Vahinkoasia, autovaurio 8.3.2018 Porintiellä Munkkiniemessä

HEL 2018-003063
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 141 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 25.5.2018 (79 §) (Munkkivuori)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 25.5.2018 (79 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 25.5.2018 päätöksellään (79 §) hylännyt 8.3.2018 Munkkivuoressa Porintiellä tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Munkkivuoressa Porintiellä 8.3.2018 kello 9.06 tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyen. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin suorittamista katujen kunnossapitotoimenpiteistä. Hakija vaatii kaupungilta 300 euron korvauksia menetetystä bonuksesta. Lisäksi hakija pyytää että ajoneuvon siirtomaksusta luovutaan, mistä hakijalla on valitusprosessi vireillä.

Hakijan ajoneuvolle on 8.3.2018 tehty lähisiirto kadun puhdistuksen yhteydessä, jolloin ajoneuvo on siirretty osoitteesta Porintie 9 osoitteeseen Porintie 1. Hakijan mukaan ajoneuvo on ollut ehjä ennen siirtoa. Hakijalla on käytettävissään henkilötodistaja, joka voi tarvittaessa todistaa ajoneuvon olleen ehjä 3.3.2018. Hakija on huomannut 8.3.2018 noin kello 15.45, että ajoneuvon vasemmassa etukulmassa sijaitseva reunaetumaski on vaurioitunut. Hakijan mukaan vaurio on tullut ajoneuvon siirron yhteydessä. Hakijalla on käytettävissään henkilötodistaja, joka voi tarvittaessa todistaa siitä, että hakija on kertonut kyseiselle henkilölle havaitsemistaan vaurioista heti niiden havaitsemisen jälkeen 8.3.2018.

Hakijan mukaan siirtokehotusmerkkejä ei ole sijoitettu Porintiellä talvella näkyviin, toisin kuin keväällä. Hakijalla ei siten ole ollut mahdollisuutta nähdä siirtokehotusmerkkiä, kun hakija on siirtänyt ajoneuvon Porintie 9:n kadun varteen 7.3.2018 noin kello 19.00. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä poiketen on ajoneuvon siirto tapahtunut vetävä taka-akseli alhaalla, koska ajoneuvo on nelivetoinen. Se, että ajoneuvo on nelivetoinen ja 1-vaihde on ollut päällä, ei ole ollut siirronvalvojan tiedossa. Näin tehty siirto voi rikkoa ajoneuvon voimansiirtojärjestelmän. Hakijan ajoneuvoa kohdannut vaurio on kohdistunut ajoneuvon vasemmanpuoleiseen reunaetumaskiin. Se, että vaurio on uusi, on nähtävissä siitä, että repeämässä ei ole likaa, jäätä tai lunta. Repeämä on tuoreen näköinen.

Saadut selvitykset

Ajoneuvojen siirtoyksiköstä saadun selvityksen mukaan on hakijan ajoneuvoa jouduttu siirtämään kadun kunnossapitotyötä haittaavana
8.3.2018 osoitteesta Porintie 2 osoitteeseen Porintie 1. Siirtopöytäkirjaan on merkitty, ettei ajoneuvo ole neliveto eikä siirrossa ole käytetty hinauslaitetta (dollya). Siirtoa ei ole myöskään keskeytetty. Siirtopöytäkirjassa on kaksi valokuvaa hakijan ajoneuvosta; molemmat otettu ennen siirtoa. Ajoneuvosta ei ole siirron jälkeisiä valokuvia.

Hakijan ilmoittama siirtoreitin lähtöosoite poikkeaa siirtoyksikön ilmoittamasta. Kunnossapitopiiri on antanut lisäselvityksen asiaan hakijan oikaisuvaatimuksen johdosta. Tässä on vahvistettu, että siirto on tapahtunut osoitteesta Porintie 2 osoitteeseen Porintie 1. Ajoneuvot kuvataan ennen siirtoa. Mikäli siirrossa ei tapahdu mitään poikkeavaa, ei kuvia oteta siirron jälkeen. Mikään ei hakijan tapauksessa ole viitannut siihen, että hakijan ajoneuvo olisi neliveto. Kun kyseessä on neliveto, tulee ajoneuvon siirron yhteydessä käyttää dollya. Hakijan ajoneuvo on kuitenkin tullut perässä ilman ongelmaa, joten sekään ei ole viitannut nelivetoon. Nelivetoisen ajoneuvon siirron onnistumiseen vaikuttaa se, jos 1-vaihde on päällä.

