Sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran täyttäminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002622
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 204 §

Sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran täyttäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkaan valtiotieteiden lisensiaatti Maarit Sulavuoren 1.6.2018 alkaen 8175,04 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virka

Kaupunginhallitus on 13.11.2017 § 1049 merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virasta ja kehottanut edelleen 20.11.2017 § 1075 sosiaali- ja terveystoimialaa käynnistämään perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran julkisen hakumenettelyn hallintosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin. Viran kokonaispalkka on 8175,04 euroa kuukaudessa.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ottamisesta. Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja on esittänyt, että sosiaali-ja terveyslautakunta antaa asiasta lausuntonsa ennen päätöksentekoa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virka oli julkisesti haettavana 5.–22.1.2018. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä Helsingin Sanomissa 6.1.2018, sekä LinkedIn-palvelussa.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuutta johtaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja suorittaa sosiaali- ja terveystoimialan johtajan määräämät tehtävät.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että virkaan haetaan valmentavaa ja ketterää johtajaa ja tiimipelaajaa, jolla on kyky innostua ja innostaa, rohkeutta uudistua ja uudistaa, ja johon voi luottaa ja joka antaa tilaa ja luottaa muihin. Viran hoitaminen edellyttää kokemusta vaativista johtamistehtävistä, riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua tarvittaessa myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Erityisesti sosiaalipalvelujen osaaminen katsottiin eduksi.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 18 henkilöä. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto oli kaikilla hakijoilla. Kokemusta vaativista johtamistehtävistä oli yhdeksällä hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Hakijoita haastattelivat 24.-25.1.2018 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, hallintojohtaja Tiina Mäki, työvoimasuunnittelija Tiina Luoma sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat Sanna Vesikansa, Seija Muurinen ja Karita Toijonen. Henkilöarviointiin kutsuttiin haastatelluista kaksi. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy.

Hakija **********

Hakija **********

Hakija **********

Hakija Maarit Sulavuori **********

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut kaupunginhallitukselle lausuntonsa viran täyttämisestä 13.3.2018 § 61. Lausunnon tarkoituksena oli arvioida perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkaa hakeneiden kokemusta ja osaamista kaupungin yleishallinnolliselle johtamis- ja esimiestyölle asetettujen vaatimusten sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen toiminnan menestyksekkään johtamisen näkökulmista.

Lausunto on kokonaisuudessaan päätöshistoriassa. Siinä on vertailtu kahta kärkiehdokasta heidän hakemuksistaan ilmenevän työ- ja johtamiskokemuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemuksen sekä haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella. Lautakunta katsoo lausunnossaan, että valtiotieteiden lisensiaatti Maarit Sulavuori täyttää parhaiten perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran menestykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon sekä lautakunnan lausuntoon perustuen on katsottava, että Maarit Sulavuorella on parhaat edellytykset edellä kuvattujen perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Maarit Sulavuoren valintaa puoltaa hänen vahva kokemuksensa vaativista sosiaalialan johtamistehtävistä, näytöt uudistusten toteuttamisesta sekä todennettu johdonmukaisuus ja tavoitteellisuus toimintatavoissa. Maarit Sulavuori tuntee perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden palvelut, tuntee alaa ohjaavan lainsäädännön, ja tunnistaa keskeiset toimintaympäristön muutokset. Hänen johtamistyylinsä on valmentava ja yhdessä tekemistä korostava.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Oheismateriaaliin liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat lisätiedonantajat.

Jos virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2018 § 61

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran täyttämisestä:

"Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkaa haki 18 henkilöä. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto oli kaikilla hakijoilla. Kokemusta vaativista johtamistehtävistä oli 9 hakijalla. Hakuilmoitus ja yhteenveto hakijoista ovat asian liitteinä.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: ********** ja Maarit Sulavuori, joilla arvioitiin olevan riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua tarvittaessa myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun.

Hakijoita haastattelivat 24.−25.1.2018 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, hallintojohtaja Tiina Mäki, työvoimasuunnittelija Tiina Luoma sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat Sanna Vesikansa, Seija Muurinen ja Karita Toijonen.

Hakemusten ja haastattelujen jälkeen psykologinen henkilöarviointi tehtiin kahdelle hakijalle: ********** ja Maarit Sulavuori. Henkilöarvioinnit toteutti Psycon Oy.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tehtävänä on johtaa perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuutta sekä toimia esimiehenä palvelukokonaisuuteen kuuluville palvelujen päälliköille. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuus muodostuu neljästä palvelusta: lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö. Viran hoitaminen edellyttää suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, kokemusta vaativista johtamistehtävistä, riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua tarvittaessa myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Lisäksi sosiaalipalvelujen osaaminen katsottiin eduksi.

Molemmilla kärkihakijoilla on kokemusta vaativista johtamistehtävistä, riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo hakemuksesta ilmenevän työ- ja johtamiskokemuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemuksen, haastattelun ja henkilöarvioinnin sekä hakijan toiminnasta muutoin saadun kokemuksen perusteella, että valtiotieteen lisensiaatti Maarit Sulavuori täyttää parhaiten perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran menestykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset. **********

Maarit Sulavuoren valintaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tehtävään puoltavat vahva kokemus vaativista sosiaalialan johtamistehtävistä, näytöt uudistusten toteuttamisesta sekä johdonmukaisuus ja tavoitteellisuus toimintatavoissa. Maarit Sulavuori tuntee perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden palvelut, tuntee alaa ohjaavan lainsäädännön, ja tunnistaa keskeiset toimintaympäristön muutokset. Maarit Sulavuoren johtamistyyli on valmentava ja yhdessä tekemistä korostava."

Käsittely

Todettiin, että seuraava henkilö on esteellinen osallistumaan asiasta käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon:

vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori, esteellisyyden syy: asianosainen virkaa hakeneena (hallintolaki 28.1 § 1 kohta)

Vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori oli poistuneena kokoustilasta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta haastatteli asian käsittelyn yhteydessä Maarit Sulavuorta, jolloin seuraavat sosiaali- ja terveyslautakunnan vakiokokoonpanoon kuuluvat henkilöt poistuivat kokoustilasta: sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi, hallintojohtaja Tiina Mäki, viestintäpäällikkö Jaana Juutilainen-Saari ja lakimies Maija Haapala.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen@hel.fi

Tarja Näkki, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42870

tarja.nakki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 09 310 42215

juha.jolkkonen@hel.fi

Tarja Näkki, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 42870

tarja.nakki@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.