Hankesuunnitelma, Kaupunkipyöräpalvelun laajentaminen vuosille 2019 - 2025

HEL 2018-002575
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 109 §

Kaupunkipyörien laajentamisen ja ympärivuotisuuden tarveselvitykset

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunkipyöräjärjestelmän kehitysmahdollisuuksista ja että selvityksen perusteella näiden kehitysvaihtoehtojen toteuttamiseen on mahdollista käyttää nykyisen kaupunkipyörien hankintasopimuksen sopimusmuutoksena enimmillään 6,47 milj. euroa (alv 0 %).

Johtokunta päätti kehottaa liikenneliikelaitosta (HKL) jatkamaan kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen valmistelua ensi vaiheessa vaihtoehto A:n pohjalta niin, että asiaa koskeva hankinta-asia voidaan tuoda johtokunnan käsiteltäväksi syksyn 2020 aikana. Lisäksi johtokunta näkee, että kaupunkipyöräkauden pidentäminen on seuraava tavoite järjestelmän laajennuttua koko kaupunkiin sopimusteknisten reunaehtojen salliessa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Rissanen Laura:

Päätösehdotuksen toinen kappale muutettiin johtokunnan yksimielisellä päätöksellä muotoon:

"Johtokunta päätti kehottaa liikenneliikelaitosta (HKL) jatkamaan kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen valmistelua ensi vaiheessa vaihtoehto A:n pohjalta niin, että asiaa koskeva hankinta-asia voidaan tuoda johtokunnan käsiteltäväksi syksyn 2020 aikana. Lisäksi johtokunta näkee, että kaupunkipyöräkauden pidentäminen on seuraava tavoite järjestelmän laajennuttua koko kaupunkiin sopimusteknisten reunaehtojen salliessa".

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL teetti keväällä 2020 selvityksen kaupunkipyöräpalvelun kehittämismahdollisuuksista hankintalain rajoissa kysyntää vastaavaksi kolmen mahdollisen vaihtoehdon pohjalta. Selvityksen mukaan sopimusmuutoksen enimmäiskustannus voi olla enintään puolet alkuperäisen hankinnan kokonaishinnasta, joka oli 12,95 milj. euroa (HKL:n johtokunnan päätös 178 §, 20.10.2015). Selvityksen tulokset esiteltiin johtokunnalle 2.4.2020.

Tarveselvityksessä on tarkasteltu merkittävimpiä kehitysvaihtoehtoja mainitun kustannuskehyksen sisällä. Selkeimmät kaupunkipyöräpalvelun kehityskohteet ovat vuosittaisen käyttökauden pidentäminen nykyisestä seitsemästä kuukaudesta, sekä pyörämäärän ja asemaverkoston maantieteellinen laajentaminen.

Mahdollisiksi kehitysvaihtoehdoiksi on siten tunnistettu seuraavat:

A. Asema- ja pyörämäärän kasvattaminen enintään
6,47 miljoonalla eurolla.
B. Käyttökauden jatkaminen ympärivuotiseksi, sekä asema- ja
pyörämäärän kasvattaminen niin, että kokonaiskustannus on
enintään 6,47 miljoonaa euroa.
C. Käyttökauden jatkaminen yhdellä kuukaudella, sekä asema- ja
pyörämäärän kasvattaminen niin, että kokonaiskustannus on
enintään 6,47 miljoonaa euroa.

Valtaosa palvelun kehittämistä koskevista palautteista koskee palvelualueen laajentamista. Aiheesta on tehty myös valtuustoaloitteita ja myös kaupunkiympäristölautakunta asetti verkoston riittävän laajentamisen tavoitteeksi seuraavan sopimuskauden suunnitteluun. Vielä palvelualueen ulkopuolelle jääneiden alueiden voidaan arvioida olevan potentiaalisia kaupunkipyörien toiminnalle. Käyttömääriä voidaan arvioida alueiden paikkatiedoista sekä 2019 toteutetun Pohjois- ja Itä-Helsingin palvelunlaajennuksesta ja Espoon kaupunkipyöräverkostosta saadulla kokemuksella. Kasvava pyörien määrä parantaisi saatavuutta myös vilkkaimmalla keskusta-alueella.

Vuosittaisen käyttökauden pidentäminen keväästä tai ympärivuotiseksi parantaisi kaupunkipyöräpalvelun nykyisten käyttäjien palvelutasoa. Perustuen liikennelaskentoihin muun pyöräilyn määrästä ja vertailukaupunkien tietoihin talvisin järjestelmän käyttömäärät olisivat alempia. Käyttöä tulisi kuitenkin olemaan talvellakin säiden salliessa. Erityisesti syksyllä ja keväällä aktiivinen käyttökausi pidentyisi nykyisestä. Kauden pidentämisessä ja ympärivuotisuudessa on kuitenkin teknisiä haasteita. Pyörien teknologiaa ei ole aiemmin käytetty vastaavissa olosuhteissa ja pyöräasemien aurinkokennojen tueksi tarvittaisiin verkkovirta pyöräasemille. Asemien sähköistäminen olisi huomattava investointi, jonka HKL joutuisi tekemään operointikustannuksen lisäksi. Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapito tuottaa omat haasteensa tiiviissä kaupunkirakenteessa, mutta isolle osalle asemia löytyisi kuitenkin alustavien tietojen mukaan tilaa talvellakin. Talvisin verkoston olisi tehokkainta olla laajuudeltaan rajatumpi.

Käyttökauden alkamisen aikaistaminen kuukaudella maaliskuulle keväisin olisi teknisesti yksinkertaisempaa, sillä sähköistämistä ei vaadittaisi. Asemien asentaminen ei kuitenkaan useimpina talvina olisi mahdollista edeltävän kuukauden aikana helmikuussa, joten asemat täytyisi myös tässä vaihtoehdossa pitää kaduilla talven yli ja lisäisi kunnossapidon yhteensovittamisen epävarmuustekijöitä. Talvikunnossapidon haasteet voisivat kasvattaa järjestelmän kokonaiskustannuksia merkittävästi varsinaisen operointikustannuksen lisäksi.

Näiden pohjatietojen perusteella vaihtoehto A on esitetyistä toteutuskelpoisin ja tehokkain tapa kehittää kaupunkipyöräpalvelua tässä tilanteessa. Verkoston alueellisessa laajennuksessa on pienimmät riskit ja vaikutus käyttömääriin todennäköisesti suurin. Usea taho on toivonut laajennusta. Ympärivuotisuus on edelleen tarpeellinen kehityskohde, ja sen on syytä olla lähtökohtana seuraavan sopimuskauden kilpailutusta valmisteltaessa.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 04.06.2020 § 99

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus: Sameli Sivonen

02.04.2020 Ehdotuksen mukaan

21.11.2018 Ehdotuksen mukaan

14.06.2018 Ehdotuksen mukaan

31.05.2018 Ehdotuksen mukaan

05.04.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 31.01.2020 § 21

Päätös

Toimitusjohtaja päätti maksaa kaupunkipyöräpalvelun toimittajalle
CityBike Finland Oy:lle sopimuksen mukaisen peruspalvelutason ylittämisestä laatubonuksen (netto) yhteensä 348.634 euroa (alv 0 %) vuodelta 2019 päätöksen liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

HKL:n ja Citybike Finland Oy:n välisessä kaupunkipyöräpalvelun toimittamista koskevassa sopimuksessa 16.12.2015 on määritelty palvelutasolle ja toimittajan suoriutumiselle kriteerit ja niiden mukaan määräytyvät bonukset ja sanktiot. Kaudelta 2016 bonusta maksettiin 30.000 euroa ja 2017 40.000 euroa, kun käytössä oli sopimuksen mukaan vain kaksi keskeisintä kriteeriä. Kolmannesta kaudesta alkaen oli käytössä laajempi bonus- ja sanktiojärjestelmä ja 2018 bonusta määräytyi maksettavaksi 153.918 euroa.

HKL ja Citybike Finland Oy ovat tehneet alkuperäisen hankintasopimuksen muuttamisesta lisäsopimuksen L1 4.7.2018.

HKL:n johtokunnan päätös § 160, 21.11.2018:

Kaupunkipyöräkauden yhteenveto ja asiakaskyselyn tulokset

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation. Lisäksi liikennelaitoksen johtokunta päätti valtuuttaa liikennelaitoksen toimitusjohtajan päättämään Kaupunkipyörä Suomi Oy:lle maksettavista bonuksista sekä kaudelta 2018, että myös tulevilta kausilta.

Lisäsopimuksessa L2 on palvelutason kriteereiksi määritelty liitteestä 1 ilmenevät yhdeksän bonus- ja sanktio kriteeriä kaudesta 2019 alkaen. Lisäsopimuksen L2 mukainen bonusten enimmäismäärä on 396.667 euroa.

Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen@hel.fi

Kaupunginhallitus 11.06.2018 § 428

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkipyöräpalvelun laajentamista koskevan hankesuunnitelman liikenneliikelaitoksen johtokunnan 31.5.2018 tekemän tarkistetun esityksen mukaisesti siten, että

- kaupunkipyöräverkostoa laajennetaan hankesuunnitelmassa esitetyn vaihtoehdon B mukaisesti

- kaupungin vuosittainen rahoitus esitetylle kaupunkipyöräjärjestelmän laajennukselle on enintään 1 milj. euroa eli yhteensä 7,5 milj. euroa koko sopimuskaudella 2018-2025.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kaupunkipyöräpalvelun laajennusselvitys 2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.