Valtuutettu Kaisa Hernbergin toivomusponsi Vantaan Energia Oy:n päästövähennystoimien ohjaamisesta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002464
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 87 §

Valtuutettu Kaisa Hernbergin toivomusponsi Vantaan Energia Oy:n päästövähennystoimien ohjaamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.2.2018 hyväksymän toivomusponnen (Kaisa Hernberg) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Mai Kivelän aloitteen Vantaan Energian turveinvestoinneista loppuun käsitellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sille, että konserniyksikkö ohjaa käytettävissä olevin tavoin Vantaan Energiaa omaksumaan huomattavasti nykyistä kunnianhimoisempia päästövähennystoimia ja laatimaan konkreettisen suunnitelman hajautetun, vähäpäästöisiin energiantuotantomuotoihin perustuvan energiantuotantojärjestelmän aikaansaamiseksi.” (Kaisa Hernberg)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hyväksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Vantaan Energia Oy on Helsingin (40 %) ja Vantaan kaupungin (60 %) yhdessä omistama yhtiö, jonka toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.

Vantaan Energia Oy:n antaman lausunnon mukaan Vantaan Energia -konsernin toiminnan päätavoitteina ovat hiilineutraaliin tuotantoon perustuvan sähkön ja kaukolämmön luotettava toimittaminen asiakkaille sekä yhtiön arvon kasvattaminen. Luotettavaan toimituskykyyn kuuluu oleellisena osana yhtiön tuotantokyvyn ja tuotantokapasiteetin varmistaminen myös tulevaisuudessa.

Yhtiö suhtautuu ilmastonmuutoksen torjumiseen kunnianhimoisesti ja vähentää kasvihuonepäästöjä askel askeleelta nopealla aikataululla. Yhtiö on jo vuosia toteuttanut kehitysohjelmaa, jonka tavoitteena on leikata energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vuoden 2010 tasolta kymmenesosaan vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi yhtiö julkisti jo keväällä 2017 luopuvansa kokonaan kivihiilen käytöstä 2020-luvun aikana.

Lausunnon mukaan Vantaan Energian 2010-luvun suurin ilmastoteko ja edistysaskel puhtaamman tulevaisuuden eteen on vuonna 2014 valmistunut Långmossebergenin jätevoimala, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Käynnistyttyään jätevoimala laski Vantaan energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia sekä vähensi samalla 40 prosenttia fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä. Jätevoimala palvelee oleellisena osana koko pääkaupunkiseudun jätehuoltoa.

Vantaan Energian näkemyksen mukaan yhtiön toinen suuri edistysaskel on Martinlaakson biovoimalan valmistuminen aikataulun mukaisesti vuoden 2018 lopussa. Biovoimalassa käytetään polttoaineena pääasiassa kotimaista läheltä tuotua puuhaketta, kuten ylijäämähaketta, sahanpurua ja vaneriteollisuuden hukkapaloja. Biovoimalan valmistumisen jälkeen yhtiö on muutamassa vuodessa puolittanut hiilidioksidipäästönsä sekä vähentänyt fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 prosenttia.

Kuluvalla kymmenluvulla Vantaan Energia on vahvistanut ja varmistanut tulevaisuuden sähköntuotantokykyään myös osallistumalla osakkaana vesi-, tuuli- ja ydinvoimahankkeisiin.

Kivihiilestä luopuminen edellyttää uusien investointien tekemistä. Vantaan Energia on aloittanut Långmossebergenin laitosalueella ympäristövaikutusten arviointiohjelman koskien muun muassa uuden laitosyksikön rakentamista. Uudessa laitosyksikössä on tarkoitus hyödyntää energiaksi jätteiden lajittelulaitoksista jäljelle jäävää muihin tarkoituksiin kelpaamatonta kiertotalouspolttoainetta. Uudella voimalaitoskapasiteetilla korvataan nykyistä Martinlaakson voimalaitoksen kivihiileen ja maakaasuun perustuvaa energiantuotantoa.

Lausunnon mukaan Vantaan Energian toimenpiteet ovat oleellinen osa yhtiön osakkeenomistajien omien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Yhtiö hakee aktiivisesti ja kokeilee ennakkoluulottomasti parhaita mahdollisia keinoja tuottaakseen energiaa fiksusti, innovatiivisesti ja kestävästi. Uusia toteutusvaihtoehtoja 2020-luvulla ovat muun muassa myös Martinlaakson voimalaitoksen kivihiilikattilan muuttaminen biopolttoainekattilaksi, kaukolämmön tuotantotehokkuuden lisääminen uusilla lämpövarastoilla, vanhojen kaatopaikkojen materiaali- ja energiahyödyntäminen jätevoimalassa, jätevoimalan kehittäminen kiertotalouskehityksen mukaisesti polttamaan energiaköyhempää sekajätettä, geoterminen lämpö sekä aurinkoenergia.

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymän konserniohjeen mukaan kaupunki noudattaa konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuujakoja. Konserniohjetta sovelletaan soveltuvin osin kaupungin osakkuusyhteisöihin, kuten Vantaan Energia Oy:öön.

Vantaan Energia Oy toteuttaa päästövähennysohjelmaansa, jolla se siirtyy vaiheittain ja systemaattisesti pois fossiilisista polttoaineista kohti vähäpäästöisiä energialähteitä. Yhtiö on viime vuosina vähentänyt merkittävästi toiminnastaan aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Kaupungin tulee konserniohjeen mukaisesti ja Vantaan Energia Oy:n vähemmistöomistajan roolissa pidättäytyä yhtiön päästövähennystavoitteiden toteuttamiseen liittyvien operatiivisten asioiden tai yhtiön hallituksen toimivaltaan kuuluvien asioiden käsittelystä sekä muista yhtiön asemaa energiamarkkinoilla mahdollisesti heikentävistä konserniohjauksen toimenpiteistä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi