Helsingin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002723
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 388 §

V 20.6.2018, Helsingin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

- hyväksyä kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen, siten että tilikauden tulos ennen varaus ja rahastokirjauksia on 483 093 012,70 euroa, sekä

- hyväksyä tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 974 979,22 euroa siirretään liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti liikenneliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Palvelukeskusliikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 7 252 684,81 euroa siirretään palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti palvelukeskusliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen ylijäämä, 30 634,62 euroa siirretään taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti taloushallintopalveluliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Rakentamispalveluliikelaitoksen ylijäämä, 21 436 231,33 siirretään rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti rakentamispalveluliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Työterveysliikelaitoksen ylijäämä, 598 280,35 euroa siirretään työterveysliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti työterveysliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston alijäämä, -3 245 250,24 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 2 493,23 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 1 666 224,54 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä, -1 868 204,72 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

- hyväksyä muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

Kamppi–Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 604 685,85 euroa.

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotannon tilikauden tuloksesta 8 905 000,00 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä 3 822 328,80 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.

Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, 448 945 048,83 euroa, kirjataan kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että innovaatiorahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 10 miljoonaa euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus on 19.3.2018 §159 käsitellyt ja allekirjoittanut Helsingin kaupungin tilinpäätöksen.

Kaupunginhallituksen päätöksessä, kohdassa rahastojen yli- ja alijäämien käsittely, oli asuntotuotantorahaston alijäämä merkitty virheellisesti ylijäämäksi 3 245 250,24 euroa , tässä päätösehdotuksessa se on korjattu alijäämäksi -3 245 250,24 euroa.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.3.2018 käsiteltyyn tilinpäätöskirjaan vuodelta 2017 on tehty seuraava korjaus kaupunginhallituksen 19.3.2018 päätöstä vastaavasti: Kohdassa 1.7. Tilikauden tuloksen käsittely -otsikon alla on tarkistettu euromäärä: Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotannon tilikauden tuloksesta 8.905.000 euroa.

Edellä mainitut virheet on todettu kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen ja korjaukset on sovittu tilintarkastajien kanssa tehtävän ennen tilinpäätöksen käsittelyä kaupunginvaltuustossa.

Vuosi 2017 oli Helsingin kaupungin taloudessa talousarviossa odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota parempana, ja verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Myös korkomenot toteutuivat talousarviota pienempinä. Siten vuosikate toteutui noin 360 miljoonaa euroa talousarviota parempana ja hieman edellisvuoden tasoa paremmin.

Kaupungin tulorahoitus riitti talousarviossa ennakoitua paremman verotulokehityksen ansiosta kattamaan investoinnit. Vuonna 2017 toiminnan ja investointien rahavirta muodostui noin 245 miljoonaa euroa positiiviseksi. Helsingin investointitaso verrattuna poistoihin on merkittävästi suurempi muita suuria kaupunkeja vertailtaessa.

Kaupungin tilikauden tulos oli 483,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 tulos oli 470,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 tulos mahdollistui, kun toimintakate toteutui talousarviota parempana ja verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Myös korkomenot olivat talousarviota pienemmät. Kaupungin kokonaismenot alittivat talousarvion johtuen pääasiassa Länsimetron liikennöinnin aloittamisen viivästymisen vaikutuksesta HKL:n menoihin ja HSL:n maksuosuuteen.

Kaupungin menot toteutuivat edellistä vuotta pienempänä johtuen perustoimeentulotuen maksatuksen siirtymisestä KELA:lle. Vertailukelpoisesti tarkastellen menokasvu jäi matalaksi, vain noin 0,6 prosenttiin.

Verotulot toteutuivat 247 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina ja vuoteen 2016 verrattuna verotuloja kertyi 5,5 prosenttia enemmän.

Vuosikate 838 miljoonaa euroa toteutui 359 miljoonaa euroa talousarviota korkeampana ja on poistotasoon suhteutettuna 236 %. Vuosikatteeseen sisältyy aiemmin satunnaisiin eriin kirjattu maan ja rakennusten myyntien voitto.

Tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

Kaupungin investointien toteuma vuonna 2017 oli liikelaitosten investoinnit (lähinnä HKL:n joukkoliikenneinvestointeja) huomioiden 621miljoonaa euroa. Ilman Variotram-raitiovaunuihin kohdistuneen 32,5 miljoonan euron hinnanalennuksen huomiointia kaupungin investointien taso vuonna 2017 on 653,9 miljoonaa euroa eli lähes edellisen vuoden tasolla.

Päättyneellä strategiakaudella on tasapainoisen talouden tavoitteen mukaisesti tavoitteena ollut rahoittaa edellisvuosia merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Maanmyyntitavoite oli 100 miljoonaa euroa. Maanmyyntituloja kertyi 143 miljoonaa euroa, joista kirjautui vuonna 2017 käyttöönotetun kirjanpitokäytännön mukaan investointiosaan tasearvon mukaiset 8 miljoonaa euroa. Loppuosa eli 135 miljoonaa euroa kirjautui käyttötalouteen. Rakennusten ja osakkeiden myyntitavoite oli 35 miljoonaa euroa. Myyntitulot olivat yhteensä 46 miljoonaa euroa, josta vastaavan kirjanpitokäytännön mukaan kirjattiin myyntituloja 22 miljoonaa euroa investointiosaan ja loppuosa eli 24 miljoonaa euroa käyttötalouteen. Merkittävä maan ja rakennusten myyntikohde oli Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevat kiinteistöt.

Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui 245,1 miljoonaa euroa positiivisena.

Uusia pitkäaikaisia lainoja ei nostettu. Kaupungin lainakanta aleni 1 206 miljoonaan euroon (sisältäen HKL:n rahalaitoslai­nat); pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin yhteensä 165 miljoonaa euroa. Lainakannan lyhennykset rahoitettiin ylijäämäisestä toiminnan ja investointien rahavirrasta.

Kaupungin rahavarojen muutos oli 196,7 miljoonaa euroa positiivinen. Emokau­pungin kassavarojen määrä kasvoi vuonna 2017 yhteensä 184 miljoonaa euroa.

Kassaylijäämä muodostui seuraavasti:

Kaupungin taseen loppusumma vuonna 2017 kasvoi 248 miljoonaa euroa. Positiivisen verotulokehityksen aiheuttama tilikauden ylijäämä 481 miljoonaa euroa mahdollisti pitkäaikaisen vieraan pääoman alenemisen (lainat rahoituslaitoksilta). Poistoja merkittävästi korkeamman investointitason seurauksena aineellisten hyödykkeiden erä on kasvanut.

Kaupungin rahat ja pankkisaamiset kasvoivat kuluvalla tilikaudella 197 miljoonaa euroa. Kassavarojen muutos johtui osittain aiempina vuosina toteutuneiden maakauppojen tilityksistä ja osittain positiivisesta verotulokehityksestä.

Taseen tunnusluvut, jotka ilmaisevat vakavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaantuneisuutta, ovat kehittyneet seuraavasti:

Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2017 vuosikate parani vuodesta 2016 noin 88 miljoonalla eurolla ollen 1 393 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin vuosikate kasvoi 31 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Näin ollen tytäryhteisöjen vaikutus kaupunkikonsernin vuosikatteeseen oli yli 50 miljoonaa euroa edellistä vuotta parempi. Ennen kaikkea Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n toiminta oli edellistä vuotta kannattavampaa.

Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 648 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta 50 miljoonaa euroa. Ylijäämän kasvu oli seurausta Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n toiminnan vaikutuksesta.

Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

Kaupunkikonsernin vuoden 2017 toiminnan ja investointien rahavirta oli 171 miljoonaa euroa positiivinen eli selvästi edellisen vuoden tasoa (-37 miljoonaa euroa) parempi. Kaupungin vaikutus kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaan oli 245 miljoonaa euroa, mutta myös tytäryhteisöjen yhteenlaskettu vaikutus toiminnan ja investointien rahavirtaan oli edellisvuotta parempi. Tytäryhteisöjen yhteenlaskettu investointitaso oli 76 miljoonaa euroa edellisvuotta matalampi.

Kaupunkikonsernin lainakanta oli 4 985 miljoonaa euroa (7 732 e/as.) ja tästä kaupungin lainakanta 1 206 miljoonaa euroa (1 871 e/as.). Helsingin kaupungin lainakanta pieneni ja tytäryhteisöjen lainakanta kasvoi. Tytäryhteisöjen lainakannan kasvu kohdentui lähinnä kaupungin vuokra-asuntoja ja muuta asunto-omaisuutta hallinnoiviin yhtiöihin sekä kaupunginteatterin peruskorjaukseen.

Konsernin lainasaamiset olivat 480 miljoonaa euroa (745 e/as.) pysyen edellisen vuoden tasolla. Kaupungin lainasaamiset sekä rahoituslaskelmassa näkyvä antolainasaamisten vähennys eliminoituvat konsernirahoituslaskelmassa, sillä pääosa kaupungin antolainoista on lainoja omille tytäryhteisöille.

Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden rahoituslaskelma muodostui seuraavasti:

Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyen Khs toteaa, että kuntalain mukaan kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelystä.

Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa tilinpäätöksissä.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Innovaatiorahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 10 miljoonaa euroa. Innovaatiorahasto mahdollistaa kaupungin kilpailukyvyn kehittämistä yhdessä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa ja kohdistuu rahastonsääntöjen mukaisesti kaupungin osaamis- ja elinkeinoperustaa luovien hankkeiden rahoittamiseen. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 25.9.2017, §3 päättänyt innovaatiorahaston käytön periaatteista, joiden mukaan ensisijaisesti priorisoidaan hankkeita, jotka edistävät Helsingin yritysekosysteemien kehittymistä tai kokeilualustojen luomista ja joiden kautta rahoituksella edistetään innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä laajasti. Myös hankkeiden tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä huomioidaan.

Innovaatiorahaston vapaa pääoma on maaliskuussa 2018 noin 5,4 miljoonaa euroa. Rahaston toteutunut käyttö on vaihdellut, ollen viime vuosina joina hankehakuja on järjestetty 3−3,5 miljoonaa euroa. Uusien hankkeiden rahoittaminen ja käynnissä olevien jatkorahoittamisen turvaaminen tulevina vuosina edellyttää innovaatiorahaston kartuttamista.

Sulje

Kaupunginhallitus 19.03.2018 § 159

Päätös

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle kaupungin tilinpäätöksen osoittaman tilikauden tuloksen 483 093 012,70 euroa ennen varaus- ja rahastokirjauksia käsittelystä seuraavaa:

Liikenneliikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 974 979,22 euroa siirretään liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti liikenneliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Palvelukeskusliikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 7 252 684,81 euroa siirretään palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti palvelukeskusliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen ylijäämä, 30 634,62 euroa siirretään taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti taloushallintopalveluliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Rakentamispalveluliikelaitoksen ylijäämä, 21 436 231,33 siirretään rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti rakentamispalveluliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Työterveysliikelaitoksen ylijäämä, 598 280,35 euroa siirretään työterveysliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti työterveysliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston ylijäämä, 3 245 250,24 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 2 493,23 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 1 666 224,54 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä, -1 868 204,72 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

Kaupunginhallitus esittää lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos
käsitellään seuraavasti:

Kamppi–Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 604 685,85 euroa.

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotannon tilikauden tuloksesta 8 905 000,00 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä 3 822 328,80 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.

Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin 448 945 048,83 euroa.

Edelleen kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että innovaatiorahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 10 miljoonaa euroa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Mari Paananen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie@hel.fi

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen@hel.fi

Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm@hel.fi

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Mari Paananen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 73043

mari.rajantie@hel.fi