Oy Apotti Ab:n hallituksen täydentäminen osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002462
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 99 §

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 23.11.2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 23.11.2018 hyväksymään käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösesitysten mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oy Apotti Ab toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 38 %.

Oy Apotti Ab:n hallitus on kutsunut koolle yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 23.11.2018. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään suunnatun maksullisen osakeannin järjestämistä ja muita osakeantiin liittyviä seikkoja.

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle päätettäväksi suunnatun maksullisen osakeannin järjestämistä siten, että Keravan kaupungille annetaan merkittäväksi 22 yhtiön osaketta. Merkintähinta on 15 504,66 euroa per osake eli yhteensä 341 102,47 euroa. Merkintähinta perustuu yhtiön hallituksen laatimiin laskelmiin. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kyseessä oleva Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävä osakeanti vähentää kaupungin omistusosuutta yhtiössä, joten yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista tulee päättää kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Yhtiön hallituksen esitys suunnatun osakeannin järjestämisestä Keravan kaupungille on kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista hyväksyä. Keravan kaupungin on ollut tarkoitus tulla Oy Apotti Ab:n omistajaksi jo aiemmin vuonna 2017, mutta järjestelyn toteuttaminen on viivästynyt.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi