Liikenneliikelaitoksen johtokunnan virkamatka Müncheniin ja Nürnbergiin 26.4.–27.4.2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003263
Asialla on uudempia käsittelyjä
38. / 259 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan virkamatka Müncheniin ja Nürnbergiin 26.4.–27.4.2018

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus oikeutti liikenneliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Müncheniin ja Nürnbergiin, Saksaan 26.4.–27.4.2018.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on 29.1.2018 § 50 hyväksynyt luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet, joiden mukaan kaupunginhallitus voi erityisestä perustellusta syystä päättää liikenneliikelaitoksen johtokunnan virkamatkoista, jotka suuntautuvat Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkopuolelle.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan liikenneliikelaitoksen käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 558 euroa/henkilö.

Virkamatkalla tutustutaan mm. Münchenin ajankohtaiseen uuteen raitiovaunukaluston hankintaan, Nürnbergin metron automatisointiprojektiin, sekä tavataan Münchenin ja Nürnbergin joukkoliikenneviranomaisten ja -operaattorien ylintä johtoa. Virkamatka lisää osallistujien toimialan tuntemusta sekä antaa ajankohtaisen ja yksityiskohtaisen kuvan sekä metro- että raitioliikenteen käynnissä olevista hankkeista. Matka voidaan toteuttaa niin, että lyhyen matka-ajan puitteissa voidaan tutustua useaan kohteeseen ja liikennemuotoon.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 05.04.2018 § 48

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikenneliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Saksaan Müncheniin ja Nürnbergiin 26.4. – 27.4.2018.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Virkamatkasta on laadittava matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan liikenneliikelaitoksen käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 558 euroa/henkilö.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi