Lokkisaarenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5863/1-2, Vuosaari

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002167
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 223 §

Lokkisaarenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5863/1-2, Vuosaari

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Lokkisaarenpuiston puistosuunnitelman nrot VIO 5863/1 ja VIO 5863/2.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennuttamisen palvelupäällikön tekemään hankkeen kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuuluvat urakkahankinnat enintään puisto-suunnitelmien kustannusarvioiden yhteissummaan
2 690 000 euroa (alv. 0 %) asti.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 11 kokouksen asiana nro 20.

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Kaija Laine. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Silja Hyvärinen: Lisäksi lautakunta päättää oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennuttamisen palvelupäällikön tekemään hankkeen kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuuluvat urakkahankinnat enintään puisto-suunnitelmien kustannusarvioiden yhteissummaan 2 690 000 euroa (alv. 0 %) asti.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Lokkisaarenpuiston puistosuunnitelman nrot VIO 5863/1 ja VIO 5863/2.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualue sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa, osa-alueella Keski-Vuosaari. Lokkisaarenpuisto sijoittuu asemakaavan 12279 (1.2.2017) alueelle merkinnällä VP. Lokkisaarenpuistoon on kaavassa ohjeellisena merkitty varaukset alueen osalle, jossa puuston maisemallinen arvo on säilytettävä, koira-aitauksille ja kesäteatteritoiminnalle. Puistoon ohjeellisena merkityt, jalankululle ja pyöräilylle varatut reitit ovat Vuosaaren puistopolku, Punakivenpolku, Selkälokinpolku sekä lisäksi muita, nimeämättömiä reittejä. Puistoon on osoitettu paikka hulevesiuomalle sekä paikat, joista kadun vedet ohjataan uomaan. Lisäksi puiston poikki menee viemäri- ja kaapelilinjavaraus. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7,1 hehtaaria.

Puistosuunnitelma on pääosin voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Koira-aitausten ohjeellisesta sijoittelusta on poikettu ja osa asemakaavaan merkityistä pienemmistä reiteistä säilytetään nykyisinä polkuina. Koira-aitaukset haluttiin säilyttää kaavasta poiketen suunnilleen nykyisen kokoisina, eikä pienentää niitä merkittävästi. Nyt esitettävällä sijoittelulla koirapalvelulinjauksen minimietäisyydet lähimpiin asuintaloihin täyttyvät.

Lokkisaarenpuisto ja sen eteläpuolella sijaitseva Punakivenpuisto muodostavat yhtenäisen puistoyhteyden, ja ne ovat osa Vuosaaren keskuspuiston arvoympäristöä. Suunnittelualue on vuoden 2002 yleiskaavassa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Se on yleisilmeeltään hyvin säilynyt, 1960-luvulle tyypillinen kaupunkikuvallinen kokonaisuus. Kaavoituksen ja uuden asuinrakentamisen myötä laaja puistoalue kapenee. Puistoissa on nykyään avointa nurmipintaa, niittymäisiä alueita, luonnonmetsikköä sekä istutettua puustoa ja pensaita. Puistoon on tehty 1970-luvulta lähtien eri aikoina istutuksia. Puistossa sijaitsevat nykyiset, huonokuntoiset koira-aitaukset.

Tavoitteena on mahdollistaa tonttien rakentaminen. Reittejä, kunnallistekniikkaa sekä oja siirretään pois tonttialueilta, jotta rivitaloalueen rakentaminen voidaan aloittaa. Tämä aiheuttaa puistoalueella suuria muutoksia. Samalla arvoalueen osittain umpeenkasvaneita pitkiä näkymälinjoja avataan.

Suunnitelman sisältö

Lokkisaarenpuiston laidalle pohjoiseen ja itään tulee uuden asemakaavan mukaista täydennysrakentamista. Uudesta rakentamisesta sekä reitti- ja viemärilinjojen muutoksista johtuen myös nykyisten koira-aitausten sijainti muuttuu.

Penkit uusitaan, ja niitä lisätään reittien varsille. Koira-aitausten lähelle esitetään kuntoilupaikkaa. Syväkeräysastioita ja pienempiä roska-astioita lisätään. Lokkisaarenpuiston pohjoisosan metsäisen mäen nykyinen puusto säilyy, lukuun ottamatta aivan kaakkoisreunaa, missä raitti siirretään metsikköön, pois tulevan rakentamisen alta. Puistoraitit ja koira-aitaukset valaistaan pylväsvalaisimilla.

Puiston hulevedet ohjataan jatkossakin nykyiseen avo-ojaan, joka siirretään pois tulevalta tonttialueelta. Uomaa ympäröivä, uusi nurmipintainen alue toimii tulva-altaana. Uoma ja tulva-allas on suunniteltu vähäeleisiksi ja loivareunaiseksi. Näin allas sopeutuu parhaiten arvoympäristöön ja 60-luvun henkeen. Kuivana aikana alue toimii puiston oleskelunurmikkona. Puistoreitit täyttävät esteettömyyden perustason vaatimukset.

Vuorovaikutus

Asukkaille järjestettiin puistokävely 16.5.2017 (muistio laadittu).

Puistosuunnitelmaluonnos on ollut esillä Helsingin kaupungin internetsivuilla, info- ja näyttelytila Laiturissa ja Vuotalossa 5.12.–18.12.2017 välisen ajan.

Esilläolon aikana tulleet kommentit vastauksineen on esitetty vuorovaikutusraportissa (liite 4.).

Kustannukset ja aikataulu

Puiston pinta-ala on 7,1 hehtaaria.

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 2 690 000 euroa eli noin 38 euroa/m² (alv. 0 % ).

Lokkisaarenpuisto on hoitoluokkaa A2 käyttöviheralue, B2 maisemaniitty ja C1 lähimetsä.

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 58 000 euroa eli 0,8 euroa/m²  (alv. 0 %).

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön toimialan investointiohjelmassa vuodesta 2018 alkaen. Rakentaminen toteutetaan vaiheittain useamman vuoden aikana.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset.

Sovelletut säännökset maankäyttö- ja rakennuslaki 84-86 §, 62 §, 190 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Kaija Laine, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38625

kaija.laine@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.