Pöytäkirja informaatiotaulun asettamisesta osoittaa, että siirtokehotuskyltit 8.3.2018 tehtävään kunnossapitotyöhön liittyen on pystytetty Porintielle 5.3.2018 kello 13.50. Trafi:lta hankitut ajoneuvotiedot vahvistavat, että hakijan liikennekäytössä oleva ajoneuvo on neliveto.

Perustelut

Kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapitoon luetaan myös kadun puhtaanapito.

Jos pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu haittaa tiealueella tapahtuvalle kunnossa- tai puhtaanapidolle, voi tienpitoviranomainen voi toimittaa ajoneuvon lähisiirron. Ennakkoon tiedossa olevasta tiealueella tehtävästä työstä on ilmoitettava asianmukaisin alueelle sijoitetuin merkein tai ilmoituksin vähintään kahta vuorokautta ennen suunniteltua siirtoa. Poikkeuksellisissa tilanteissa tai viranomaisen harkinnan perusteella siirtoon voidaan ryhtyä tiealueella tehtävästä työstä ennakkoon ilmoittamatta.

Ajoneuvon kuljettaja on aina velvollinen tarkistamaan pysäköinnistä määräävät liikennemerkit sekä informaatiokyltit pysäköidessään. Siirtokehotuskyltti on voimassa asettamispaikasta aina seuraavaan risteykseen tai seuraavaan siirtokehotuksesta kertovaan informaatiotauluun saakka. Lähisiirto on maksuton, jos ajoneuvo on ollut pysäköitynä ennen siirtokehotustaulujen pystyttämistä tai tauluja ei ole käytetty.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu
perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitäjän
on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä
laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Ajoneuvovaurion korvaamisen edellytyksenä on lisäksi, että vaurion voidaan todeta olevan syy-yhteydessä kunnossapitäjän tekoon tai menettelyyn.

Käsillä olevassa tapauksessa on siirronvalvoja ottanut valokuvat hakijan ajoneuvosta ennen ajoneuvon siirtoa. Valokuvilla on tallennettu ajoneuvossa jo olevat vauriot. Ajoneuvoa ei kaupungin ohjeiden mukaisesti valokuvata uudelleen enää siirron jälkeen, jos vaurioita ei ole siirron yhteydessä syntynyt. Hakijan ajoneuvosta ei ole otettu valokuvia siirron jälkeen. Hakijan ajoneuvoa koskevaan siirtopöytäkirjaan on merkitty, ettei ajoneuvo ole vaurioitunut siirron aikana. Ajoneuvon siirto on tapahtunut ilman häiriöitä eikä siirrossa ole tapahtunut mitään normaalista poikkeavaa. Siirto ei ole keskeytynyt. Mikään ei siten viittaa siihen, että hakijan ajoneuvo olisi vaurioitunut siirron yhteydessä. Ajoneuvon reunaetumaskivauriot ovat myös sellaisia, joita siirto ei normaalisti edeten tyypillisesti aiheuta. Hakijan ajoneuvo on nostettu eteenpäin nostoaisaan. Nostoaisa on koko auton levyinen ja nosto tapahtuu noin 8-9 senttiä maanpinnasta. Nostoaisa on sen mallinen, että kyseisen vaurion synty on hyvin epätodennäköistä, miltei mahdotonta. Edellä mainitun nojalla on katsottava, ettei hakijan ajoneuvolle aiheutunut reunaetumaskivaurio ole aiheutunut ajoneuvon siirron yhteydessä.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai näyttöä, joiden perusteella voitaisiin todeta, että hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut Helsingin kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä. Kaupunki ei näin ollen ole vahingonkorvausvastuussa hakijan ajoneuvossa ilmenneestä reunaetumaskivauriosta.

Ajoneuvon siirtokustannusten korvaamista koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta, tässä tapauksessa siirtopäälliköltä. Lautakunnan toimivaltaan ei kuulu ratkaista oikaisuvaatimuksia ajoneuvojen siirtokustannuksista.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
(31.8.1978/669) 1–4 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (5.12.2008/828) 6 §

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa hakijan ajoneuvossa ilmenneestä vauriosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain
138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 25.05.2018. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 7.6.2018 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan
kokouksessa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 25.05.2018 § 79

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 09 310 22093

kymp.korvausasiat@hel.fi