Vahingonkorvaus, autovaurio, Alankotie, 12.2.2018

HEL 2018-003081
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 186 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 25.5.2018 (77 §) (Puistola)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 25.5.2018 (77 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on päätöksellään 25.5.2018 (77 §) hylännyt Puistolassa 12.2.2018 kello 17.20 tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyvän vahingonkorvaus-vaatimuksen. Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan 450 euroa ajoneuvon korjauskuluista.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Alankotiellä tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyen. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin kunnossapitotoimien laiminlyönnistä. Vahingonkorvausvaatimuksessa on kerrottu vahingon tapahtuneen poutasäällä, kun taas oikaisuvaatimuksessa on viitattu pimeään vuorokaudenaikaan.

Oikaisuvaatimuksen mukaan Alankotie on ollut todella huonokuntoinen koko talvikauden. Hakija on tehnyt kadun kunnossapidon arvion ammattilaisen (autonkuljettajan) asemassa. Ajorataa ei ole hoidettu niin, että ajoneuvon kuljettaminen tieliikennelain mukaisesti ajoradan oikeassa reunassa olisi mahdollista. Hakija ei ole ajanut liian kovaa keskellä ajorataa olevaan jäälohkareeseen tai yhteen isoon havaittavaan kuoppaan. Alankotie on ollut koko lumikauden polanteinen ja kumpurainen, jolloin on käytännössä ollut mahdoton havaita, mikä kuoppa on terävämpi kuin toinen. Pimeään vuorokaudenaikaan ei ajoradassa olevien kuoppien tai reunojen terävyyttä ole mahdollista havaita, koska vastaan tulevien ajoneuvojen valoista aiheutuu heijastus. Ajoneuvon kuljettajan katseen tulee olla suunnattuna mahdollisimman kauas eteen, jotta vältytään vaaratilanteilta ja etenkin vahinkopaikalla, koska kyseessä on kaksisuuntainen ajorata, minkä varressa on useita tasa-arvoisia risteyksiä. Ajoneuvon kuljettaja ei voi keskittyä vain pelkän ajoradan kunnon tähystämiseen. Kumpulan mittausasema ei ole relevantti mittausasema. Vaikka vahinkopaikalta ei ole tullut muita vahinkoilmoituksia, on kadun kunnossapidosta varmasti huomautettu kaupunkia. Hakijalla voi nimetä kaksi todistajaa todistamaan, kuinka huonokuntoinen Alankotie on ollut. Katujen kunnossapito on hoidettava konkreettisin toimin, eikä pelkkä tarkastuskäynti ole riittävä.

Saadut selvitykset

Hakija on ajanut Alankotietä pitkin 12.2.2018 noin kello 17.20, kun ajoneuvon rengas on osunut terävään jääreunaan, minkä johdosta ajoneuvon iskunvaimennin ja kiinnike ovat vaurioituneet.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan on Alankotieltä poistettu polannetta 9.2.2018. Työnjohto on myös tarkastanut Alankotien 11.2.2018 kello 9.50 eikä ole havainnut laatuvaatimuksia ylittävää polanteen epätasaisuutta. Tämän jälkeen kelissä ei ole tapahtunut muutoksia ennen vaurion tapahtumista.

Kunnossapitopiiriltä on oikaisuvaatimuksen johdosta pyydetty lisäselvitystä kunnossapidossa noudatetuista käytännöistä. Lisäselvityksessä on kerrottu, että polanteenpoisto voi korvata aurauksen. Polanteenpoisto tehdään tiehöylällä tai alusterällä varustetulla kuorma-autolla, ja mukana on aina peräkone. Tämä peräkone avaa saman tien risteykset ja tonttiliittymät.

Oikaisuvaatimuksen johdosta on Staran vauriotarkastuksesta pyydetty lausuntoa siitä, onko hakijan kuvaama vahinkotapahtuma mahdollinen: voiko terävä jääreuna vahingoittaa ajoneuvon iskuvaimentimia ja kiinnikkeitä siten, että ajoneuvon renkaat säilyvät ehjinä. Asiassa 15.3.2019 saadun lausunnon perusteella on hakijan kuvaama vahinkotapahtuma hyvin epätodennäköinen. Terävä jääreuna rikkoisi ensisijassa renkaan ja vanteen ja vasta tämän jälkeen iskunvaimentimen. Ajoneuvon jousi ei kuormitu terävästä jääreunasta, sillä jousi menee kasaan ja vaimentaa iskun. Todennäköinen syy hakijan ajoneuvovauriolle on ajoneuvosta, eikä jääreunasta, johtuva.

Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan lentoaseman mittausasemalla tehtyjen mittausten mukaan on ilman keskimääräinen lämpötila pysytellyt pakkasen puolella lähes koko helmikuun alun 2018. Vahinkoa edeltävinä päivinä on pakkasasteita mitattu - 6.8 °C ja - 3 °C välillä. Vahinkopäivänä on pakkasasteita on ollut keskimäärin - 3 °C. Ilmatieteen laitokselta saatujen mittaustietojen perusteella on lumensyvyydeksi 9.2.2018 sekä 11.2.2018 mitattu 26 cm. Myös vahinkopäivän lumensyvyydeksi on mitattu 26 cm. Vahinkopäivänä on esiintynyt runsaammin sateita noin kello 12 alkaen. Lumensyvyydeksi on vahinkopäivänä kello 13 mitattu 28 cm ja kello 16-19 välillä 29 cm. Aurinko on 12.2.2018 noussut Helsingissä kello 8.07 sekä laskenut kello 17.02.

Perustelut

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta velvoittaa kaupungin pitämään kadun liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, jotka ovat talvella tarpeellisia kadun pysyttämiseksi edellä todetun mukaisessa kunnossa, kuten lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena ja liukkauden torjumisen sekä liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisen.

Kunnossapitolain esitöiden mukaan kunnalla on mahdollisuus asettaa vastuullaan olevat kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävät tärkeysjärjestykseen ja kaduittain kiireellisyysjärjestysjärjestykseen.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä ei ole tuotu esiin, että Alankotie on kiireellisyysjärjestyksessä se, mikä kunnossapidetään viimeisenä, I ja II luokan katujen jälkeen. Alankotie on katutyypiltään ajorata, mikä on kaupungin kunnossapitoluokituksessa luokiteltu tonttikaduksi ja vähäliikenteiseksi kevyen liikenteen väyläksi (III luokan ajoradaksi). Kaupungin soveltamien talvihoitonormien mukaan poistetaan III luokan ajoradoilta liikennettä haittaava lumi, sohjo ja jää niin, että riittävä kulkukelpoisuus säilyy. III luokan ajoradan aurauksen lähtökynnys on 7 cm lunta. III luokan ajoradan polanteen poistokynnyksen ja pinnan tasauksen lähtökynnys on 10 cm paksu polanne, 4 cm urasyvyys tai epätasaisuus. Toimenpideaika on 6 vuorokautta siitä, kun polanteen urasyvyys tai muu epätasaisuus ylittää väylän hoitoluokan mukaisen lähtökynnyksen. Kadun kunnossapito käsittää myös tarkastusluonteiset toimenpiteet.

Ilmatieteen laitokselta saatujen säähavaintotietojen perusteella on aurauskynnys edellisen kerran ennen vahinkoa ylittynyt 9.2.2018, jolloin kunnossapitopiiri on suorittanut polanteen poiston aurauksen sijaan. Tämä on ollut kaupungin soveltamien talvihoitonormien mukainen toimenpide. Polanteen poiston ja 11.2.2018 suoritetun tarkastuskäynnin jälkeen on lumensyvyys lisääntynyt 3 cm vahinkohetkeen (12.2.2018 kello 17.20) mennessä. Alankotiellä sovellettu 7 cm:n aurauskynnys ei siten ole ylittynyt ennen vahinkoa. Alankotien kunnossapidosta on huolehdittu asianmukaisesti huomioon ottaen kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokauden aika sekä moottoriajoneuvoliikenteen tarpeet.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä on todettu, ettei Alankotieltä ole tullut muita vahinkoilmoituksia. Kyseinen toteamus perustuu kaupungin rekisteristä saatuun tietoon. Rekisteristä on nähtävissä niin vahinkoilmoitusten johdosta tehdyt huomautukset kuin muut huomautukset. Rekisterissä ei ole merkintöjä huomautuksista Alankotien kunnossapidon tasosta hakijan vahinkoa edeltäneeltä ajalta, mikä on asian ratkaisun kannalta oleellinen tarkastelujakso. Kaupungilla ei ole ollut erityistä tarvetta ylimääräisille kunnossapitotoimenpiteille vahinkoa edeltäneenä ajanjaksona eikä kaupunki näin ollen ole laiminlyönyt Alankotien kunnossapitoa 12.2.2018.

Hakija on kertonut terävän jääreunan vaurioittaneen hakijan autoa.
Kunnossapidon lisäksi reunojen syntyyn vaikuttavat muun muassa sade, tuuli ja renkaat, jotka voivat hioa reunoja ajoradoille. Kunnossapidolla ei voida estää reunojen syntyä siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla. Staran vauriotarkastuksesta saadun lausunnon perusteella voidaan todeta, että on hyvin epätodennäköistä, että hakijan ajoneuvon vauriot iskunvaimentimessa ja kiinnikkeessä ovat syntyneet terävästä jääreunasta. Hakijan antamien tietojen perusteella jää myös epävarmuutta siitä, onko vahinko tapahtunut poutasäällä tai pimeään vuorokaudenaikaan.

Tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvonsa hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu
perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitäjän
on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä
laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn.

Tässä tapauksessa saatujen selvitysten nojalla ei ole syytä katsoa, että
Helsingin kaupunki olisi laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuutensa.
Vahinkopaikan kunnossapidon taso on ollut kunnossapitoluokituksen
mukainen vahingon tapahtuma-aikaan. Alankotien ajoneuvoliikennettä tyydyttävä kunto säilyy, kun ajoradalla säilyy riittävä kulkukelpoisuus. Ajoradan kunnon seurannassa tai hoidossa ei ole tapahtunut virhettä tai laiminlyöntiä, vaan vahinko on johtunut kunnossapitäjästä riippumattomasta syystä. Staran vauriotarkastuksesta saadun lausunnon perusteella voidaan katsoa, ettei terävä jääreuna ole voinut aiheuttaa hakijan kuvaamaa ajoneuvovauriota. Edellä mainitun perusteella on katsottava, ettei Helsingin kaupunki ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta eikä siten ole asiassa korvausvelvollinen. Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei tässä tapauksessa ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
(669/1978) 1–4 §

Tieliikennelaki (267/1981) 2 luvun 3 § ja 23 §

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta vahingonkorvauslain nojalla.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 25.5.2018. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 08.06.2018 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan
kokouksessa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 25.05.2018 § 77

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.04.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 09 310 22093

kymp.korvausasiat@hel.fi