Vuosaaren jalkapallohalli Oy, lainahakemus Vuosaaren liikuntapuiston jalkapallohalli-hankkeelle

HEL 2018-003234
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 823 §

Lainan myöntäminen Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 740 000 euron lainan jalkapallohallin rakentamiseksi Vuosaaren liikuntapuistoon seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa lainan nostosta siten, että laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin 31.12.2035 mennessä.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan erityisehto: Mikäli lainaan sisältyvä korkotuki ylittää määrältään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 mukaisten tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotuksen, peritään korkotuki ylittäviltä osin takaisin. Lainansaaja on velvollinen palauttamaan saamansa tuen näiltä osin.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien kenttien vähäisyys. Vuosaaren Jalkapallohalli Oy on FC Viikingit ry:n kokonaisuudessaan omistama yhtiö, jonka tarkoituksena on toteuttaa tekonurmella varustettu jalkapallohalli Vuosaaren liikuntapuistoon. Hanke on ollut vireillä vuodesta 2018, mutta sitä ei ole voitu edistää kokonaisrahoituksen puutteiden vuoksi. Hankesuunnitelma kustannusarvioineen ei ole muuttunut alkuperäisestä.

Vuosaaren liikuntapuisto on kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan hallinnassa oleva alue. Kaupunginhallitus päätti 04.11.2019, § 738 myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Vuosaaren liikuntapuiston alueelta maa-alueen Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle 31.12.2035 asti.

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 1 850 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 740 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla ja lainarahoituksella 1 110 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 16,3 miljoonaa euroa.

Kuntalaki ja myönnettävä valtiontuki

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 740 000 euron lainan perusteella.

Lainasta maksettava korko on 31.12.2019 asti määritellyn peruskoron 0,00 % suuruinen. Koska vallitseva lainan korko on alhaisempi kuin markkinaehtoisesti määräytyvä korko, sisältää laina valtiontueksi katsottavaa korkotukea yhteensä 210 386,56 euroa. Tuen laskenta ja siinä käytetty yrityksen luottokelpoisuusluokkaan ja vakuuksien tasoon pohjautuva 4,00 % marginaali perustuu Euroopan komission tiedonantoon viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (EUVL 2008/C 14/02).

Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. asetus) 55 artiklan mukaisena investointitukena urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan infrastruktuureille. Asetuksen sallima enimmäistukimäärä on 15 miljoonaa euroa. Hankkeen tukikelpoiset kustannukset ovat hankkeen aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset 2 143 340 euroa. Asetus edellyttää, että tukimäärä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta.

Tuensaajaa Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:tä kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä Vuosaaren Jalkapallohalli Oy ole asetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut asetuksen 1 luvussa säädetyt edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee kaupunginhallituksen päätöksestä komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä asetuksen liitteen II mukaisen jälki-ilmoituksen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.03.2018 § 74

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Vuosaaren liikuntapuistoon rakennettavaa jalkapallohallia:

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 740 000 euron (alv. 0 %) lainan myöntämistä 15 vuoden laina-ajalla Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallohallihankkeen toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle Vuosaaren liikuntapuistossa sijaitsevalle maa-alueelle. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on käsitellyt maa-alueen vuokrausta 13.3.2018 pitämässään kokouksessa, jossa lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi lautakunnalle vuokraamisoikeuden 31.12.2033 saakka.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut ympärivuoriseen käyttöön soveltuvien kenttien vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen Helsingin kaupungin puolelta vastaavalla tavalla ei ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Toteutuessaan Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja on sijainniltaan hyvä.

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 1 850 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 740 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla sekä Polarhallien pitkäaikaisella rahoituksella yhteensä 525 000 euroa ja valtion avustuksella 555 000 euroa sekä Palloliiton Hatrick-tuella 30 000 euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksen mukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 % lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

3. Investointi- ja rahoituslaskelma
4. Rahoituslausunto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.