Hankesuunnitelma, Kaupunkipyöräpalvelun laajentaminen vuosille 2019 - 2025

HEL 2018-002575
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 55 §

Kaupunkipyöräjärjestelmän lisähankintamahdollisuudet

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin ja Espoon alueilla toimiva nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä on osoittautunut erittäin suosituksi ja lukuisia aloitteita ja ideoita on vastaanotettu palvelun edelleen laajentamiseksi ja kehittämiseksi.

Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamisesta Vuosaareen on tehty valtuustoaloite.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) suhtautuu myönteisesti kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen ja siksi HKL on teettänyt ulkopuolisella juridisella asiantuntijalla alkuvuoden 2020 aikana selvityksen kaupunkipyöräjärjestelmän lisähankintamahdollisuuksista. Kaupunkipyöräpalvelun alkuperäisen hankinnan laajuus on jo kokonaisuudessaan käytössä, joten laajentaminen tai edelleen kehittäminen vaatisi joko sopimuksen muuttamista tai uutta hankintaa. Molempia vaihtoehtoja rajoittaa hankintalaki.

Selvitys keskittyi seuraavien asioiden toteuttamiskelpoisuuteen:

  • Asemaverkoston ja pyörämäärän laajentaminen
  • Käyttökauden ympärivuotisuus
  • Sähköpyörien lisääminen osaksi nykyistä palvelua

Asiasta tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 31.01.2020 § 21

Päätös

Toimitusjohtaja päätti maksaa kaupunkipyöräpalvelun toimittajalle
CityBike Finland Oy:lle sopimuksen mukaisen peruspalvelutason ylittämisestä laatubonuksen (netto) yhteensä 348.634 euroa (alv 0 %) vuodelta 2019 päätöksen liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

HKL:n ja Citybike Finland Oy:n välisessä kaupunkipyöräpalvelun toimittamista koskevassa sopimuksessa 16.12.2015 on määritelty palvelutasolle ja toimittajan suoriutumiselle kriteerit ja niiden mukaan määräytyvät bonukset ja sanktiot. Kaudelta 2016 bonusta maksettiin 30.000 euroa ja 2017 40.000 euroa, kun käytössä oli sopimuksen mukaan vain kaksi keskeisintä kriteeriä. Kolmannesta kaudesta alkaen oli käytössä laajempi bonus- ja sanktiojärjestelmä ja 2018 bonusta määräytyi maksettavaksi 153.918 euroa.

HKL ja Citybike Finland Oy ovat tehneet alkuperäisen hankintasopimuksen muuttamisesta lisäsopimuksen L1 4.7.2018.

HKL:n johtokunnan päätös § 160, 21.11.2018:

Kaupunkipyöräkauden yhteenveto ja asiakaskyselyn tulokset

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation. Lisäksi liikennelaitoksen johtokunta päätti valtuuttaa liikennelaitoksen toimitusjohtajan päättämään Kaupunkipyörä Suomi Oy:lle maksettavista bonuksista sekä kaudelta 2018, että myös tulevilta kausilta.

Lisäsopimuksessa L2 on palvelutason kriteereiksi määritelty liitteestä 1 ilmenevät yhdeksän bonus- ja sanktio kriteeriä kaudesta 2019 alkaen. Lisäsopimuksen L2 mukainen bonusten enimmäismäärä on 396.667 euroa.

Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2018 § 160

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation. Lisäksi liikennelaitoksen johtokunta päätti valtuuttaa liikennelaitoksen toimitusjohtajan päättämään Kaupunkipyörä Suomi Oy:lle maksettavista bonuksista sekä kaudelta 2018, että myös tulevilta kausilta.

14.06.2018 Ehdotuksen mukaan

31.05.2018 Ehdotuksen mukaan

05.04.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen@hel.fi

Kaupunginhallitus 11.06.2018 § 428

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkipyöräpalvelun laajentamista koskevan hankesuunnitelman liikenneliikelaitoksen johtokunnan 31.5.2018 tekemän tarkistetun esityksen mukaisesti siten, että

- kaupunkipyöräverkostoa laajennetaan hankesuunnitelmassa esitetyn vaihtoehdon B mukaisesti

- kaupungin vuosittainen rahoitus esitetylle kaupunkipyöräjärjestelmän laajennukselle on enintään 1 milj. euroa eli yhteensä 7,5 milj. euroa koko sopimuskaudella 2018-2025.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi