Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kaupungin tilojen vuokraamisen kieltämiseksi rasistisille yhteisöille

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003216
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 532 §

V 26.9.2018, Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kaupungin tilojen vuokraamisen kieltämiseksi rasistisille yhteisöille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Abdirahim Mohamed ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan että Helsingin kaupunki seuraisi Tampereen kaupungin mallia ja kieltäisi tilojensa vuokraamisen rasististen ja ihmisarvoa loukkaavien yhdistysten taikka yhteisöjen käyttöön.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan 23.4.2018
antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Tampereen kaupunginvaltuusto on 19.2.2018 § 31 päättänyt lisätä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yleisohjeeseen kirjauksen, osaksi muita ehtoja, ettei tiloja vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen suunnittelua harjoittaville yhteisöille.

Kokoontumisvapaudesta säädetään Suomen perustuslaissa. Perustuslain 1 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Sananvapaudesta säädetään perustuslain 12 §:n 1 momentissa, jonka mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Sananvapauden ydinaluetta on valtiosääntöoikeudellisesti ajatellen yhteiskuntasävytteinen, poliittisesti päämäärähakuinen, kansanvallan toteutukseen tähtäävä viestintä. Sananvapaudesta sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta säädetään lisäksi Suomea sitovassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 ja 11 artikloissa.

Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua lakiin. Julkisyhteisönä Helsingin kaupunki turvaa perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa säädettyä kokoontumisvapautta ja sananvapautta sekä niiden käyttämistä. Vaikka kaupungin tilojen ja alueiden vuokraamisesta sovitaan vuokaralaisen kanssa yksityisoikeudellisin sopimuksin, tulee kaupungin julkisyhteisönä tässä yleiseen toimivaltaan kuuluvassa tehtävässä noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Perusteltua on, ettei kaupungin tiloja tai alueita vuokrata selkeästi rikolliseen toimintaan. Kynnys rajoittaa kaupungin tilojen taikka alueiden käyttöä ja puuttua siten välillisesti sananvapauteen ja ihmisten kokoontumisvapauteen on oltava korkealla. Yhteiskunnallinen keskustelu poliittisesta aiheesta eri näkökulmista on sallittava tasapuolisesti. Tampereen mallin mukaisen linjauksen soveltaminen käytännössä on ongelmallista. Viranhaltijan, jolle on delegoitu toimivalta vuokrata kaupungin tiloja tai alueita, pitäisi vuokrasopimukseen sitoutumisesta päättäessään tiedossaan olevien seikkojen perusteella osata arvioida onko kyse linjauksessa tarkoitetun kaltaisesta yhdistyksestä taikka tilaisuuden järjestäjästä.

Nykyinen lainsäädäntö pitää sisällään toimivan kokonaisuuden toimipiteistä puuttua lainvastaisen tilaisuuden järjestämiseen. Sujuva tiedonvaihto kaupungin ja poliisin välillä on monessa tilanteessa toimiva tapa puuttua ennakollisesti mahdolliseen lainvastaiseen toimintaan.

Kaupunki voi myös ennakolta määritellä vuokraehdoissa minkälaiseen käyttöön tila tai alue luovutetaan. Mikäli vuokralainen ei noudata sopimuksen ehtoja voi kaupunki tällaisessa tapauksessa ryhtyä toimenpiteisiin vuokrasopimuksen päättämiseksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi