Maalaus- ja tasoitetyöt, puitejärjestely 1.4.2018 - 31.3.2020

HEL 2018-002210
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 220 §

Hankintaoikaisuvaatimus rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden teknisen johtajan 7.3.2018 § 33 tekemästä maalaus- ja tasoitetöiden puitejärjestelyä 1.4.2018 - 31.3.2020 koskevasta päätöksestä

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Maalaamo M ja K Naakka Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden teknisen johtajan päätöksestä 07.03.2018 § 33. Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella teknisen johtajan päätöstä tulisi muuttaa.

Tekninen johtaja päätti hylätä Maalaamo M ja K Naakka Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena. Maalaamo M ja K Naakka Oy:n tarjous tuli hylätä tarjouspyynnön vastaisena, koska tarjoajan referenssit eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Tarjouspyynnön mukaan referenssiksi hyväksytään työ, joka sisältää rakennusten sisämaalaustöitä ja/tai julkisivumaalaustöitä. Maalaamo M ja K Naakka Oy:n tarjouksessaan esittämässä yhdessä referenssissä ei ole mainittu urakan sisällön kuvauksessa referenssin sisältävän sisämaalaustöitä ja/tai julkisivumaalaustöitä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 132 §:ssä säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Sen mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Hankintalain 133 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Pöytäkirjanote rakennukset ja yleiset alueet – palvelukokonaisuuden teknisen päällikön päätöksestä 7.3.2018 § 33 on lähetetty Maalaamo M ja K Naakka Oy:lle sähköpostitse 7.3.2018.

Maalaamo M ja K Naakka Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 9.3.2018, joten hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1.

Hankintapäätös

Tekninen johtaja päätti hylätä Maalaamo M ja K Naakka Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisina.

Tarjousten avaamisen jälkeen tarkastettiin ehdokkaiden soveltuvuus sekä tarkastettiin, täyttävätkö ehdokkaat asetetut vähimmäisvaatimukset. Referenssien vähimmäisvaatimuksena vaadittiin, että tarjoajalla tulee olla vähintään kolme (3) referenssiä viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta ja referenssien vähimmäisvaatimuksena pidettiin työtä, joka sisältää rakennusten sisämaalaustöitä ja/tai julkisivumaalaustöitä. Tarjoaja on voinut käyttää ilmoittamassaan referenssikohteessa aliurakoitsijoita, mutta tarjoajan oman työn osuuden on tullut olla vähintään 65 % koko työstä. Urakan tai aliurakan arvon on tullut olla vähintään 20 000 euroa (alv 0 %). Urakan arvo voi sisältää vain maalaustyön osuuden.

Maalaamo M ja K Naakka Oy:n tarjous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena. Tarjoajan referenssit eivät täytä vähimmäisvaatimusta. Tarjouspyynnön mukaisesti referenssiksi hyväksytään työ, joka sisältää rakennusten sisämaalaustöitä ja/tai julkisivumaalaustöitä. Maalaamo M ja K Naakka Oy:n tarjouksessaan esittämässä yhdessä referenssissä ei ole mainittu urakan sisällön kuvauksessa referenssin sisältävän sisämaalaustöitä ja/tai julkisivumaalaustöitä.

Hankintaoikaisuvaatimus

Maalaamo M ja K Naakka Oy vaatii hankintaoikaisuvaatimuksessa tarjouksensa uudelleen arviointia ja jo tehdyn päätöksen hylkäämistä. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että rakennuksen julkisivu koostuu monesta eri osasta eli vesikatteesta, räystäistä seinistä, parvekkeista ovista , ikkunoista, vesipelleistä, vesikouruista syöksytorvista ja sokkelista (umpisokkeli tai pilarit) jne. Koska tarjouspyynnössä ei käynyt julki mitä rakennuksen ja julkisivun maalattavaa osaa tarjouspyynnössä hyväksyttäväksi referenssiksi luetaan, pitäisi jokaisen julkisivun osan maalaus hyväksyä täyttämään ”julkisivumaalaustyö vaatimuksen. Jos tarjouspyynnössä olisi määritelty tarkemmin se, että mitä julkisivun osaa tarjouspyynnön lähettäjä tarkoittaa, olisimme toki valinnut sellaisen referenssin, mutta koska tarkempaa määrittelyä ei ollut niin valitsimme nämä ”julkisivumaalaustyöt”. Edellisen perusteella vaadimme tarjouksemme uudelleen arviointia ja jo tehdyn päätöksen hylkäämistä. Liitteeksi laitamme rakennusvalvonnan julkisivukuvan, jonka kaikkia osia voidaan maalata tarvittaessa.

Asianosaisen kuuleminen

Hallintolain 34.1 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asianosaisille on lähetetty 12.4.2018 kuulemispyyntö, jossa asetettu määräaika päätyi 17.4.2018 klo 12. Asianosaiset eivät ole lausuneet asiasta.

Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyynnön 2.5 kohdan TEKNINEN JA AMMATILLINEN PÄTEVYYS mukaan tarjoajalla on oltava riittävästi kokemusta hankinnan kohteena olevien palvelujen toimittamisesta. Kokemuksen osoittamiseksi tarjoajalla tulee olla vähintään kolme (3) vastaavaa referenssiä viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Tarjouspyynnön mukaan vastaavana referenssinä pidetään maalaustyötä, joka sisältää rakennusten sisämaalaustöitä ja/tai julkisivumaalaustöitä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä on nimennyt referensseiksi Auroran sairaalan rakennus 14:n julkisivun maalauksen, Siltamäen palvelukodin vesikattojen maalauksen ja Laakson sairaalan rakennus 2:n julkisivun maalauksen.

Referenssiksi nimettyä Siltamäen palvelukeskuksen vesikattojen maalausta ei ole hyväksytty referenssiksi, koska se ei ole maalaustyö, joka sisältää rakennusten sisämaalaustöitä ja/tai julkisivumaalaustöitä, kuten tarjouspyynnössä oli edellytetty.

Talo 2000 Hankenimikkeistö määrittelee julkisivun ja vesikaton seuraavasti:

1.2.4 Julkisivut

Julkisivuja ovat rakennuksen tiloja ulkoilmasta tai katetusta, lämmittämättömästä tilasta erottavat rakenteet kuten ulkoseinät julkisivuverhouksineen, ikkunat, ikkunaseinät ja ulko-ovet.

1.2.6 Vesikatot

Vesikattoja ovat yläpohjan kantavan rakenteen päälle tulevat vesikattorakenteet sekä erillisenä työvaiheena tehtävät räystäät, vesikatteet, vesikattovarusteet, lasikattorakenteet ja kattoikkunat. Itsekantavat yläpohjarakenteet ovat yläpohjia.

Talo 2000 Hankenimistön määritelmien mukaisesti vesikaton maalaus ei ole julkisivun maalausta. Näin ollen vesikaton maalausta koskevaa referenssiä ei voida ottaa hyväksyä referenssiksi.

Talo 2000 -nimikkeistö on kansallinen, rakennusalan yhteistyönä syntynyt tiedonvaihdon perusta rakennushankkeen osapuolille. Talo 2000 -nimikkeistöä käytetään suunnitteluohjeiden, laatuvaatimuksien ja kustannus- ja menekkitiedostojen sekä määrälaskennan ja sopimusasiakirjojen vakiointiin ja yhdenmukaistamiseen sekä kustannusten seurantaan. Nimikkeistöllä on rakennusalalla vakiintunut asema.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei näin ollen täytä soveltuvuudelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, joten se on pitänyt sulkea pois tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö ei ole myöskään ollut epäselvä referenssien sisältövaatimuksen osalta. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä.

Johtopäätökset

Edellä mainituilla perusteilla rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden teknisen johtajan päätöstä ei ole perusteltua muuttaa hankintaoikaisuvaatimuksessa vaaditulla tavalla.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 07.03.2018 § 33

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 146 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Päivi Pakarinen, lakimies, puhelin: 09 310 32240

paivi.pakarinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Maalaamo M ja K Naakka Oy, oikaisuvaatimus 9.3.2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.