Hankesuunnitelma, muutostyön suunnittelu ja rakentaminen, Erottajan raitiovaunujen sähkönsyöttöasema

HEL 2018-002287
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 118 §

Erottajan raitiovaunujen sähkönsyöttöaseman muutostyön suunnittelun ja rakentamisen hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa ja hyväksyä Erottajan raitiovaunujen sähkönsyöttöaseman muutostyön suunnittelun ja rakentamisen hankesuunnitelman yhteensä enintään 1 200 000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankkeesta on aiempi toimitusjohtajan päätös 26.2.2018 (§ 18) Erottajan sähköaseman muutos ja laajennus hankesuunnitelma, jossa kokonaiskustannusarvio oli 700 000 euroa (alv 0 %).

Suunnittelu- ja rakentamiskustannukset ovat tarkentuneet ja ovat nousemassa 1 200 000,00 euroon (alv 0 %).

Erottajan aluesuunnittelulla muutetaan katu- ja puistoalueita. Erottajan sähkönsyöttöasema (SSA) sijaitsee Stockmannin maanalaisen rampin vieressä. Ramppi on tarkoitus täyttää ja maanpinta tasata. SSA jää maan alle, joten tarvitaan kulkureitti huoltotöitä ja erillinen luukku isoja, laitteiston vaihtoon liittyviä töitä varten. Hankkeessa syöttöaseman kulkureitti rakennetaan kokonaan uusiksi. Tiloihin asennetaan tehokkaampi ilmastointi maan alaisen tilan takia. Uudet laitteet joudutaan osin sijoittamaan maanpinnalle.

Syöttöaseman laitteiston osa (keskijännitekojeisto-osin yhteinen Helsingin Sähköverkko Oy:n kanssa) on käyttöikänsä päässä ja siinä on esiintynyt vikoja. Raitioliikenteen sähkönsyötön varmistamiseksi tarvitaan kojeisto uusittavaksi.

Erottajan SSA:n keskijännitelaitteisto on käyttöiän päässä ja laitteiston uusiminen on lähivuosien hankkeita. Kojeistossa on esiintynyt ikääntymisen aiheuttamia vikoja (kuluneisuus). Uusi laitteisto on muuttuneiden laitteistovaatimusten takia suurempi kuin vanha. Uusi laitteisto ei mahdu entiseen tilaan: syöttöasema on pieni ja täyteen rakennettu. Tulevan aluerakentamisen yhteydessä voidaan nykyistä asemaa laajentaa täytettävän rampin kohdalle niin että saadaan lisätilat uudelle kojeistolle. Samalla syöttöaseman laitteistojen tilanjakoa voidaan tilatarpeen mukaan muuttaa. Mm. ilmastointi muuttuu tehokkaammaksi ja tarvitsee lisätilaa syöttöaseman jäädessä kokonaan maan alle. Lisätila mahdollistaa myös DC kojeiston laajentamisen, mikäli liikennetarpeet tulevat muuttumaan. Hankkeessa on kyse myös varautumisesta kasvaviin liikennemääriin Mannerheimintiellä ja Erottajan alueella.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 26.02.2018 § 18

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen Erottajan raitiovaunujen sähkönsyöttöaseman muutostyön suunnittelun ja rakentamisen hankesuunnitelman yhteensä enintään 700 000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Erottajan aluesuunnittelulla muutetaan katu- ja puistoalueita. Erottajan sähkönsyöttöasema sijaitsee Stockmannin maanalaisen rampin vieressä. Ramppi on tarkoitus täyttää ja maanpinta tasata. SSA jää maan alle, joten tarvitaan kulkureitti huoltotöitä ja erillinen luukku isoja, laitteiston vaihtoon liittyviä töitä varten. Hankkeessa syöttöaseman kulkureitti rakennetaan kokonaan uusiksi. Tiloihin asennetaan tehokkaampi ilmastointi maan alaisen tilan takia. Uudet laitteet joudutaan osin sijoittamaan maanpinnalle.

Syöttöaseman laitteiston osa (keskijännitekojeisto-osin yhteinen Helsingin Sähköverkko Oy:n kanssa) on käyttöikänsä päässä ja siinä on esiintynyt vikoja. Raitioliikenteen sähkönsyötön varmistamiseksi tarvitaan kojeisto uusittavaksi.

Erottajan SSA:n keskijännitelaitteisto on käyttöiän päässä ja laitteiston uusiminen on lähivuosien hankkeita. Kojeistossa on esiintynyt ikääntymisen aiheuttamia vikoja (kuluneisuus). Uusi laitteisto on muuttuneiden laitteistovaatimusten takia suurempi kuin vanha. Uusi laitteisto ei mahdu entiseen tilaan: syöttöasema on pieni ja täyteen rakennettu. Tulevan aluerakentamisen yhteydessä voidaan nykyistä asemaa laajentaa täytettävän rampin kohdalle niin että saadaan lisätilat uudelle kojeistolle. Samalla syöttöaseman laitteistojen tilanjakoa voidaan tilatarpeen mukaan muuttaa. Mm. ilmastointi muuttuu tehokkaammaksi syöttöaseman jäädessä kokonaan maan alle. Tämä tarvitsee lisätilaa.

Lisätila mahdollistaa myös DC kojeiston laajentamisen mikäli liikennetarpeet tulevat muuttumaan. Tällä varaudutaan kasvaviin liikennemääriin Mannerheimintiellä ja Erottajan alueella.

Lisätiedot

Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.08.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 09 310 35007

pekka.korpela@hel.fi