Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi puun energiakäytön ilmastovaikutuksien arvioinnista energiayhtiöiden konserniohjauksessa

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002463
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 756 §

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi puun energiakäytön ilmastovaikutuksien arvioinnista energiayhtiöiden konserniohjauksessa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Pöydällepanoehdotus:
Terhi Koulumies: Jätetään pöydälle 26.11.2018 saakka.

Palautusehdotus:
Otso Kivekäs: Palautetaan valmisteluun siten, että arvioidaan tutkimustiedon pohjalta eri tyyppisten biomassojen kestävyyttä perustuen vaikutukseen kokonaishiilipäästöihin ennen vuotta 2035, joka on Helsingin hiilineutraaliuden tavoitevuosi.

Perustelu:

Helen tietenkin noudattaa markkinoilla toimivana yhtiönä niitä laskutapoja ja standardeja, jotka eu:n laajuisesti käyttöön sovitaan. Mutta koska sääntelyn voi myös olettaa seuraavan luonnontieteellisen tiedon kertymistä jollain viiveellä, kaupungin on syytä olla tietoinen eri ratkaisujen tosiasiallisesta vaikutuksesta ilmakehään pääsevän hiilidioksidin määrään.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Terhi Koulumiehen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.2.2018 hyväksymän toivomusponnen (Atte Harjanne) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Mai Kivelän aloitteen Vantaan Energian turveinvestoinneista loppuun käsitellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sille, että energiayhtiöiden konserniohjauksessa puun energiakäytön ilmastovaikutukset arvioitaisiin tuoreimman tieteellisen tiedon perusteella nollapäästöoletuksen sijaan.” (Atte Harjanne)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hyväksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy käyttää biopolttoaineita kestävästi ja osallistuu kestävyystutkimukseen yhdessä tutkimuslaitosten kanssa sekä seuraa siihen liittyvää lainsäädäntöä. Biopolttoaineinvestoinneillaan Helen korvaa fossiilista kivihiiltä.

Helenin suunnitteilla oleviin hakelämpökeskuksiin käytettävä polttoaine muodostuu metsäteollisuuden sivutuotteista (kuori, puru) ja metsähakkeesta, jota tehdään oksista, latvuksista ja pieniläpimittaisesta harvennuspuusta. Hakkeen lisäksi Helen selvittää mahdollisuutta hyödyntää myös kierrätyspolttoaineita.

Puuta poltettaessa hiili vapautuu ilmakehään heti, kun taas metsään jätettäessä puun lahoaminen ja hiilen vapautuminen tapahtuvat hitaasti. Oksat ja latvustot puolestaan ovat nopeasti hajoavia tuotteita. Biomassan ilmastovaikutustutkimusten tulos riippuu siis paljolti valittavasta aikajänteestä. Tutkijat eivät vielä ole yksimielisiä siitä, mitkä ovat puun polton vaikutukset.

Hiilidioksidin katsotaan sitoutuvan takaisin kasvaviin puihin. Tämän vuoksi esimerkiksi EU:n päästökaupassa biomassan päästökerroin on nolla. Tuorein tutkimustulos otetaan EU-tasolla huomioon päästökertoimia määriteltäessä.

EU:ssa on parhaillaan valmistelussa biomassan kestävyyskriteerit osana uusiutuvan energian direktiiviä. Vuodesta 2021 eteenpäin tulee osoittaa, että käytetty biomassa on kestävää. Kasvihuonekaasupäästölaskelmissa on osoitettava, että biomassan ilmastohyöty ei mitätöidy tuotannossa tai logistiikassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että metsät ja korjuu pitää olla hoidettu nykyisten metsänhoidon suositusten ja metsäsertifioinnin antamien suuntaviivojen mukaisesti, ja että biomassa hyödynnetään tehokkaissa polttoprosesseissa.

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymän konserniohjeen mukaan kaupunki muun muassa noudattaa konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuujakoja. Helen Oy noudattaa biopolttoaineidenkin osalta EU:n päästökauppaa ja tulevia kestävyyskriteerejä, mutta seuraa myös tutkimusta ja varautuu tulevaisuuden mahdollisiin lainsäädäntömuutoksiin. Kaupungin tulee konserniohjeen mukaisesti pidättäytyä omaehtoisista Helen Oy:n asemaa energiamarkkinoilla mahdollisesti heikentävistä konserniohjauksen toimenpiteistä, kuten esimerkiksi biopolttoaineiden hankintaa rajoittavien tai haittaavien ohjeiden antamisesta.

Sulje

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 725

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka Maria Ohisalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi