Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämisestä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003228
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 588 §

V 26.9.2018, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyisi parantamaan Puistolan aseman alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Puistolan asemanseutua on kehitetty viime vuosina lähiöprojektin toimenpitein mm. parantamalla alikulkuja ja lisäämällä polkupyöräpaikkoja. Suutarilan aluesuunnitelmassa vuosille 2008-2017 on esitetty kunnostusta mm. Tapulinaukiolle ja Maatullinaukiolle, mutta kunnostusta ei vielä ole tehty.

Puistolan alueella on käynnistymässä asemanseudun kaavamuutoshanke, jonka yhteydessä tarkastellaan alueen julkista tilaa. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan periaatteet täydennysrakentamiselle. Asemakaavoitus käynnistyy arviolta vuonna 2020. Kaavatyön yhteydessä tehdään aktiivista vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa.

Puistolan tilannetta ja merkittävimpiä kunnostuskohteita kartoitetaan yhdessä asukkaiden kanssa aluesuunnitelman päivityksen yhteydessä noin viiden vuoden kuluttua. Kaupunkiympäristön toimiala voi toteuttaa kevyitä, pienimuotoisia toimenpiteitä ennen aluesuunnitelman päivittämistä yhdessä alueen nuorten sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittää, voisiko nopeita parantamistoimenpiteitä toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kautta.

Asema-alueen laitureita ja tunnelia hallinnoivalla Liikennevirastolla ei ole suunnitteilla erityisiä parantamistoimenpiteitä asemalla. Alueella on käytössä turvakameravalvontajärjestelmä ja kiertävä partio.

Sulje

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 542

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 155

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä kaupunkitilan ja asemaseutujen viihtyisyyden ja turvallisuuden kohentamista edelleen paremmalle tasolle.

Puistolan aseman seutuun liittyvä turvattomuuden tunne ja viihtyisyysongelmat on tiedossa myös alueen nuorisopalveluissa. Junaradan alikulun epäsiisteys ja suttuisuus on tunnistettu yhdeksi esteeksi alueen nuoriso ja kirjastopalveluiden käyttämiselle. Tilannetta voisi parantaa lisäämällä valaistusta asemalle, aseman lähiseudulle ja nuorisotalon edustalle. Valaistuksen lisääminen toisi turvallisemman olon lähestyä asemaa. Valaistuksen parantamista on esitetty vuosien ajan Tapulin nuorisotalon vaarojen arviointien yhteydessä ja asiaa on viety eteenpäin sekä työntekijöiden toimesta että isännöitsijän toimesta. Nuoret ovat tuoneet asian esille sekä avoimessa toiminnassa että nuorten kuulemisten yhteydessä.

Nuorisopalvelut ovat aktiivisesti edistäneet ja kehittäneet ratkaisuja aseman seudun ongelmiin yhdessä nuorten kanssa. Puistolan aseman seudun parantamiseen liittyvä prosessi alkoi vuoden 2017 nuorten osallistuvan budjetoinnin RuBuFestissä ja jatkui suunnittelulla työpajoissa. Ehdotus voitti myös yhdeksästä työpajoista äänestyksen. Tämän jälkeen työstämistä on jatkettu yhdessä nuorten kanssa RuBuFesteillä 2018, johon pyydetty mukaan kaavoituksesta vastaava arkkitehti Tapulikaupungin ja Puistolan aseman seudun kaavoitushankkeessa, jossa tutkitaan mm. palvelutilojen uudelleenjärjestelyä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Nuorten näkemykset aiheesta tulivat kuulluksi siten myös pidemmän aikavälin kaavoitushankkeen lähtötiedoiksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmis edelleen edistämään yhdessä kehitettyjä ratkaisuja ja aktivoimme nuoria toimimaan alueen parantamisen eteen. Alueen asemakaavoitushankkeen avulla on saavutettavissa alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan parannusta, mutta samalla olisi toivottavaa saada nopeampia toimenpiteitä aikaiseksi. Rahoitus näihin nopeampiin toimenpiteisiin olisi mahdollisesti löydettävistä tänä syksynä alkavan osallisuusmallin mukaisen osallistuvan budjetoinnin kautta.

Käsittely

Tommi Laitio: Esittelijä poisti keskeneräisen lauseen: "Toinen selkeä parannus mahdollisuus olisi"

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman@hel.fi

Mirja Silajärvi, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71599

mirja.silajarvi@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 314

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

On positiivista, että helsinkiläiset nuoret haluavat aktiivisesti vaikuttaa lähiympäristönsä viihtyisyyteen. Nuorten omassa vaikuttamisjärjestelmässä, Helsingin nuorisoneuvosto Ruudissa, 13-17 vuotiaat nuoret ovat vuonna 2017 äänestäneet aiheen ”asemat siistiksi” kaupungin tärkeimmäksi parannuskohteeksi. Aihe sai eniten kannatusta Puistolan peruskoululaisten keskuudessa. Puistolan nuoret kaipaavat asemalleen lisää turvallisuutta, viihtyisyyttä ja miellyttävää kulkua esimerkiksi Puistolan nuorisotalolle.

Puistolan asemanseutu kaipaa kunnostusta, ja alueelle on toteutettu parannustoimenpiteitä vuosien saatossa. Lähiörahaston rahoituksella parannettiin alikulkuja ja lisättiin polkupyöräpaikkoja. Suutarilan aluesuunnitelmassa vuosille 2008-2017 nousi esiin tarpeita paremmasta kunnossapidosta ja puutteiden korjaamisista viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Kunnostusta esitettiin muun muassa Tapulinaukiolle ja Maatullinaukiolle. Aukiot eivät ole kuitenkaan vielä edenneet toteutukseen. Seuraavan kerran Puistolan tilannetta ja merkittävämpiä kunnostuskohteita kartoitetaan yhdessä asukkaiden kanssa aluesuunnitelman päivityksen yhteydessä noin viiden vuoden kuluttua.

Kaupunkiympäristön toimialalla on mahdollisuus toteuttaa kevyitä, pienimuotoisia toimenpiteitä aseman ympäristössä ennen aluesuunnitelman päivittämistä yhdessä alueen nuorten ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelun kanssa. Viihtyisyyden parantamiseen voidaan vaikuttaa muun muassa valaistusta parantamalla sekä penkkejä ja kukkaistutuksia lisäämällä.

Puistolan alueella on käynnistymässä vuonna 2018 laajempi asemanseudun kaavamuutoshanke, jonka yhteydessä tarkastellaan alueen julkista tilaa. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan periaatteet alueen täydennysrakentamiselle. Tarkempi asemakaavoitus käynnistyy arviolta vuonna 2020. Asemakaavoituksen yhteydessä suunnitellaan myös kaava-alueiden kadut ja puistot sekä laaditaan hankeohjelmat toteutusta varten. Kaavatyön yhteydessä tehdään aktiivista vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa.

Asema-alueen laitureita ja tunnelia hallinnoi Liikennevirasto ja kunnossapidosta vastaavat alueisännöitsijät. Aktiivinen yhteydenpito laituriympäristön parantamiseksi jatkuu Liikenneviraston suuntaan.

Helsingin uusi osallisuusmalli antaa entistä monipuolisempia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asukkaat äänestävät osallistuvaan budjetointiin varatun rahan käytöstä heiltä kerättyjen ehdotusten pohjalta. Äänestysikäraja on 12 vuotta. Stadiluotsitoiminnan ja osallisuusrahaston kautta saattaisi myös löytyä ketteriä ja nopeita keinoja Puistolan ympäristön yhteiselle kehittämiselle yhdessä asukkaiden ja nuorten kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37085

maija.lounamaa@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi