lohikäärmepuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5861/1, Vuosaari

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002158
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 224 §

Leikkipuisto Lohikäärmepuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5861/1, Vuosaari

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Leikkipuisto Lohikäärmepuiston puistosuunnitelman nro VIO 5861/1.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennuttamisen palvelupäällikön tekemään hankkeen kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuuluvat urakkahankinnat enintään puisto-suunnitelmien kustannusarvioiden yhteissummaan
1 100 000 euroa (alv. 0 %) asti.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 12 kokouksen asiana nro 21.

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Kaija Laine. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Silja Hyvärinen: Lisäksi lautakunta päättää oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennuttamisen palvelupäällikön tekemään hankkeen kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuuluvat urakkahankinnat enintään puisto-suunnitelmien kustannusarvioiden yhteissummaan 1 100 000 euroa (alv. 0 %) asti.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän
muutetun ehdotuksen.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Leikkipuisto Lohikäärmepuiston puistosuunnitelman nro VIO 5861/1.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualue sijaitsee Punakivenpuistossa, Vuosaaren (54.) kaupunginosassa, osa-alueella Keski-Vuosaari. Leikkipuisto sijoittuu voimassa olevien asemakaavojen 11672 (7.5.2008) sekä 12119 (12.3.2013) alueille. Se on merkitty kaavoihin VP-merkinnällä. Leikkipuiston alueella on ohjeellinen leikkipuistorakennuksen sijoituspaikka. Uusi leikkipuistorakennus on rakenteilla. Leikkipuisto Lohikäärmepuisto on osa Vuosaaren keskuspuiston arvoympäristöä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 9 700 m².

Leikkipuiston kunnostetaan. Vanhan puiston muotokieltä ja runsasta kasvillisuutta säilytetään. Kuluneet pinnat, kalusteet ja varusteet uusitaan ja turvallisuuspuutteet korjataan.

Suunnitelman sisältö

Puiston nykyiset teemat, lohikäärme ja maatila-aihe säilytetään. Maatilan nykyiset rakennukset kunnostetaan. Maastonmuotoilulla ja pinnoitteilla puistoon tehdään uusi lohikäärmehahmo.

Osa leikkivälineistä säilytetään ja kunnostetaan, osa siirretään uuteen paikkaan ja osa uusitaan kokonaan. Lisäksi puistoon tulee kokonaan uusia toimintoja, kuten esim. pienten kiipeily/liuku, karuselli, trampoliinit, kiipeilyverkko ja leikkiseinämä.

Allas kunnostetaan ja sen yhteyteen rakennetaan suihku. Altaan mosaiikkireunus säilyy nykyisellään.

Puiston pinnoitteet uusitaan. Turva-alustana käytetään sekä turvahaketta että valettavaa turva-alustaa. Pinnoitetut alueet ovat pääosin nykyisillä sijoillaan.

Puiston koillisosaan tulee pienille lapsille aidattu, porteilla suljettava alue välineineen.

Leikkipuiston maanpinnan tasausta muutetaan uudelleen muotoiltavan rinteen kohdalta ja ”lohikäärmekummun” maastonmuotoilun osalta. Kuivatusratkaisut pysyvät ennallaan. Kaikkia välineitä turva-alueineen pääsee huoltamaan. Leikkipuisto valaistaan pylväsvalaisimilla. Valaisimista osa on taittuvia, muiden viereen pääsee huoltoajoneuvolla.

Puisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset. Osa välineistä soveltuu myös esteettömään käyttöön.

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelma on laadittu yhteistyössä leikkipuiston henkilökunnan, leikkipuistorakennusta suunnittelevan työryhmän sekä käyttäjien kanssa. Kokouksia ja tapaamisia järjestettiin seuraavasti:

  • leikkipuiston henkilökunnan kanssa 3.2.2017
  • leikkipuistorakennuksen suunnittelijan kanssa 29.3.2017
  • leikkipuiston osallistava työpaja henkilökunnan ja käyttäjien kanssa 7.3.2017 (kooste laadittu)

Lisäksi asukkaille järjestettiin puistokävely 16.5.2017 (muistio laadittu).

Puistosuunnitelmaluonnos oli ollut esillä Helsingin kaupungin internetsivuilla, info- ja näyttelytila Laiturissa ja Vuotalossa 5.12.–18.12.2017 välisen ajan.

Työpajassa ja puistokävelyllä saatiin kommentteja koskien nykyisten leikkipuiston lohikäärme- ja maatilateemojen säilyttämistä, leikkivälineitä, puistotoimintoja, pinnoitteita ja kasvillisuutta. Nämä toiveet on otettu huomioon suunnitelmassa. Osa toiveista koskivat asioita, joihin ei puiston suunnittelulla pystytä vaikuttamaan. Em. toiveet on välitetty eteenpäin.

Vuorovaikutusmuistio ei ole liitteenä, koska esilläolon aikana leikkipuiston suunnitelmaluonnoksesta ei tullut kommentteja.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston pinta-ala on noin 9 700 m².

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 1 100 000 euroa, noin 113 euroa/m² (alv. 0 %).

Leikkipuisto Lohikäärmepuisto on hoitoluokkaa A2 käyttöviheralue.

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 15 000 euroa eli 1,5 euroa/m² (alv. 0 %).

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön toimialan investointiohjelmassa vuodesta 2018 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet.

Sovelletut säännökset Maankäyttö- ja rakennuslaki 84-86 §, 62 §,190 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Kaija Laine, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38625

kaija.laine@hel.fi