Ilmakuvaus Helsinki 2018, palvelutuottajan valinta TerraTec Oy, kokonaisarvo 64 490 euroa (alv 0 %)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002660
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Ilmakuvaus Helsinki 2018, palvelutuottajan valinta TerraTec Oy, kokonaisarvo 64 490 euroa (alv 0 %)

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti päätti tilata digitaalisen värillisen kartoitusilmakuvauksen sekä orientoitujen stereomallien ja digitaalisten ortokuvien tuottamisen koko Helsingin kaupungin alueelta mukaan lukien uloimmat saaret esitetyn karttakuvan alueelta tarjouspyynnön ehdot täyttävältä ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta TerraTec Oy:ltä.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 64 490 euroa.

Päätöksen perustelut

Ilmakuvaus Helsinki 2018 palvelutuottajan valinta on toteutettu avoimella menettelyllä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä palvelu. Hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi 2.3.2018.

Saapuneet tarjoukset ja niiden käsittely

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 30.3.2018. Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

  Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

  Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset.

  Kaikki tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja täyttävät asetetut vaatimukset.

  Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajan tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä tarjoukselle ja sen sisällölle vähimmäisvaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset.

  Tarjousten vertailu

  Vertailuperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa ilmakuvauksen kokonaishinnan maksimipisteet on 80 ja laadun 20.

  Tarjousvertailun perusteella TerraTec Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

  Päätös tullut nähtäväksi 10.04.2018

  MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

  Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

  OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
  Oikaisuvaatimusaika

  Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

  Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

  Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

  Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

  Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Oikaisuvaatimusviranomainen

  Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
  kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

  Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

  Sähköpostiosoite:
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Faksinumero:
  (09) 655 783
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  (09) 310 13700 (Yleishallinto)

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

  Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

  Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

  Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
  Valitusaika

  Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

  Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

  Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

  Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Valitusviranomainen

  Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

  Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

  Postiosoite:
  Radanrakentajantie 5
   
  00520 HELSINKI
  Sähköpostiosoite:
  Faksinumero:
  029 56 43314
  Käyntiosoite:
  Radanrakentajantie 5
  Puhelinnumero:
  029 56 43300
  Valituksen muoto ja sisältö

  Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

  Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

  Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

  Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
  Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

  Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

  Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

  Sähköpostiosoite:
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Faksinumero:
  (09) 655 783
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  (09) 310 13700 (Yleishallinto)

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Odotusaika

  EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

  Oikeudenkäyntimaksu

  Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Sulje

  Lisätietojen antaja

  Oili Khadraoui, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 38430

  oili.khadraoui@hel.fi

  Kari Ingberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 64895

  kari.ingberg@hel.fi

  Päättäjä

  Heikki Laaksonen
  kaupungingeodeetti

  Liitteet (pdf)

  2. Tarjouspyyntö
  3. Palvelukuvaus, Ilmakuvaus Helsinki 2018
  4. Tarjousvertailu

  Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.