Kiinteistö Oy Kaapelitalon vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002930
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 34 §

Kiinteistö Oy Kaapelitalon vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Kaapelitalon vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

A

hallituksen jäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi seuraavasti:
- Anna Baijars, puheenjohtaja
- Martina Linder
- Teemu Mäki
- Lasse Männistö (Kok.)
- Stuba Nikula
- Raija Ojala
- Tuula Paalimäki (Vihr.)
- Miia Pasuri,

B

hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti,

C

tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle päätetään suorittaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

D

yhtiöjärjestys muutetaan soveltuvin osin vastaamaan kaupungin malliyhtiöjärjestystä.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Varsinainen yhtiökokous 2018

Kaupunkikonsernin uudet malliyhtiöjärjestykset hyväksyttiin kaupunginhallituksen konsernijaostossa 5.3.2018, § 22. Tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksiin tehdään kevään 2018 yhtiökokouksissa soveltuvin osin muutokset, jotka perustuvat konsernijaoston hyväksymiin malleihin. Kaupunginkanslian oikeuspalvelut valmistelee tarvittavia muutoksia yhteistyössä yhteisöjen kanssa niin, että niistä voidaan päättää kevään 2018 yhtiökokouksissa hallitusten esitysten pohjalta tai tarvittaessa yhtiökokousedustajan toimesta ilman hallituksen esitystä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet 12.3.2018. Uusia palkkioperusteita noudatetaan kunkin tytäryhteisön seuraavasta varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien.

Siltä osin kuin yhtiökokousedustajille ei ole annettu erityisiä toimiohjeita, yhtiökokousedustajat hyväksyvät kokouksissa käsiteltävät asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti, mikäli kyseinen kanta on lain säännösten mukainen. Menettelytapa perustuu kaupungin voimassa oleviin johtamisen ja hallinnon keskeisiin periaatteisiin eli ns. hyvän hallintotavan ohjeistukseen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi