Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloitteesta NYT-liikunnan jatkon turvaamisen puolesta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003218
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 151 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloitteesta NYT-liikunnan jatkon turvaamisen puolesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Vuosina 2013–2017 erillismäärärahalla toteutettu NYT-liikunta vakinaistettiin Helsingin kaupungin toiminnaksi vuoden 2018 alussa. NYT-liikunta tarjoaa 18–29-vuotiaille helposti saavutettavasti olevia liikuntapalveluita, joilla houkutellaan liikunnallisen elämäntavan piiriin etenkin terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. NYT-liikunnan ohella liikuntaan aktivointi palvelu tuottaa tavoitteiltaan ja toiminnaltaan osin samankaltaista palvelua, FunActionia, kohdentuen 13–17-vuotiaille nuorille. Sekä NYT-liikunta että FunAction ovat Helsingin kaupunkistrategian mukaisia palveluita tarjotessaan edullisia matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia nuorille. Vuoden 2018 alusta alkaen NYT-liikunta- ja FunAction-palveluita on tuotettu yhteisellä henkilöstöllä rinnakkain.

Helsingin liikuntapalvelut sai vuodeksi 2018 erillismäärärahan 100 000 euroa FunAction-toiminnan laajentamiseksi koko kaupungin alueelle. Tätä palvelua tarjottiin aikaisemmin vain osassa kaupunkia. Tämän vain kuluvaksi vuodeksi 2018 myönnetyn erillismäärärahan turvin NYT-liikunnan ja FunActionin toimintoja on kehitetty rinnakkain siten, että niitä on saatavilla liikuntapalveluiden kaikilla toiminta-alueilla (pohjoinen, itä ja länsi). Palveluita on kehitetty yhä asiakaslähtöisemmiksi eri alueilla asuvien nuorten erilaiset toiveet ja tarpeet huomioiden. Näillä muutoksilla on lisätty eri alueilla asuvien nuorten yhdenvertaisuutta palveluiden saatavuuden osalta.

NYT-liikunta- ja FunAction-palveluiden koordinoinnista vastaa nuorten liikunnansuunnittelija. Kolme lasten ja nuorten vastaavaa liikunnanohjaajaa sekä nuorten liikuntaneuvoja toteuttavat ohjaus-, neuvonta- ja tapahtumatoimintaa kolmella eri toiminta-alueella kattaen koko 13–29-vuotiaiden ikäryhmän. Liikuntaan aktivointi –palvelussa on siis kaikkiaan viisi työntekijää, jotka vastaavat NYT-liikunta- ja FunAction-palveluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Palvelutuotannossa korostuvat aiempaa enemmän etsivä työote, helpot kokeilumahdollisuudet ja neuvontapalvelut. Tiivistä yhteistyötä tehdään organisaation sisäisesti myös etsivän nuorisotyön ja muiden nuorisopalveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Liikuntaseurat ovat tärkein yhteistyökumppani kolmannen sektorin osalta.

NYT-liikunnan vakinaistamisen myötä saatiin rahoitus kolmen henkilön vakinaisiin työsuhteisiin, mutta toiminnan tuottamisen muihin kuluihin (mm. yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, välinehankinnat, tapahtumatuotannon muut kuin henkilöstökulut) myönnetty määräraha ei riitä. Palvelua toteutetaan tällä hetkellä huomattavasti pienemmillä resursseilla kuin aiemmalla hankeajalla. Syksystä 2018 NYT-liikunta muuttuu maksulliseksi, kausimaksu on sama kuin FunAction-toiminnassa (25 euroa/kausi). Vuodelle 2018 FunAction-toiminnan laajentamiseen myönnetty erillinen 100 000 euron määräaikainen tuki ja asiakasmaksujen periminen mahdollistavat palvelujen tuottamisen kuluvan vuoden loppuun saakka. Jos lisärahoitus ei jatku, kehitettyä palvelurakennetta joudutaan purkamaan ja palveluiden saatavuutta supistamaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhden alueen palvelut pitäisi lopettaa kokonaan.

Talousarvioaloitteessa esitetty lisämääräraha 150 000–250 000 euroa takaisi kaikille helsinkiläisille 13–29-vuotiaille nuorille matalan kynnyksen liikuntaharrastamisen mahdollisuudet tasapuolisesti ympäri kaupunkia.

Käsittely

Elina Moisio poistui kokouksesta ennen tämän asiakohdan käsittelyä ja hänen tilalleen kokoukseen tuli varajäsen Päivi Meros.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: "Lautakunta pitää tärkeänä, että NYT-liikunnan jatko toteutetaan ja turvataan myös tulevaisuudessa."

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ja 23:n muun valtuutetun talousarvioaloitteesta, jossa esitetään, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle varataan talousarvioon 150 000–250 000 euron lisämääräraha NYT-liikunnan tai sen kaltaisen toimintamuodon jatkon turvaamiseksi.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö , puhelin: 09 310 87500

tuuli.salospohja@hel.fi