Liikenneliikelaitoksen johtokunnan virkamatka Müncheniin ja Nürnbergiin 26.4.–27.4.2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003263
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 48 §

Virkamatka Liikenneliikelaitoksen johtokunta Saksa München ja Nürnbergiin 26.4.–27.4.2018

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikenneliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Saksaan Müncheniin ja Nürnbergiin 26.4. – 27.4.2018.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Virkamatkasta on laadittava matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan liikenneliikelaitoksen käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 558 euroa/henkilö.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Müncheniin ja Nürnbergiin 26.4. – 27.4.2018. Kaupunginhallituksen päätöksen 29.1.2018 § 50 mukaan kaupunginhallitus päättää toimialaan liikenneliikelaitoksen johtokunnan virkamatkoista, jotka suuntautuvat Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkopuolelle.

Virkamatkalla tutustutaan mm. Münchenin ajankohtaiseen uuteen raitiovaunukaluston hankintaan, Nürnbergin metron automatisointiprojektiin, sekä tavataan Münchenin ja Nürnbergin joukkoliikenneviranomaisten ja -operaattorien ylintä johtoa. Virkamatka lisää osallistujien toimialan tuntemusta sekä antaa ajankohtaisen ja yksityiskohtaisen kuvan sekä metro- että raitioliikenteen käynnissä olevista hankkeista. Matka voidaan toteuttaa niin, että lyhyen matka-ajan puitteissa voidaan tutustua useaan kohteeseen ja liikennemuotoon.

Virkamatkaan osallistuvat johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä liikenneliikelaitoksen henkilökuntaa. Matkalle osallistujia on yhteensä 16 henkilöä. Matkasta aiheutuvat matkustus- ja majoittumiskustannukset ovat arviolta 558 euroa henkilöltä. Lisäksi kustannuksia aiheutuu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisista korvauksista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 35108

rain.mutka@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Johtokunnan Saksan matkan 26.-27.4.2018 ohjelma ja osallistujat

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.