Punakivenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5862/1, Vuosaari

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002163
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 222 §

Punakivenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5862/1, Vuosaari

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Punakivenpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5862/1.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennuttamisen palvelupäällikön tekemään hankkeen kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuuluvat urakkahankinnat enintään puisto-suunnitelmien kustannusarvioiden yhteissummaan 735 000 euroa (alv. 0 %) asti.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 10 kokouksen asiana nro 19.

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Kaija Laine. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Silja Hyvärinen: Lisäksi lautakunta päättää oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennuttamisen palvelupäällikön tekemään hankkeen kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuuluvat urakkahankinnat enintään puisto-suunnitelmien kustannusarvioiden yhteissummaan 735 000 euroa (alv. 0 %) asti.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Punakivenpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5862/1.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualue sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa, osa-alueella Keski-Vuosaari. Punakivenpuisto sijoittuu asemakaavan 11672 (7.5.2008) alueelle. Alue on kaavassa merkinnällä VP ja VU (kentän alue). Puistossa on ohjeellisena merkitty Lohikäärmeenpolku, Vuosaaren puistopolku sekä osa Rajapaadenraittia, joka jatkuu korttelialueen sisälle. Puistossa sijaitsee leikkipuisto Lohikäärmepuisto, joka ei sisälly tähän puistosuunnitelmaan. Suunnittelualueen pinta-ala on 2,1 hehtaaria.

Punakivenpuisto ja sen pohjoispuolella sijaitseva Lokkisaarenpuisto muodostavat yhtenäisen puistoyhteyden, ja ne ovat osa Vuosaaren keskuspuiston arvoympäristöä. Suunnittelualue on vuoden 2002 yleiskaavassa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Se on yleisilmeeltään hyvin säilynyt, 1960-luvulle tyypillinen kaupunkikuvallinen kokonaisuus. Puistoissa on avointa tilaa, luonnonmetsikköä sekä istutettua puustoa. Puistossa on kenttäalue, jossa tällä hetkellä sijaitsee koulun väistötiloja.

Tavoitteena on kehittää aluetta sen arvoja kunnioittaen sekä parantaa kulkuyhteyksiä.

Suunnitelman sisältö

Punakivenpuistossa parannetaan reittiyhteyksiä. Kenttäaluetta muotoillaan ovaalin muotoiseksi. Skeittipaikka ja koripallopelialue siirretään pois arvoalueen avoimena kehitettävältä akselilta. Kentän laidalle on esitetty aidattu miniareena. Puiston lehtomaiseen osaan rakennetaan esteetön pitkospuureitti.

Penkit uusitaan, ja niitä lisätään raittien varrelle. Puistoon tulee syväkeräysastia ja lisäksi pienempiä roska-astioita.

Puistoraitit valaistaan pylväsvalaisimilla. Kenttä valaistaan valonheittimillä.

Punakivenpuistossa kulkeva oja säilyy avo-osuuksiltaan nykyisellään.

Puistoreitit täyttävät esteettömyyden perustason vaatimukset. Pitkospuut rakennetaan esteettömyyden erikoistason mukaan.

Vuorovaikutus

Asukkaille järjestettiin puistokävely 16.5.2017 (muistio laadittu).

Puistosuunnitelmaluonnos on ollut esillä Helsingin kaupungin internetsivuilla, info- ja näyttelytila Laiturissa ja Vuotalossa 5.12.–18.12.2017 välisen ajan.

Vuorovaikutusmuistio ei ole liitteenä, koska esilläolon aikana suunnitelmaluonnoksesta ei tullut kommentteja.

Kustannukset ja aikataulu

Suunnittelualueen pinta-ala on 2,1 hehtaaria.

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 735 000 euroa eli noin 35 euroa/m² (alv. 0 %).

Punakivenpuisto on hoitoluokkaa A2 käyttöviheralue ja C1 lähimetsä.

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 16 000 euroa eli noin 0,76 euroa/m² (alv. 0 %).

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön toimialan investointiohjelmassa vuodesta 2018 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet.

Sovelletut säännökset Maankäyttö- ja rakennuslaki 84-86 §, 62 §, 190 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Kaija Laine, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38625

kaija.laine@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Suunnitelmapiirustus nro VIO 5862/1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.