Valtuutettu Sampo Terhon aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi Malmin lentokentän säilyttämisestä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003224
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 744 §

V 28.11.2018, Valtuutettu Sampo Terhon aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi Malmin lentokentän säilyttämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sampo Terhon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi. Helsinkiläisille on mahdollistettava kansanäänestys siitä, pitääkö Malmin historiallisestikin arvokas lentokenttä säilyttää toimivana lentoasemana. Eri mielipidemittauksissa selvä enemmistö vastanneista kannattaa Malmin lentoaseman säilyttämistä.

Kannattaja: Terhi Koulumies

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 12
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Terhi Koulumies, Mika Raatikainen

Tyhjä: 1
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 2 (1 tyhjä).

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Asian käsittelyä jatketaan

Ei: Palautusesitys. Helsinkiläisille on mahdollistettava kansanäänestys siitä, pitääkö Malmin historiallisestikin arvokas lentokenttä säilyttää toimivana lentoasemana. Eri mielipidemittauksissa selvä enemmistö vastanneista kannattaa Malmin lentoaseman säilyttämistä.

Jäsen Valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 5 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 3 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 0 1 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Sampo Terho ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä Malmin lentokentän säilyttämisestä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Malmin lentokenttää koskevat päätökset

Kaupunginhallitus toteaa, että valtioneuvosto on tehnyt 20.11.2014 periaatepäätöksen valtion ja Helsingin seudun kuntien välisestä sopimuksesta suurten infrahankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä. Sopimuksen mukaan valtio lopettaa toimintonsa Malmin lentokentällä vuoden 2016 loppuun mennessä mutta kuitenkin viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön. Tämän päätöksen ja siihen liittyvän sopimuksen mukaisesti valtio lopetti lentotoiminnan Malmilla vuoden 2016 lopussa. Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan sopimuksen 6.10.2014 § 1042. Sopimuksessa kaupunki sitoutui osaltaan MAL-aiesopimuksen 2012 - 2015 mukaisen asuntotonttien asemakaavoitustavoitteen saavuttamisen. Lisäksi kaupunki sitoutui kasvattamaan asuntotonttien kaavoitusta vuosina 2016 - 2019 kerrosalana mitattuna n. 25 %:lla verrattuna tuolloin voimassa olleeseen MAL-aiesopimukseen. Asuntotonttien asemakaavoituksen lisäys tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta hyvin saavutettaville alueille ja erityisesti nykyisiin ja toteutuvissa oleviin ratakäytäviin. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Malmin lentokentän alueiden rakentamisen etenemistä. Kaupunginvaltuusto on 26.11.2014 tehdyllä päätöksellään hyväksynyt Finavian ja Senaattikiinteistöt Oy:n kanssa tehtävät kiinteistökaupat. Kaupalla Finavia on luovuttanut kaupungille omistamansa kiinteistöt ja rakennukset Malmin lentokenttäalueelta ja sen läheisyydestä.

Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2016 § 87, että kunnan asukkaan aloite Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja katsoi siten aloitteen loppuun käsitellyksi. Kunnan asukkaan aloitteen oli allekirjoittanut yli 2 % Helsingissä asuvista täysi-ikäisistä äänioikeutetuista asukkaista. Asian käsittelyn yhteydessä tehtiin ehdotus, että kaupunki järjestää Malmin lentokentän tulevaisuudesta kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen, jossa äänestäjät saavat valita kentästä luopumisen ja kentän säilyttämisen välillä. Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt ehdotusta.

Korkein hallinto-oikeus on 8.11.2018 antanut päätöksen (KHO:2018:151), jonka mukaan kaupunginvaltuuston päätös 26.10.2016 § 272 Helsingin uudesta yleiskaavasta on lainvoimainen Malmin lentokenttää koskevilta osin.

Lainsäädäntö

Kunnallisesta neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä on säädetty kuntalain (410/2015) 24 ja 25 §:ssä. Valtuusto voi päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan kansanäänestys. Kansanäänestys on neuvoa-antava. Tarkemmat säännökset ovat laissa menettelystä neuvova-antavista kunnallisista kansanäänestyksistä (656/1990). Neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys voidaan järjestää eräitä pyhä- ym. päiviä lukuun ottamatta minä ajankohtana tahansa, ei kuitenkaan, toisin kuin valtiollinen neuvoa-antava kansanäänestys, vaalien yhteydessä. Kansanäänestyksen säätämisessä neuvoa-antavaksi on lähdetty edustuksellisen järjestelmän ensisijaisuudesta. Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia pyritään lisäämällä sellaisella suoran kansanvallan sovellutuksella, joka on sopusoinnussa edustuksellisen demokratian kanssa. Valtuustossa tehtävien päätösten tueksi voidaan järjestää neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys. 1990-luvulla järjestettiin Suomessa yhteensä 28 kunnallista kansanäänestystä. Vuosina 2000 - 2009 niitä oli 25 ja 2010-luvulla toistaiseksi 7. Äänestyksistä 54 koski kuntaliitosta.

Lopuksi

Malmin lentokentän tulevasta käytöstä on tehty lukuisia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksiä. Neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestäminen sen jälkeen kun asiasta on jo useaan kertaan päätetty edustuksellisen demokratian mukaisessa menettelyssä vastaisi perin huonosti kansanäänestysinstituution varsinaista tarkoitusta, eli neuvon hankkimista vireillä ja vielä ratkaisematta olevassa asiassa niin, että kunnalliset toimielimet ja viime kädessä valtuusto voisi ottaa neuvon harkinnassaan huomioon. Kun tällainen harkinta on jo useaan otteeseen tehty, neuvoa-antavaa kunnallista kansanäänestystä ei ole perusteita järjestää.

Sulje

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 707

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka Mika Raatikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi